Hoppa till huvudinnehåll

Höjdmodell 2 m

Höjdmodell 2 m är en modell som beskriver jordytans höjd och vars rutstorlek är 2 m x 2 m. Materialet har bearbetats utgående från laserskanningsmaterial vars punkttäthet är minst 0,5 punkter per kvadratmeter. Produktens täckning baserar sig på riksomfattande laserskanningar, på vissa ställen i den yttre skärgården eller vid östgränsen finns höjdmodellen inte tillgänglig.

Höjdmodell 2 m produceras i två olika kvalitetsklasser: I klass I är höjdnoggrannheten i genomsnitt 0,3 meter och i klass II varierar den mellan 0,3 meter och en meter.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Med hjälp av höjdmodellen kan man simulera t.ex. områden med stor risk för översvämning samt täcknings-, omfattnings- och siktområden. Modellen kan också användas för att beräkna massan av schakt- och fyllningsjord eller för att beräkna lutning, branthet eller profiler. Tillämpningsområden finns t.ex. inom geologi, geografi och skogsbruk.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pixelstorlek
2 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Höjdmodell 2 m visar terrängens höjd över havet. Höjduppgifterna är enligt höjdsystemet N2000.

Höjdmodell 2 m är den mest exakta höjdmodell över Finland som omfattar stora områden. Den utvidgas med cirka 40 000 km2 per år.

Upprätthållande

Produkten upprätthålls vid behov. Höjdmodellen uppdateras på basis av föregående säsongs laserskanning, om man upptäckt betydliga förändringar av jordytan.

Karta över situationen i dag: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/km2

Produkten finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

Höjdmodell 2 m har bearbetats utgående från laserskanningsmaterial vars punkttäthet är minst 0,5 punkter per kvadratmeter. Materialet produceras i två olika kvalitetsklasser:

Höjdmodellen i klass I beräknas automatiskt utgående från vårens laserskanningar, men för att kontrollera och förbättra beräkningarna används flygbilder som hjälp. Det laserskannade materialets kvalitetskontroll görs för hand.

Höjdmodellen i kvalitetsklass II beräknas automatiskt utgående från sommarens laserskanningar och ingen manuell kvalitetskontroll behöver göras. På så sätt färdigställs höjdmodellens material snabbare.

Höjdmodellen i klass II ersätts senare med material från klass I.

I höjdmodellen i klass I är höjduppgifternas noggrannhet i genomsnitt 0,3 meter. Höjduppgifterna anges i meter. I produkten kan det finnas ställen som uppdaterats med material som till sin höjd- och lägesnoggrannhet är mindre exakt än laserskanningsmaterial.

I höjdmodellen i klass II varierar höjdnoggrannheten mellan 0,3 meter och en meter på grund av regionalt varierande nivåhöjande inverkan av vegetationen.

Mera information i kvalitetsmodellen för Höjdmodell 2 m (på finska): http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/KMTK_korkeusmallit_laatukasikirja_2017-01-02.pdf

Index över täckningen av kvalitetsklasserna I och II: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/uppratthallande-av-grundlaggande-geografisk-information

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
Ascii grid
GeoTiff

Hanteringsavgifter för höjdmodellmaterial

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i Filtjänst för avgiftsfri data debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010090
Höjdmodell 2 m och 10 m, första bladet
101,21 125,50
77103010091
Höjdmodell 2 m och 10 m, följande blad
17,34 21,50
77103010093
Höjdmodell 2 m, hela Finland
1732,50 2 148,30
77103010092
Höjdmodell 10 m, hela Finland
866,29 1 074,20
Inte baserad på en förrättning