Maanvuokrasopimukset

Tämä sivusto on kiinteistövaihdannan ammattilaisille tarkoitettu sivusto.
Tällä sivulla on kuvattu Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelun toimintaa.

Sisällys

 • Uusi maanvuokrasopimus
 • Maanvuokraoikeuden jatkaminen tai muuttaminen 

Uusi maanvuokrasopimus

Uusina maanvuokrasopimuksina voi tehdä asuintontin (MVL 3), maatalousmaan (MVL 4) tai liike- tai teollisuustontin (MVL 5) maanvuokrasopimuksen.

Vuokranantaja luonnostelee vuokrasopimuksen ja lähettää sen Kiinteistövaihdannan palveluun allekirjoitettavaksi. Jos vuokralaisia on useita, ilmoitetaan joku vuokralaisista sopimuksen vastaanottajaksi. Vastaanottajaksi merkitty saa automaattiviestin KVP:sta, jossa pyydetään ottamaan sopimus vastaan KVP:uun.

Vuokranantaja allekirjoittaa maanvuokrasopimuksen viimeisenä, kun kaikki vuokralaiset ovat allekirjoittaneet.

Maanvuokrasopimuksen luonnosteleminen sähköisenä edellyttää asiakassopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa vuokranantajalta, joka on yleensä kunta.
 

Tyypillinen tilanne

Kunta vuokraa tontin tai osan kiinteistöstä vuokralaiselle. Kunnan toimihenkilö luonnostelee maanvuokrasopimuksen luonnostelupalvelussa ja lähettää sen Kiinteistövaihdannan palveluun allekirjoitettavaksi. Vuokralainen saa viestin maanvuokrasopimuksen vastaanottamiseksi, vuokralainen katselmoi vuokrasopimuksen ja lopuksi allekirjoittaa sen.

Jos vuokrasopimukseen on tarve tehdä muutoksia, on vuokranantajan lähetettävä sopimuksesta uusi versio KVP:uun. Mahdolliset muutokset sopimukseen voi sopia KVP:n Kommentit-osiossa.

Vuokralainen allekirjoittaa maanvuokrasopimuksen ensin ja vuokranantaja viimeisenä.
 

Edellytykset

 • Kiinteistöllä on voimassa oleva lainhuuto vuokranantajalle.
 • Jos vuokranantaja on kunta tai muu yhteisö, on Kiinteistövaihdannan palvelussa oltava etukäteen tallennettu yleisvaltakirja yhteisön edustajan varmentamiseksi.
   

Vuokraoikeuden kohteet

 • Kiinteistö, määräala, yleinen alue
 • Vuokraoikeus voi sijaita usean kohteen alueella. Kaikki kohteet on ilmoitettava vuokrasopimuksessa.
   

Osapuolet

Vuokranantajana voi toimia vain kunta tai muu taho, jolla on sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa Maanvuokrasopimuksen sähköisestä allekirjoituspalvelusta

Vuokranantajia voi olla useita: yksityishenkilö, yritys, viranomainen, kuolinpesä.

 • Huom! Edellyttää edellä mainitun sopimuksen voimassa oloa vuokranantajan ja Maanmittauslaitoksen välillä.
 • Vuokranantaja tarkistetaan voimassaolevasta lainhuudosta.

Vuokralaisia voi olla useita: yksityishenkilö, yritys, viranomainen, perustettava yhtiö.

 • Kuolinpesä ei voi toimia vuokralaisena Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä on ilmoitettava asiamies tai yhteyshenkilö.

 • Annettujen tietojen perusteella syntyy hakemus erityisen oikeuden kirjaamiseksi.
 • Asiamiehenä voi olla vuokralainen itse tai muu ilmoitettu taho (esim. pankki).
 • Maanmittauslaitos on yhteydessä asiamieheen, jos hakemukseen tarvitaan täydennyksiä.
   

Ehdot

Ehdot voi määritellä vapaasti itse ja ehtoja voi olla kulloinkin tarvittava määrä.

Pakolliset ehdot

 • Kohde tai kohteet 
 • Vuokra-aika 
 • Vastike
 • Käyttötarkoitus: asuinalue (MVL 3), maatalousmaa (MVL 4), teollisuustontti (MVL 5)
 • Siirto-oikeus Kyllä/Ei
 • Rakennusoikeus Kyllä/Ei
 • Pinta-ala
 • Tarvittavat allekirjoitukset 
  • Vuokralainen allekirjoittaa aina maanvuokrasopimuksen ensin. Jos vuokralaisia on useita, on kaikkien allekirjoitettava ennen vuokranantajaa. Vuokranantaja allekirjoittaa viimeisenä.

Kiinteistövaihdannan palvelu tarkistaa annettujen ehtojen perusteella laitostunnuksen antamisen edellytykset, joiden määritykset tulevat laista: Maakaari 14:2.

Vuokra-ajat

Vuokra-ajan ilmoittamiseen on useita vaihtoehtoja. Vuokra-ajat noudattavat Maakaaressa säädettyjä vuokra-aikoja. Vuokra-aika voi alkaa myös tulevaisuudessa.

 • Määräaikainen esim. 50 vuotta tai vuokra-ajan alkamis- ja päättymispäivä vapaasti ilmoittaen.
 • Toistaiseksi voimassaoleva
 • Määräajan jälkeen jatkuva (esim. ensin 10 vuotta, jonka jälkeen 1 vuosi kerrallaan). Ehdot tulostuvat vuokrasopimukselle tehdyn valinnan mukaan:
  • Vuokra-ajan päättymispäivän jälkeen vuokra-aika jatkuu n vuotta kerrallaan, ellei sopimusta sitä ennen irtisanota.
  • Vuokra-aika jatkuu päättymispäivän jälkeen n vuoden ajan, ellei sopimusta puolin tai toisin irtisanota vuotta ennen vuokra-ajan päättymispäivää.

Lopputulos

Kun vuokrasopimus on allekirjoitettu kaikkien osapuolten osalta, lähtee Maanmittauslaitokselle vireille hakemus erityisen oikeuden kirjaamiseksi. Sähköisestä maanvuokrasopimuksesta syntyvät asiakirjat:

 • Hakemus erityisen oikeuden kirjaamisesta
 • Vuokrasopimus
 • Muut liiteasiakirjat
 • Valtakirjat (esim. vuokranantajan yleisvaltakirja)
   

Erityistä

Luonnosteluvaiheessa olevaan uuteen maanvuokraoikeuteen voi valmistella kiinnityshakemuksen ennakkoon. Tällöin esimerkiksi kunta tai pankki saa kiinnityksen parhaalle etusijalle uuteen vuokraoikeuteen. Kiinnityshakemus tulee vireille yhtäaikaisesti maanvuokrasopimuksen kirjauksen kanssa. Lue lisää Asiointipaketista sivulta Kiinnityshakemukset ja kiinnityksen muuttaminen.
 

Maanvuokrasopimuksen tai sen muutoksen eteneminen

Uuden maanvuokrasopimuken tai maanvuokrasopimuksen muutossopimuksen eteneminen

Maanvuokrasopimuksen eteneminen
Maanvuokrasopimuksen eteneminen
​​

 

Maanvuokraoikeuden jatkaminen tai muuttaminen

 

Yleistä

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä olevaa maanvuokrasopimusta voi muuttaa vuokrakauden aikana tai sen vuokra-aikaa voidaan jatkaa vuokra-ajan päättymisen lähestyessä. Vuokraoikeuden muuttaminen on mahdollista L-tunnukselliselle vuokraoikeudelle.

Korvaava sopimus: Jos vuokrasopimusta muutetaan sisällön osalta kesken vuokrakauden, on muuttava sopimus tehtävä korvaavana sopimuksena. Se korvaa tällöin rekisterissä olevan sopimuksen, mutta alkuperäinen laitostunnus kiinnityksineen säilyy.

Jatkava sopimus: Vuokra-aikaa jatkettaessa on kaikki sopimuksen ehdot ilmoitettava vuokrasopimuksella. Vuokra-aika jatkuu tällöin voimassaolevin ehdoin edellisen vuokra-ajan päättymistä seuraavana päivänä.

Vuokraoikeuden muutossopimus tulee allekirjoittaa vanhan sopimuksen vuokrakauden aikana. Osapuolten on allekirjoitettava sopimus 30 päivän sisällä ensimmäisestä allekirjoituksesta.

Maanvuokraoikeuden muutos sähköisesti:

 • Kaikki kohteet ilmoitettava
 • Vuokra-alueen laajentaminen toisen kohteen alueelle
 • Vuokra-alueen laajentaminen samalla kohteella (uusi pinta-ala)
 • Vuokra-alueen pieneneminen, poistaminen kohteelta
 • Vuokra-alueen pieneneminen samalla kohteella (pinta-ala pienenee) 

Jos vuokra-alue pienenee tai suurenee, niin hakemukselle tulostuu teksti (esimerkki):

 • Haen maanvuokraoikeuden pienentämistä ja vuokrasopimuksen korvaamista
   

Tyypilliset tilanteet

Vuokra-ajan jatkaminen: Vuokra-aika on päättymässä ja sitä halutaan jatkaa samalle vuokralaiselle. Samalla ehtoja on tarpeen päivittää. Kaikki voimassa olevat ehdot on lisättävä muutossopimukselle.

Vuokrasopimuksen muu muutos korvaavana sopimuksena: Vuokra-aikaa on jäljellä, mutta sen sisältöä on tarpeen muuttaa joltain osin. Muutos voi olla esimerkiksi oleellinen ehtomuutos, joka halutaan kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Samalla voidaan muuttaa myös vuokra-aikaa.
 

Osapuolet

Vuokranantajana voi toimia kunta tai muu organisaatio, jolla on sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa maanvuokrasopimuksen sähköisestä allekirjoittamisesta.

Vuokralaisena voi toimia yksityishenkilö, yritys, kunta, hallinnoiva viranomainen. Vuokralaisen on säilyttävä samana muutossopimuksessa.
 

Vuokra-ajat

Vuokra-ajan ilmoittamiseen on useita vaihtoehtoja:

 • Määräaikainen esim. 50 vuotta tai vuokra-ajan alkamis- ja päättymispäivä vapaasti ilmoittaen.
 • Toistaiseksi voimassaoleva
 • Määräajan jälkeen jatkuva (esim. ensin 10 vuotta, jonka jälkeen 1 vuosi kerrallaan). Vuokrasopimukselle tulostuvat tekstit tehdyn valinnan mukaan:
  • Vuokra-ajan päättymispäivän jälkeen vuokra-aika jatkuu n vuotta kerrallaan, ellei sopimusta sitä ennen irtisanota.
  • Vuokra-aika jatkuu päättymispäivän jälkeen n vuoden ajan, ellei sopimusta puolin tai toisin irtisanota vuotta ennen vuokra-ajan päättymispäivää.
    

Pantinhaltijan suostumus

Pantinhaltijan suostumus voidaan antaa sähköisenä maanvuokraoikeuden muutossopimukselle. Vuokrasopimukseen lisätään pantinhaltijan nimi, Y-tunnus ja sähköpostiosoite. Järjestelmä pyytää annetusta sähköpostiosoitteesta allekirjoitusta suostumukseen. Suostumus on allekirjoitettava ensimmäisenä ennen vuokralaista.

Suostumuksen tarve eri tilanteissa:

 • Kun vuokra-alueen pinta-ala pienenee, suostumus vuokralaisen pantinhaltijalta
 • Kun vuokra-alueen pinta-ala suurenee suostumus kantakiinteistön pantinhaltijalta
 • Puolison suostumus tarvittaessa
   

Lopputulos

Kun vuokraoikeuden muutossopimus on allekirjoitettu kaikkien osapuolten osalta, lähtee Maanmittauslaitokselle vireille hakemus erityisen oikeuden muuttamiseksi. Sähköisestä maanvuokrasopimuksesta syntyvät asiakirjat:

 • Hakemus erityisen oikeuden muuttamisesta
 • Vuokrasopimus
 • Muut liiteasiakirjat
 • Valtakirjat (esim. vuokranantajan yleisvaltakirja)
 • Suostumus