Hoppa till huvudinnehåll

Laserskannat material 5 p

Laserskannat material är ett tredimensionellt material i punktform som skildrar jordytan och olika objekt på den.

Laserskannat material samlas in bl.a. för att uppdatera höjdmodeller, skapa tredimensionella byggnadsgeometrier, kartlägga översvämningsrisker och samla in uppgifter om skogstillgångar.

Användning av laserskanningsmaterialet förutsätter att man godkänner användarvillkoren.

Ändamål:

Laserskannat material används för bland annat att utarbeta terrängmodeller. Terrängmodeller kan användas i olika tillämpningar för ruttoptimering och informationsinsamling samt i tillämpningar som avbildar vattenavrinning och buller eller undersöker jordytans former.

Laserskannat material och tredimensionella modeller som produceras utgående från det kan användas i olika typer av avbildning av den bebyggda miljön, exempelvis bulleravbildning. Laserskannat material utnyttjas även vid planläggning och insamling av uppgifter om skogstillgångar samt i samband med övrig analys och uppföljning av ändringar i naturomgivningen.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pixelstorlek
5 p/m²
Rumslig representation
Vektor
Informationsinnehåll

Laserskannat material 5 p /m²

Produkten innehåller kartblad som sammanfaller helt på produktionsområdet (delvis vid riksgränsen) och som laserskannats i sin helhet.

Laserskannat material 5 p har kvalitetgranskats och behandlats så att det så bra som möjligt lämpar sig som grund för den nationella höjdmodellen och för den nationella trädbeståndstolkningens behov. Punktmolnen har klassificerats automatiskt. Klassificeringen av punkter i luften eller felaktiga punkter har i huvudsak gjorts automatkiskt och i praktiken är de aldrig heltäckande. Övriga dataanvändare kan göra egna filtreringar och klassificeringar för egna ändamål i materialet.

Punkttätheten (pulstätheten, dvs. antalet laserpulser per kvadratmeter) är konsekvent minst 5 punkter/m², dvs. avståndet mellan två laserpunkter på markytan är i genomsnitt högst cirka 0,4 m. Punkternas fördelning (skanningsmönstret) är nödvändigtvis inte helt jämn, utan den beror på typen av skanner och skanningsflygningens inställningar.

Punktklasser:

Oklassificerad (klassens grad enligt formatet LAS 1.2 är 1, Unclassified). I utgångsläget finns alla laserpunkter i denna klass. I slutläget innehåller denna klass de punkter vars klass inte har förändrats under klassificeringsprocessen.

Täckningsområde (klassens grad enligt formatet LAS 1.2 är 13, Overlap). När det gäller flygstråk på överlappande områden inkluderar den fortsatta klassificeringen endast punkter från ett stråk. De övriga punkterna har placerats i denna klass. Dessa punkter som används för att sammanjämka flygstråk har för att minska på datamängden tagits bort, men de har lagrats om de skulle undantagsvis behövas.

Isolated, klassens grad 16. Enstaka punkter i luften och under markytan klassificeras i klassen isolated för att minska antalet felaktiga punkter. En punkt klassificeras i denna klass om det inom en 5 meters radie från en punkt finns 10 eller färre andra punkter. I denna klass hamnar också en del laserpunkter från verkliga objekt, exempelvis från elledningar eller trädstammar i en gles skog.

Låga felpunkter (klassens grad enligt formatet LAS 1.2 är 7, Low Point). Enligt den automatiska klassificeringen ligger dessa punkter statistikst för lågt i förhållande till punkterna i den närmaste omgivningen. De kan orsakas av en skannerstörning, flervägsreflektion av skannerpulsen eller en felaktig filtrering av returekon i skannersystemet.

Marknivåpunkter (klassens grad enligt formatet LAS 1.2 är 2, Ground). Dessa punkter representerar alltid det lägsta planet som kan observeras från luften. Resultatet beror på de värden som man valt för klassificeringsalgoritmens parametrar, och resultatet är alltid en kompromiss mellan antalet punkter som inte representerar jordytan och antalet punkter som fattas från den.

Air points, klassens grad 15. Moln, flygande objekt eller andra objekt i luften klassificeras i denna klass.

Fault points, klassens grad 17. Efter den automatiska klassificeringen klassificeras de punkter som blivit kvar och som beror på skannerstörningar i denna klass.

Kvarstående oklassificerade (default-klassen) laserpunkter klassificeras enligt höjdnivån i förhållande till markytan i tre skeden. Dessa punkter omfattar även andra än sådana som hänför sig till växtlighet, trots att namnet hänvisar till växtlighet.

Low vegetation (klassens grad enligt formatet LAS 1.2 är 3, Low Vegetation). Laserpunkter i intervallet 0,0 – 0,5 meter ovanför markytan klassificeras i klass 3.

Medium vegetation (klassens grad enligt formatet LAS 1.2 är 4, Medium Vegetation). Laserpunkter i intervallet 0,5 – 2,0 meter ovanför markytan klassificeras i klass 4.

High vegetation (klassens grad enligt formatet LAS 1.2 är 5, High Vegetation). Laserpunkter i intervallet 2,0 – 50 meter ovanför markytan klassificeras i klass 5.

Datamaterialet med distributionsbegränsningar har processerats i block på 1x1 km (1/9 av ett UTM kartblad).

Upprätthållande

Produkten uppdateras årligen enligt det nationella laserskanningsprogrammet: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/laserskanning-och-fotograferingsflygningar. Produkten finns tillgänglig produktionsområdesvis. Somliga produktionsområden kan omfatta kompletterande material som laserskannats i efterhand.

Skanningens framskridande och produkternas tillgänglighet kan följas på statuskartan: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus

Tillkomsthistorik

Laserskanningsmaterial 5 p är Lantmäteriverkets mest exakta material om höjduppgifter. Punkttätheten i materialet är minst 5 punkter per kvadratmeter (avståndet på markytan mellan punkterna är cirka 0,4 meter). När det gäller entydiga objekt är höjdnoggrannhetens medelfel i laserskanningsmaterialet högst 10 centimeter och medelfel vad gäller nivånoggrannhet högst 45 centimeter.

Detta material, när det gäller var och ett produktionsområde, är tillgängligt senast i slutet av det år då skanningen har utförts.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Användning av laserskanningsmaterialet förutsätter att man godkänner användarvillkoren. Användningsvillkoren för Laserskannat material 5 p https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/laserskannat-material/anvandningsvillkoren

Laserskannat material 5 p från webbtjänster – Kartplatsen och e-tjänsterna

ProduktPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
77103010026 Laserskannat material 5 p, licens och avskiljning av material / km20,0250,031
77103010025 Laserskannat material 5 p, licens och avskiljning av material,minimiavgift25,3231,40
Inte baserad på en förrättning