Korkeusmalli 2 m

Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotetta on saa-tavana eri laajuisina alueina koko maan alueelta, mutta ei kattavasti. Aineisto täydentyy jatkuvasti. Koko Suomen kattavana on saatavana Korkeusmalli 10 m.

Korkeusmalli 2 m tuotetaan kahdessa laatuluokassa: I laatuluokan korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä ja II-laatuluokan korkeustarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Korkeusmallin avulla voidaan simuloida esimerkiksi tulvavaara-alueita sekä kuuluvuus-, kattavuus- ja näkyvyysalueita. Sitä voidaan käyttää myös leikkaus- ja täyttömaiden massalaskentaan tai kaltevuuksien, jyrkkyyden tai profiilien laskentaan. Sovellusalueita on esimerkiksi geologiassa, maantieteessä ja metsätaloudessa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Pikselikoko
2 m
Esitystapa
Teksti tai taulukko
Ylläpitotiedot

Tuotetta ylläpidetään tarvittaessa, mutta sen kattama alue laajenee jatkuvasti. Kartta tämänhetkisestä tilanteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon

Historiatiedot

Korkeusmalli 2 m esittää maaston korkeutta merenpinnasta. Korkeuslukemat ovat N2000-järjestelmän mukaisia.

Korkeusmalli 2 m on tarkin laajoja alueita kattava korkeusmalli Suomesta. Kahden metrin korkeusmallia tuotetaan vuosittain lisää noin 40 000 km2.

Korkeusmalli 2 m on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on minimissään 0,5 pistettä neliömetrille. Aineistoa tuotetaan kahdessa eri laatuluokassa:

Laatuluokan I korkeusmalli lasketaan keväällä tehdyistä laserkeilauksista automaattisesti, mutta laskennan tarkastamiseen ja parantamiseen käytetään avuksi ilmakuvia. Aineiston jatkotarkastus on manuaalisesti tehtävää työtä.

Laatuluokan II korkeusmalli lasketaan kesällä tehdyistä laserkeilauksista automaattisesti ja manuaalista tarkastusprosessia ei tehdä. Näin korkeusmalliaineistoa valmistuu nopeammin.

II-luokan korkeusmalli korvautuu myöhemmin I-luokan aineistolla.

Laatuluokan I korkeusmallin korkeustiedon tarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä. Korkeustieto on ilmaistu metreinä. Tuotteessa voi olla kohtia, jotka on päivitetty korkeus- ja sijaintitarkkuudeltaan laserkeilausta epätarkemmalla aineistolla.

Laatuluokan II korkeusmallin tarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä kasvillisuuden tuottaman paikallisesti vaihtelevan korkeustasoa nostavan vaikutuksen takia.

Tarkemmin Korkeusmalli 2 m -laatumallissa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/KMTK_korkeusmallit_laatukasikirja_2017-01-02.pdf

Indeksi I ja II-laatuluokkien kattavuudesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi .

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Korkeusmalli 2 m:n voi hankkia koko maan alueelta, mutta ei kattavana (valmistunut vain osasta maata). Sen voi myös hankkia alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu TM35FIN-karttalehtijaon perusteella (6 x 6 km).

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Korkeusmalli 2 m:iin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Jakeluformaatti
Ascii grid
GeoTiff

Korkeusmalli 10 m

  Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
Korkeusmalli 10 m - Ensimmäinen lehti 85,00 105,40
Korkeusmalli 10 m - Seuraavat lehdet 15,00 18,60
Korkeusmalli 10 m - Koko Suomi 750,00 930,00
Ei ole asetusperusteinen