Hyppää pääsisältöön

Laserkeilausaineisto 5 p

Valtakunnallinen tiheä laserkeilausaineisto vuodesta 2020 alkaen. Aineiston pistetiheys on 5 pistettä/m².

Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto.

Laserkeilausaineistoa kerätään mm. korkeusmallien ajantasaistamista, rakennusten 3D-geometrioiden muodostamista, tulvakartoitusta ja metsävaratiedon keruuta varten.

Laserkeilausaineisto 5p:n käyttö vaatii käyttöluvan.

Käyttötarkoitus:

Laserkeilausaineistoa käytetään mm. maastomallien muodostamiseen. Maastomalleja käytetään reittien optimointi- ja tiedonkeruusovelluksissa sekä vesien valuntaa ja maanpinnan muotoja tutkivissa sovelluksissa.

Laserkeilausaineisto ja siitä tuotettavat kolmiulotteiset mallit soveltuvat käytettäviksi erilaisessa rakennetun ympäristön kuvauksessa, kuten melumallinnuksessa. Laserkeilausaineistoja hyödynnetään myös kaavoituksessa ja metsävaratiedon keruussa sekä muissa luonnonympäristön muutosta seuraavissa analyyseissä ja seurannoissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pikselikoko
5 p/m²
Esitystapa
Vektori
Tietosisältö

Laserkeilausaineisto 5 p /m²

Tuote sisältää karttalehdet, jotka osuvat kokonaan tuotantoalueeseen (valtakunnan rajalla osittain) ja jotka on keilattu kokonaan.

Laserkeilausaineisto 5 p on laatutarkistettu ja käsitelty mahdollisimman hyvin valtakunnallisen korkeusmallin perustaksi ja valtakunnallisen puustotulkinnan tarpeisiin soveltuvaksi. Pistepilven luokittelut on toteutettu automaattisina luokitteluina. Jäljempänä mainitut ilmapisteiden tai virhepisteiden luokittelut on tehty valtaosin automaattisesti, eivätkä ne käytännössä koskaan ole täysin kattavia. Muut datan käyttäjät voivat tehdä aineistolle omiin käyttötarkoituksiinsa soveltuvia suodatuksia ja luokitteluja.

Pistetiheys (pulssitiheys, eli lähteneitä laserpulsseja neliömetriä kohden) on kattavasti vähintään 5 pistettä/m², eli laserpisteiden etäisyys toisistaan maanpinnalla on keskimäärin enintään n. 0,4 m. Pisteiden jakauma (keilauskuvio) ei välttämättä ole täysin tasainen, vaan se riippuu keilaintyypistä ja kunkin keilauslennon asetuksista.

Pisteluokat:

Luokittelematon (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 1, Unclassified). Lähtötilanteessa kaikki laserpisteet ovat tässä luokassa, ja lopputilanteessa ne pisteet, joiden luokka ei luokitusprosessissa ole muuttunut.

Peittoalue (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 12, Overlap). Lentojonojen päällekkäisiltä alueilta vain yhden jonon pisteitä on mukana jatkoluokittelussa, muut pisteet on asetettu tähän luokkaan. Nämä lentojonojen yhteensovittamiseen käytetyt pisteet on datakuorman keventämiseksi poistettu datasta, mutta ne on varastoitu mahdollisia poikkeuksellisia tarpeita varten.

Isolated, luokan arvo 16. Yksittäiset pisteet ilmassa ja maanpinnan alla luokitellaan isolated -luokkaan virhepisteiden vähentämiseksi. Piste luokitellaan ko. luokkaan, jos pisteestä 5 metrin säteellä on muita pisteitä 10 tai vähemmän. Kyseiseen luokkaan menee myös joitakin laserpisteitä oikeista kohteista, kuten pisteitä sähkölinjoista tai harvassa metsässä puiden rungoista.

Matalat virhepisteet (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 7, Low Point). Nämä pisteet ovat automaattisen luokituksen mukaan tilastollisesti liian alhaalla lähiympäristönsä pisteisiin nähden. Ne voivat johtua esimerkiksi keilainhäiriöstä, laserpulssin monitieheijastuksesta tai keilainjärjestelmän virheellisestä paluukaikuerottelusta.

Maanpintapisteet (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 2, Ground). Nämä pisteet edustavat alinta pintaa, joka ilmasta käsin on havaittavissa. Tulos riippuu luokittelualgoritmin parametreille valituista arvoista, ja se on aina kompromissi maanpintaan kuulumattomien ja siitä puuttumaan jäävien pisteiden määrän välillä.

Air points, luokan arvo 15. Pilvet, lentävät kohteet tai muut ilmassa olevat kohteet luokitellaan tähän luokkaan.

Fault points, luokan arvo 17. Automaattiluokitusten jälkeen jäljelle jääviä keilainhäiriöistä johtuvia pisteitä luokitellaan tähän luokkaan.

Jäljelle jääneille luokittelemattomille (default-luokka) laserpisteille tehdään korkeustasoluokittelu maanpinnan suhteen kolmessa vaiheessa. Pisteet sisältävät muutakin kuin kasvillisuuden pisteitä, vaikka luokan nimi viittaa kasvillisuuteen

Low vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 3, Low Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 0,0 – 0,5 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 3.

Medium vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 4, Medium Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 0,5 – 2,0 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 4.

High vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 5, High Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 2,0 – 50,0 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 5.

Laserkeilausaineisto 5 p on prosessoitu 1x1 km (UTM 5000 karttalehden yhdeksäsosa) blokkeihin.

Ylläpitotiedot

Tuote päivittyy vuosittain kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti: https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus. Tuote on saatavilla tuotantoalueittain. Joihinkin tuotantoalueisiin voi liittyä jälkikäteen keilattua täydennysaineistoa.

Keilauksen etenemistä ja tuotteiden saatavuutta voi katsoa tilannekartalta https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus

Historiatiedot

Laserkeilausaineisto 5 p on Maanmittauslaitoksen tarkin korkeustietoaineisto. Laserkeilausaineiston pistetiheys on vähintään 5 pistettä neliömetrillä (pisteiden etäisyys maanpinnalla toisistaan noin 0,4 metriä). Laserkeilausaineiston korkeustarkkuuden keskivirhe on enintään 10 senttimetriä ja tasotarkkuuden keskivirhe enintään 45 senttimetriä yksiselitteisillä kohteilla.

Tämä aineisto on saatavilla kultakin laserkeilaustuotantoalueelta viimeistään saman vuoden loppuun mennessä, jolloin keilaus alueella on suoritettu.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Laserkeilausaineiston käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymisen. Käyttöehdot https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot/kayttoehdot
Jakeluformaatti
LAZ

Laserkeilausaineistot 5 p verkkopalvelusta - Karttapaikka ja asiointipalvelut

TuoteHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
77103010026 Laserkeilausaineisto 5 p lisenssi ja aineiston irrotus / km20,0250,031
77103010025 Laserkeilausaineisto 5 p lisenssi ja aineiston irrotus minimimaksu25,3231,40
Ei ole asetusperusteinen