Hoppa till huvudinnehåll

Elektrisera lantmäteriförrättningarna med videomöten

Lagstiftningen reagerade på den första lockdown på grund av coronan extremt snabbt. Lagen om temporära förfaranden vid ordnande av förrättningssammanträden på grund av coronaepidemin trädde i kraft 4.5.2020, drygt en månad efter att lockdown började. Lagen gjorde det möjligt att delta i förrättningssammanträden via videouppkoppling och per telefon.

Petri Lukin

Lagens giltighetstid förlängdes två gånger, och deltagandet på distans infördes varaktigt i fastighetsbildningslagen i början av 2022. I den varaktiga lagen är tröskeln för deltagandet på distans överraskande hög, men Lantmäteriverkets princip har varit att det räcker med att förrättningsingenjören betraktar deltagandet på distans lämpligt. Ingen kan alltså tvingas eller pressas att delta på distans, utan sakägaren har rätt till det.

Antalet deltagare uppskattas att ha ökat i och med elektroniska förrättningssammanträden

Själv höll jag mitt första videomöte i juni 2020. Då deltog alla via videouppkoppling. Efter det har största delen av mina förrättningssammanträden hållits uteslutande med videouppkoppling. Dessutom har jag hållit några hybridmöten där en del har alltså deltagit på distans och en del varit närvarande i mötesrummet. 

Deltagandet via videouppkoppling har fått god respons ända från början, och en klar majoritet av människorna åtminstone inom mitt verksamhetsområde i Esbo har velat delta i möten på distans. Man kan till och med säga att möjligheten att delta på distans har fått fler människor att delta i förrättningssammanträden jämfört med tiden före coronan. Hybridmöten fungerar också relativt bra om det finns färre än tio deltagare i mötesrummet och om mötesrummet är tillräckligt litet. I större lokaler hör de som sitter i mötesrummets bakre del inte de som deltar via videouppkoppling och anförandena i mötesrummet hörs inte till de som deltar på distans. Hybridmötena kommer sannolikt att fungera bättre när tekniken utvecklas och utrustningen i mötesrummen förbättras.

Elektroniska förrättningssammanträden är också en insats för samhällsansvaret

Deltagande i förrättningssammanträden på distans har angivits som en insats för samhällsansvar i Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram. Ett gott exempel på insatser för samhällsansvar är säkert ett klyvningsförrättningssammanträde som jag höll via videouppkoppling. Två sakägare deltog i mötet från sitt hemland Tyskland, de övriga sakägarna från Esbo och jag från min sommarstuga i Bräkylä. Uppkopplingen fungerade bra och alla sparade in på resekostnader. 

Deltagandet på distans blir säkert ett varaktigt förfarande vid förrättningssammanträden, även om pandemin ger med sig. 
        

Petri Lukin har i flera år fungerat som LUNA-förrättningsingenjör vid Lantmäteriverket.

Lantmäteri
Lantmäteriförrättning

Bloggar