Hyppää pääsisältöön

Kiinnityshakemukset ja kiinnityksen muuttaminen

Tämä sivusto on kiinteistövaihdannan ammattilaisille tarkoitettu sivusto.

Tällä sivulla on kuvattu Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelun toimintaa.

Huomioithan, että palveluntarjoajasi ei välttämättä ole toteuttanut kaikkia toiminnallisuuksia, joista tällä sivulla kerrotaan. Otathan yhteyttä omaan palveluntarjoajaasi varmistaaksesi, mitkä toiminnallisuudet ovat käytössäsi. Palveluntarjoajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Sisällys

Kiinnityksen vahvistaminen

Yleiskuvaus

Uutta kiinnitystä voi hakea kiinteistöön, määräosaan, määräalaan ja vuokraoikeuteen. Uutta kiinnitystä voi hakea myös useaan kohteeseen (yhteiskiinnitys). Pankki voi luonnostella kiinnityshakemuksen sähköisesti luonnostelupalvelussa ja lähettää sen hakijan allekirjoitettavaksi Kiinteistövaihdannan palveluun.

Edellytykset

Kiinnityksen hakijalla täytyy olla voimassa oleva tai voimaan tuleva (vireillä tai lepäämässä oleva) omistusoikeus kiinnitettävään kohteeseen.

Hakijat

Yksityishenkilö, yritys, kunta, hallinnoiva viranomainen ja kuolinpesä silloin, kun kuolinpesällä on vuoden 2013 jälkeen haettu selvennyslainhuuto. Tällöin kuolinpesän osakkaiden yksilöintitiedot ovat lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä.

Panttikirjan saaja

Panttikirjan saaja voi olla yksityishenkilö tai yritys. Panttikirjan saajaksi voidaan merkitä myös kohteen omistaja, joita voi olla useita. Muuten ei voi tällä hetkellä merkitä useita panttikirjan saajia.

Määräosan kiinnittäminen

Kiinnitystä on mahdollista hakea lainhuudon mukaisiin määräosiin. Esimerkiksi silloin, kun kohteelle on kirjattu hallinnanjakosopimus, voi kiinnitystä hakea määräosiin.

Tyypillinen tilanne:

 • Aviopari A + B sekä aviopari C + D omistavat yhdessä kiinteistön, määräalan tai vuokraoikeuden kukin 1/4 osan. Aviopari A + B tarvitsevat uuden kiinnityksen yhdessä omistamaansa 1/2 osaan koko kohteesta.
 • Kiinnityshakemukselle ilmoitetaan hakijat A + B, mutta ei omistusosuuksia. Kiinnityshakemus tulee vireille 1/2 osaan koko kohteesta.

Lopputulos allekirjoitetusta kiinnityshakemuksesta:

 • Kiinnityshakemus tulee vireille välittömästi Maanmittauslaitokselle lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.
 • Kiinnitys tulee voimaan heti, jos edellytykset täyttyvät: 
  • hakijalla on voimassa oleva lainhuuto eikä kohdetta ole luovutettu edelleen uudelle omistajalle
  • kohteella ei ole kiinnityksen automaattiratkaisun estäviä merkintöjä (esimerkiksi muistutusmerkintöjä)

Ennakkoon valmisteltu kiinnityshakemus

Yleiskuvaus

Ennakkoon valmisteltu kiinnityshakemus eli ns. ennakkokiinnityshakemus on tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa uusien vakuuksien hakeminen on varmistettava ennen kiinteistökaupan syntymistä. Toisin sanoen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ei kiinnityshakemuksen valmisteluhetkellä ole ostajan tai muun luovutuksen saajan nimissä merkittynä vireillä olevaa tai vahvistettua lainhuutoa.

Ennakkokiinnityshakemuksen voi lähettää kiinteistöstä, laitostunnuksellisesta vuokraoikeudesta ja tunnuksellisesta määräalasta sekä näiden määräosista.

Myös uuteen määräalaan ja uuteen vuokraoikeuteen voi hakea ennakkokiinnitystä, mutta tämä edellyttää asiointipakettia. Katso lisää Asiointipaketista alempaa.

Ennakkokiinnityshakemus lähetetään Kiinteistövaihdannan palveluun ostajan allekirjoitettavaksi. Ostaja allekirjoittaa hakemuksen ennen kaupan syntymistä. Kiinnityshakemus tulee vireille kuitenkin vasta silloin, kun ostajan lainhuuto on vireillä. Kiinnityshakemuksen vireilletulo tapahtuu automaattisesti lainhuudon vireilletulon jälkeen ja kiinnityshakemuksen vireille tulon yhteydessä tehdään seuraavat automaattiset tarkistukset:

 • Kiinnitettävän kohteen tarkistaminen
 • Tarkistetaan, että kiinnityksen hakija on sama kuin lainhuudon hakija
 • Hakijan oikeustoimikelpoisuus

Jos kauppa ei toteudukaan suunnitellusti ostajalle, ei kiinnityshakemus tule vireille ollenkaan. Ennakkoon valmisteltu kiinnityshakemus poistuu palvelusta 90 vuorokauden kuluttua, mikäli ostajan lainhuutohakemus ei ole tullut vireille.

Ennakkoon valmisteltua kiinnityshakemusta voi hyödyntää myös silloin, kun luovutuskirja tehdään perinteiseen tapaan kirjallisena. Huom! Suosituksena on, että lainhuuto haetaan sähköisesti. Näin varmistutaan siitä, että ennakkokiinnityshakemuksen tiedot kohtaavat lainhuutohakemuksen tietojen kanssa. Lue lisää sähköisestä lainhuutohakemuksesta, kun luovutus on tehty kirjallisesti.
 

Tyypillinen tilanne

Kiinteistöstä on suunnitteilla kauppa ja ostaja on tiedossa. Pankilla on tarve varmistaa kiinnityksen hakeminen ostettavaan kohteeseen jo ennen kauppaa. Kiinnitys halutaan vireille saman aikaisesti lainhuudon kanssa.

Pankki valmistelee kiinnityshakemuksen ennakkoon ennen kaupantekoa ja lähettää sen ostajalle allekirjoitettavaksi. Ostaja saa ilmoituksen sähköpostiin, kirjautuu Kiinteistövaihdannan palveluun ja ottaa vastaan ja allekirjoittaa hänelle lähetetyn kiinnityshakemuksen luonnoksen. 

Ennakkoon tehty kiinnityshakemus jää Kiinteistövaihdannan palveluun taustalle odottamaan kaupan valmistumista ja ostajan lainhuutohakemuksen vireille tuloa seuraavan 90 vuorokauden aikana. Tällä välin kiinnityshakemus ei näy rasitustodistuksella. Kiinnityshakemus tulee vireille ja sen oikeusvaikutukset alkavat, kun lainhuutohakemus on tullut vireille.

Lisää vielä alt-teksti

 

Edellytykset

Ennakkoon valmisteltua kiinnitystä voi hakea

 • Koko kohteelle  sekä määräosiin (kiinteistö, vuokraoikeus, määräala)
 • Useaan kohteeseen (yhteiskiinnitys)
 • Riippumatta siitä, onko kauppa tehty kirjallisesti tai sähköisesti

Huomioitavaa:

 • Omistusoikeuden vireilletulon tarkistukset tehdään 2 kertaa vuorokaudessa. Tästä syystä ennakkoon tehty kiinnityshakemus tulee vireille viiveellä.  
 • Ennakkokiinnityshakemus odottaa allekirjoittamisen jälkeen lainhuudon vireilletuloa palvelussamme kolmen (3) kuukauden ajan.
 • Kaikki yllä mainitut säännöt koskevat myös vuokraoikeuden siirtoa.
   

Uuden määräalan kiinnittäminen

Kiinteistöstä tehdään uuden määräalan kauppakirja sähköisesti. Määräalalla ei ole vielä kaupantekohetkellä yksilöivää määräalatunnusta. Määräalalle halutaan varmistaa kiinnitys parhaalle etusijalle ja panttikirjan saajaksi pankki.

Edellytykset:

 • Määräalan kauppakirja on tehtävä sähköisesti
 • Kiinnitystä voi hakea ennakkoon uuteen määräalaan vain asiointipaketti -toiminnallisuudella
 • Lainhuuto- ja kiinnityshakemus tulevat vireille saman aikaisesti viiveettä
 • Vain yksi kohdekiinteistö on mahdollinen

Katso lisää Asiointipaketista alempaa.

Uuden vuokraoikeuden kiinnittäminen

Kiinteistöstä tehdään uusi maanvuokrasopimus. Vuokra-alueella ei ole vielä yksilöivää L-tunnusta. Vuokranantaja haluaa vuokravakuuden kiinnityksen parhaalle etusijalle. 

Käyttötapaus:

Vuokranantaja luonnostelee uuden maanvuokrasopimuksen sekä ennakkokiinnityshakemuksen ja lähettää ne vuokralaiselle allekirjoitettavaksi Kiinteistövaihdannan palveluun haluamassaan järjestyksessä. 

Vuokralainen allekirjoittaa ensin ennakkokiinnityshakemuksen, jonka jälkeen vuokralainen saa allekirjoitettavakseen maanvuokrasopimuksen. Asiakirjat tulevat allekirjoitettavaksi omina erillisinä asiakirjoinaan. Niihin liittyvät kirjaushakemukset tulevat samaan aikaan vireille, kun viimeiseksi allekirjoitettu asiakirja valmistuu. 

Edellytykset:

 • Vuokrasopimus on tehtävä sähköisesti
 • Kiinnitystä voi hakea ennakkoon uuteen vuokraoikeuteen vain asiointipaketti-toiminnallisuudella
 • Jotta ennakkokiinnitystä voi hakea uuteen vuokraoikeuteen, tulee maanvuokrasopimuksen olla sähköinen
 • Erityinen oikeus- ja kiinnityshakemus tulevat vireille saman aikaisesti viiveettä
   

Tarvittavat allekirjoitukset

Ennakkokiinnityshakemuksen allekirjoittaa aina ostaja/muu luovutuksen saaja tai tuleva vuokralainen. 
Maanvuokrasopimuksen allekirjoittaa ensin vuokralainen ja sen jälkeen vuokranantaja.

Erityistä

Ennakkokiinnityshakemus odottaa palvelussa taustalla 90 vrk ostajien nimiin tulevaa lainhuutohakemusta. Palvelu tarkistaa lainhuudon vireilletuloa kahdesti päivässä. 

Ennakkokiinnityshakemus muuttuu tavalliseksi kiinnityshakemukseksi sen vireille tullessa. 

 • Katso lisää Asiointipaketista alempaa.

Vireille tulevan hakemuksen asiakirjat

 • Kiinnityshakemus

Lopputulos

 • Asiointipaketti: Kiinnityshakemus tulee vireille yhtäaikaisesti omistusoikeuden tai vuokraoikeuden rekisteröinnin kanssa. 
 • Tavallinen ennakkokiinnityshakemus: tulee vireille pienellä viiveellä, kun omistuksen rekisteröinti on tullut vireille.

Asiointipaketti

Asiointipaketti on tekninen toteutus, joka mahdollistaa kiinnityksen hakemisen parhaalle etusijalle uuteen määräalaan tai uuteen vuokraoikeuteen. Näin panttikirjan saajan ei tarvitse odottaa määräalatunnuksen tai laitostunnuksen muodostumista kiinnityshakemuksen lähettämistä varten.

Asiointipaketti varmistaa, että kiinnitys tulee oikeaan kohteeseen vireille saman aikaisesti sitä koskevan lainhuutohakemuksen tai vuokraoikeuden rekisteröinnin kirjauksen kanssa. 

Asiointipaketti sisältää aina sähköisesti tehdyn kauppakirjan yhdelle määräalalle tai maanvuokrasopimuksen yhdelle vuokraoikeudelle sekä kohteen ennakkokiinnityshakemuksen. Maanvuokrasopimuksessa voi olla useita kohteita (kiinteistöjä, määräaloja), jolla vuokraoikeus sijaitsee. Kohteista muodostuu yksi L-tunnuksellinen vuokraoikeus.

Asiointipaketti huolehtii, että paketissa olevat asiat tulevat KVP:uun osapuolten allekirjoitettavaksi halutussa järjestyksessä. Asiakirjojen luonnostelija päättää itse järjestyksen, jossa asiakirjat lähetetään vuokralaisen allekirjoitettavaksi KVP:uun.

