Hoppa till huvudinnehåll

De historiska Terrängdatabaserna finns nu tillgängliga som enhetliga versioner

Enhetligheten underlättar användningen av tillgängliga material. Materialen är tillgängliga i laddningstjänsten Paituli.

Karta från tärrangdatabasen

Lantmäteriverkets terrängdatabas är det enda geodatamaterial som omfattar hela Finland, uppdateras kontinuerligt och beskriver allmänna drag i vår miljö. Lantmäteriverkets alla terrängkartor och tillhörande elektroniska karttjänster och gränssnitt produceras utifrån terrängdatabasen. Terrängdatabasen uppdateras i ett samarbete med flera aktörer, till exempel kommuner.  

Det är möjligt att i materialet göra detaljerade analyser av till exempel hur markanvändningen och byggnadsbeståndet har förändrats, eller om förändringar i nätverk, till exempel i vägnätet eller elnätet.  

Nu är gamla versioner av terrängdatabasen, från 2005 tillgängliga för flera år tillbaka via laddningstjänsten Paituli. I de nu publicerade enhetliga versionerna har indelningen i kartblad slopats och nivåerna omfattar hela landet. Man ansåg att de ursprungliga versionerna som skapats av gamla material var svåra att använda på grund av indelningen i kartblad som ingick i dem. De objekt som hade splittrats i flera delar i indelningen i kartblad har nu fogats samman till enhetliga objekt. Vissa objekt som inte längre underhålls i informationsinnehållet i den nuvarande Terrängdatabasen har lämnats bort för att underlätta sambruket med den nuvarande versionen.

Arbetet för publicering av de olika terrängdatabasversionerna har genomförts som en del av forskningsinfrastrukturprojektet Geoportti, vars 2.0 utvecklingsfas finansieras av Finlands Akademi.

De enhetliga versionerna av Terrängdatabasen är i GeoPackage-format och finns att tillgå via laddningstjänsten Paituli. 

Forskning
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar