Hoppa till huvudinnehåll

Endast genom forskning kan vi ligga i täten vid utvecklingen

Laserskanning är ett aktuellt exempel på hur långvariga investeringar i forskning bidrar till att ta fram nya data och metoder som även i dag ger betydande samhälleliga och ekonomiska fördelar.

Puolivartalokuvassa puku päällä Pasi Patrikainen katsoo kameraan
Bild:
Maanmittauslaitos

Lantmäteriverket använder tio miljoner euro per år för forskning. Det har varit lönsamt, eftersom Finland på så sätt får noggranna data om bland annat nationalförmögenhet, såsom skogar, älvor och åar, vägar och kraftledningar. Forskare har utvecklat mätmetoder som baserar sig på laserskanning i Finland så effektivt att skogsindustrin genom skogsinventering baserad på ny teknik förväntas spara tiotals miljoner euro varje år. Noggrannare mätdata ger också viktig information om biologisk mångfald och bidrar till klimatanpassning.

Tack vare Lantmäteriverkets långsiktiga satsning på forskning har det varit möjligt att ta fram nya metoder och mätanordningar. På så sätt har vi nått den nuvarande exaktheten vid mätning och den nuvarande effektiviteten i verksamheten. Lantmäteriverket satsar även framöver på forskning och är glad över regeringsprogrammets inskrivning om ökning av finansieringen för forskning och innovationer. Finlands regering har förbundit sig att öka finansieringen för forskning och innovationer i syfte att stärka den långsiktiga tillväxten och förmågan till förnyelse till fyra procent före 2030. Trenden är positiv och gynnar såväl forskarsamhället, finska staten som näringslivet.

För att inskrivningen i regeringsprogrammet ska kunna förverkligas krävs ett brett samarbete mellan universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag. Forskningsinstitutens roll blir allt viktigare, framför allt i tillämpad forskning där Lantmäteriverket har tagit fram bra praktiska appar. Det krävs samarbete med näringslivet och gemensamma satsningar för att de nya innovationer som forskning resulterar i ska kunna bearbetas till tjänster eller produkter till salu.

Forskning inom geografisk information på toppnivå i Finland

Investeringarna i forskning har gett utmärkta resultat vid Lantmäteriverket. I Finlands Akademis jämförelse var Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI för fjärde gången i rad etta bland de finländska forskningsinstituten när det gäller vetenskapligt genomslag. I en internationell bedömning 2022 var nivån på Geodatacentralens forskning utmärkt.

Vetenskap på toppnivå bidrar till att ta fram innovationer. Ett bra exempel är mobil laserskanning, en laserskanningsryggsäck, som forskare vid Geodatacentralen har tagit fram. Laserskanningsryggsäcken har bidragit till en del kommersiella appar och används runt om i världen. Bland annat Nasa är intresserat av att utnyttja innovationen vid kartläggning av månens yta.

Det är viktigt att fortsätta samarbeta i hemlandet och på internationell nivå för att forskningen ska vara framgångsrik. Det målet stöds även av regeringsprogrammet där Finland förutsätts fördubbla EU-finansieringen. För att Finland ska kunna göra det krävs att bland annat basfinansieringen av forskningsinstituten inte ska minska och att tillgången till nödvändig nationell medfinansiering ska vara tillräcklig vid ansökning av EU-projektfinansiering.

Genom EU:s utvecklingsfinansiering kan vi möjliggöra nya investeringar nu och i framtiden – EU-medel som investeras i forskning möjliggör nya innovationer och nya affärsverksamheter i Finland.

Pasi Patrikainen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket. 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket

Bloggar