Tyypillisesti kiinnityshakemus halutaan allekirjoitettavaksi ennen kauppakirjaa tai maanvuokrasopimusta, jolloin panttikirjan saaja varmistuu vakuuksien saamisesta.

Asiointipaketti on asiakirjat niputtava tekninen tunniste, joka yksilöi vuokrasopimuksen/määräalan luovutuskirjan ja ennakkokiinnityshakemuksen tilanteissa, jossa laitostunnusta tai määräalatunnusta ei vielä ole olemassa.

Käyttötapaus, kun vuokrasopimuksen luonnostelija on eri kuin ennakkokiinnityshakemuksen lähettäjä

Kunnan toimihenkilö luonnostelee vuokrasopimuksen, johon tarvitaan vakuuksia pankille parhaalle etusijalle. Asiointipaketin avulla kiinnityshakemus tulee vireille oikea-aikaisesti, eikä pankin tarvitse erikseen valvoa vuokraoikeuden vireilletuloa.

Kunnan toimihenkilö liittää vuokrasopimuksen asiointipakettiin X ja ilmoittaa asiointipaketin X ID-tunnuksen pankkitoimihenkilölle esimerkiksi sähköpostilla. Pankkitoimihenkilö luonnostelee vuokralaiselle/vuokralaisille ennakkoon valmistellun kiinnityshakemuksen, jonka liittää kunnan ilmoittamaan asiointipakettiin X. Asiointipakettiin voi liittää niin monta ennakkokiinnityshakemusta, kuin on tarve.

Kun tarvittavat asiakirjat on liitetty asiointipakettiin, asiointipaketti suljetaan. Tästä käynnistyy asiointipaketin lähettäminen Kiinteistövaihdannan palveluun niin, että paketissa oleviin asiakirjoihin pyydetään allekirjoitukset paketissa määritellyssä järjestyksessä.

Toimintaperiaate on lähes sama, kuin ennakkokiinnitys uuteen lainhuutohakemukseen. Erona on asiakirjat niputtava tekninen tunniste, joka yksilöi vuokrasopimuksen ja ennakkokiinnityshakemuksen tilanteissa, jossa laitostunnusta ei vielä ole olemassa.

Uusi maanvuokrasopimus ja kiinnityshakemus (valmistelu ennakkoon) samaan laitostunnukseen tulevat vireille yhtäaikaisesti, kun kaikki asiakirjat on allekirjoitettu. Kiinnityshakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan asiamiehelle.

Sähköisen panttikirjan siirtäminen

Yleiskuvaus

Panttikirjojen nykyinen saaja voi siirtää nimissään olevat sähköiset panttikirjat uudelle saajalle. Panttikirjan siirtohakemuksen voi luonnostella joko nykyinen panttikirjan saaja tai tuleva panttikirjojen saaja, joka luonnostelee hakemuksen nykyisen panttikirjan saajan puolesta. Pankki voi luonnostella hakemuksen myös silloin, kun sähköiset panttikirjat ovat omistajan hallussa. Panttikirjojen saajana voi olla myös kuolinpesä.

Panttikirjoja voi valita siirrettäväksi myös silloin, kun kiinnitys on vasta vireillä.

Hakija

Panttikirjan siirtämistä koskevissa hakemuksissa hakijaksi merkitään nykyinen panttikirjan saaja, joka allekirjoittaa hakemuksen.

Panttikirjan saaja

Panttikirjat voi siirtää yksityishenkilölle ja yritykselle (yksilöinti henkilötunnuksilla tai Y-tunnuksilla). Panttikirja voidaan siirtää myös usealle panttikirjan saajalle.

Jos eri panttikirjoille halutaan eri saajat, täytyy jokaisesta panttikirjasta tehdä oma siirtohakemuksensa saajakohtaisesti.

Allekirjoittaminen

Hakemuksen allekirjoittaa aina nykyinen panttikirjan saaja. Huom! Kun panttikirjan saajana on pankki, on allekirjoittajan kirjauduttava KVP:uun käyttämänsä luonnostelupalvelun tunnistautumisen kautta.

Lopputulos

Panttikirjan siirtohakemukset ratkaistaan pääsääntöisesti automaattisesti heti hakemuksen allekirjoittamisen jälkeen. Joissakin tapauksissa automaattiratkaisun edellytykset eivät täyty, jolloin panttikirjojen siirtohakemus tulee vireille Maanmittauslaitokseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Yhteiskiinnityksen purkaminen

Yleiskuvaus

Kiinnitys voidaan purkaa sähköisellä hakemuksella. Hakemuksella ilmoitetaan kohde, jolta kiinnitys halutaan purkaa (eli poistaa). Kiinnitys voidaan purkaa kiinteistöltä tai määräalalta. Yhteiskiinnitys voidaan purkaa kiinteistöstä tai kiinteistöistä, jotka kuuluvat samalle tai eri omistajalle.

Panttikirjan saaja vastaa siitä, että kiinnitys puretaan siltä kohteelta, joka ei ole velan vakuutena.

Purettava kohde yksilöidään aina kiinteistö- tai määräalatunnuksella. Määräalalta purettaessa yhteiskiinnityksen purkamista voi hakea kaupanteon jälkeen, kun määräala on saanut yksilöivän tunnuksensa (esim. M601).

Hakijat

Kiinnityksen purkamista määräalasta voi hakea panttikirjan saaja yksin. Panttikirjan saaja allekirjoittaa hakemuksen yksin.

Edellytykset

Panttikirjan täytyy olla muodoltaan sähköinen (ei kirjallinen).

Purkaminen määräalan tai muun eri omistajan kiinteistön osalta:

 • Määräalalla täytyy olla määräalatunnus, jonka pankki tarkistaa hakemusta varten.

Purkaminen saman omistajan toisesta kiinteistöstä/kiinteistöistä:

 • Pankki luonnostelee kiinnityksen purkamishakemuksen ja antaa ensimmäisenä suostumuksen purkamiselle.
 • Tämän jälkeen omistaja allekirjoittaa hakemuksen, jonka jälkeen hakemus lähtee vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Tyypillinen tapaus

Kiinteistöstä on myyty uusi määräala. Tällöin kiinteistöllä ja määräalalla on eri omistajat, ja ensisijaisesti myyjän kiinteistöön kohdistuva kiinnitys rasittaa myös määräalaa. Kiinnitys halutaan jättää voimaan vain velallisen kiinteistöön. 

Lopputulos

Kiinnityksen purkaminen tulee allekirjoitusten jälkeen vireille Maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Asian ratkaisusta ilmoitetaan hakemuksen asiamiehelle tai yhteyshenkilölle.

Kiinnityksen kuolettaminen

Yleiskuvaus

Jotta kiinnitys voidaan kuolettaa kiinteistövaihdannan rajapintapalveluiden kautta, tulee panttikirjan olla muodoltaan sähköinen (ei kirjallinen). Lue lisää sähköisistä ja kirjallisista panttikirjoista.

Joskus kiinnitys on tarpeen kuolettaa kokonaan, jolloin se poistetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Panttikirjan saaja luonnostelee kiinnityksen kuolettamishakemuksen ja antaa sille suostumuksensa sähköisesti. Tämän jälkeen omistaja allekirjoittaa hakemuksen ja hakemus tulee vireille.

Kiinnityksen kuolettaminen

 • Kun kauppakirjan yhteydessä sovitaan kuolettamisesta, hakijana voi olla uusi omistaja, jolla lainhuuto on vireillä. Luovuttaja ei voi hakea kuolettamista, kun uuden omistajan lainhuuto on jo vireillä. 

Yhteiskiinnityksen kuolettaminen

 • Kiinnitys on vahvistettu kiinteistöihin, joilla eri omistajat: 
  • Kaikkien omistajien on allekirjoitettava hakemus. Panttikirjan saajan on annettava suostumus kuolettamiselle sähköisenä.
 • Kiinnitys vahvistettu kiinteistöihin, joilla kaikilla samat omistajat: 
  •  Kaikkien omistajien on allekirjoitettava hakemus ja panttikirjan saajan on annettava suostumus sähköisenä.

Lopputulos

Hakemus kiinnityksen kuolettamisesta tulee vireille, kun panttikirjan saajan suostumus on annettu ja omistaja on allekirjoittanut hakemuksen. Asian ratkaisusta ilmoitetaan hakemuksen asiamiehelle tai yhteyshenkilölle.