Hoppa till huvudinnehåll

Noggrannare lägesbild i den satellitbaserade positioneringen genom forskningskompetens – Försörjningsberedskapscentralen och Lantmäteriverket inleder samarbete

Försörjningsberedskapscentralen har tillsammans med Lantmäteriverket inlett ett projekt där Geodatacentralen vid Lantmäteriverket för att säkerställa försörjningsberedskapen undersöker och förbättrar lägesbilden i den satellitbaserade positioneringen.

Bild om GNSS Finland tjänst.

Flera samhällskritiska funktioner såsom byggande, räddningsväsendet och finanssektorn samt tele- och elnäten utnyttjar satellitbaserad positionering (GNSS). GNSS-signalerna är ändå svaga och därmed känsliga för olika störningar. Till exempel miljön och atmosfären (särskilt jonosfären) eller olika anordningar som oavsiktligt fungerar felaktigt kan orsaka störningar. Signalerna kan även avsiktligt störas eller vilseledas.

Kvaliteten på den satellitbaserade positioneringens signal i Finland följs numera upp med hjälp av tjänsten GNSS-Finland, som utvecklats av Lantmäteriverket och finansierats av Traficom.  

I det projekt som nu inleds vidareutvecklas tjänsten GNSS-Finland. Till en början utreder man hurdana tjänster slutanvändarna behöver och i vilken form informationen borde tillhandahållas. Projektet genomförs 2022–2023. Det beställs av Försörjningsberedskapscentralen och genomförs av Geodatacentralen vid Lantmäteriverket, som har kompetens i forsknings-, metod- och utvecklingsarbete. I egenskap av behörig myndighet med ansvar för störningsfrihet i och övervakning av radiofrekvenserna har Traficom i uppdrag att producera GNSS-lägesbilden. 

- Allt fler branscher som är centrala för samhällets funktion utnyttjar lägesbestämnings- och tidsdata från satelliter. De GNSS-tjänster som förmedlar dem är ändå känsliga för störningar och genom detta samarbete kan vi förbättra beredskapsnivån, säger äldre beredskapsexpert Tuomas Seppälä vid Försörjningsberedskapscentralen.  

- Det finns en ökande efterfrågan på forskning i tillgång till GNSS-tid och lägesbestämning samt relaterade störningar såväl i Finland som internationellt eftersom allt fler tjänster är beroende av dem, och det här betonas ytterligare när utvecklingen av den intelligenta trafiken avancerar, säger professor Sanna Kaasalainen, avdelningsdirektör för Navigering och positionering på Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

Forskningsstödd försörjningsberedskap genom satellitbaserad positionering 

Geodatacentralen vid Lantmäteriverket tillför en egen enhet insatt i ämnet till stöd för försörjningsberedskap genom satellitbaserad positionering. Avdelningen för navigering och positionering har specialiserat sig på forskning i satellitbaserad positionering och dess störningar och producerar den senaste informationen på området internationellt.  

Projektet, som finansieras av Försörjningsberedskapscentralens program Digital säkerhet 2030, förbättrar den nationella försörjningsberedskapen och främjar samtidigt den vetenskapliga forskningen på området. 

Inom projektet utvecklas en förbättrad GNSS-tjänst som utnyttjar den befintliga infrastrukturen mer effektivt. Lägesbilden kan skapas utifrån användarens behov separat för varje användare, vilket i framtiden kommer att bli lättare med hjälp av servicegränssnitt. 

Ytterligare information 

Äldre beredskapssakkunnig Tuomas Seppälä, Försörjningsberedskapscentralen 
tfn 029 505 1111 
tuomas.seppala@nesa.fi 

Sanna Kaasalainen, prof. avdelningsdirektör, Navigering och positionering, Geodatacentralen vid Lantmäteriverket 
tfn 050 369 6806 
fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Forskning
Satellitpositionering
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar