Hoppa till huvudinnehåll

Forskningen om geodata och positionering i Finland är förstklassig – och ger fördelar för företagen, samhället och vetenskapen

Nästa regering har en ypperlig möjlighet att kopiera en bit av strategin för världens största företag, uppdatera den geodatapolitiska redogörelsen och satsa på geodatakompetens. Detta kommer att ge miljarder euro som framgångsrika automatiserings- och digitaliseringsprojekt i framtiden. 

Överdirektören för Lantmäteriverkets Geodatacentral, professor Jarkko Koskinen
Bild:
Ilona Savola

Geodatabranschen utvecklas snabbt i en global miljö. Utvecklingen drivs av stora företag som Google (Alphabet), Microsoft, Apple och Huawei. Digitalisering och ökad användning av artificiell intelligens och robotisering, som digitaliseringen sätter fart på, ökar betydelsen av geodata och exakt positionering.  

Tillämpningar som är beroende av geodata är bland annat smart trafik, digitaliserande skogs- och jordbruk, digitalisering av städer och digitala tvillingar. Det ställs allt större krav på geodata vad gäller samanvändning, exakthet och tillförlitlighet. Modern geodata uppdateras och preciseras kontinuerligt. Även insamling av geodata kommer att automatiseras i och med nya projekt. 

Fördelar för samhället: miljardbesparingar i digitaliseringsprojekt 

Betydelsen av geodata i stora internationella projekt har blivit avgörande, till exempel i projekt för kartläggning av biologisk mångfald (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) och i uppföljningen av klimatförändringen (The Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC). Dessa projekt kunde inte genomföras utan modern geodatainfrastruktur och moderna geodataanalyser. Inom den europeiska utvecklingen styr kommissionens ramprogram Horizon Europe och program Digital Europe starkt utvecklingen av digitaliseringen i Europa.  

I slutet av förra året lät jord- och skogsbruksministeriet genomföra en internationell utvärdering av forskningen vid Geodatacentralen (FGI) vid Lantmäteriverket. En internationell vetenskaplig expertgrupp gav utmärkt betyg till forskningens kvalitet och genomslag vid Geodatacentralen. Enligt expertgruppen håller den vetenskapliga forskningen vid Geodatacentralen internationell toppnivå och centralens expertis står högt i kurs överallt i världen. Geodatacentralens forskning utnyttjas inom många samhällssektorer, bland annat transporter och kommunikation, säkerhet, försvar samt miljö och byggande. 

Fördelar för företag: innovationer för kommersiell verksamhet 

Till exempel har den moderna exakta skogsinventering som baserar sig på laserskanning utvecklats i samarbete mellan FGI och skogsbruksföretag. Företagens ekonomiska fördelar uppgår till tiotals miljoner euro per år, och därmed är också samhälleliga konsekvenser betydande.  

Metoden utvecklas vidare, och nu undersöks möjligheten att utveckla en smart skördare tillsammans med den finländska industrin. Andra projekt med samhällelig betydelse är forskning om referenssystem (koordinatsystem och höjdsystem) och deras samband med internationella system, forskning om satellitbaserad positionsbestämning och störningar i den, forskning om smarta fordon och drönare samt digitala tvillingar.  

FGI strävar i all sin verksamhet efter att involvera de företag som inför de innovationer som FGI tagit fram i kommersiellt syfte. FGI:s nya projekt Location Innovation HUB (LIH) som får understöd av European Digital Innovation HUB påskyndar verksamheten, särskilt inom sektorn för små och medelstora företag. 

Nästa regering har en ypperlig möjlighet att kopiera en bit av strategin för världens största företag, uppdatera den geodatapolitiska redogörelsen och satsa på geodatakompetens. Detta kommer att ge miljarder euro som framgångsrika automatiserings- och digitaliseringsprojekt i framtiden.

Jarkko Koskinen

Författaren är överdirektör vid Lantmäteriverkets Geodatacentral 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

 

Bloggar