Hoppa till huvudinnehåll

Överbelastningen i registreringen är under kontroll – handläggningstiderna har minskat från månader till veckor

Lantmäteriverket effektiviserade handläggningen av ansökningar om registrering av fastigheter och aktielägenheter genom en organisationsreform, robotteknik och extra arbetskraft.

Taloja pellon vieressä
Bild:
Riku Nikkilä

Ännu i höstas tog det i genomsnitt fyra månader att registrera ett fastighetsköp vid Lantmäteriverket. Till följd av en organisationsreform som genomfördes vid årsskiftet och andra utvecklingsåtgärder är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om registrering av ägande nu endast fyra veckor. 

– Vi har utvecklat vår verksamhet mycket, rekryterat fler anställda och använt robotteknik. Detta återspeglas äntligen konkret i förkortade handläggningstider. Dessutom har fastighetshandeln, som i början av året avtagit ytterligare, bidragit till att handläggningstiderna har förkortats, konstaterar Pia Aulio, direktör för tjänster för ägande av fastigheter.

Lantmäteriverket är redo för den tillväxt som bostadsdatasystemet medför

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt register som togs i bruk 2019. I registret insamlas uppgifter om äganden, pantsättningar och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. Ungefär 90 000 husbolag och 1,5 miljoner aktielägenheter i Finland kommer att överföras till bostadsdatasystemet.

Husbolagen kan avgiftsfritt överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet fram till utgången av detta år. Lantmäteriverket är beredd på det ökade antalet ansökningar om registrering av aktielägenhet som överföringarna medför, säger Janne Murtoniemi som leder tjänsterna för ägande av aktielägenheter. 

– Vi har utfört mycket internt utvecklingsarbete och gjort vår verksamhet smidigare tillsammans med andra enheter, vilket syns som en smidigare och snabbare service för kunden, säger Murtoniemi nöjt.

Ansökningar om registrering av aktielägenheter tas upp till behandling inom cirka tre veckor från det att ansökan gjordes.

Kunderna är nöjda med den service de fått

Sedan december förra året har man i samband med varje registreringsavgörande skickat en responsenkät till kunderna. Totalt har 1 350 kunder svarat på enkäten i början av året. 

Vid handläggningen av ansökningar för både aktielägenheter och fastigheter har 95 procent av de tillfrågade gett vitsordet 4 eller 5 (på skalan 1–5) till den service de fått i sin helhet. Kundnöjdheten framgår också av de öppna svaren i responsen.

– Våra kunder tackar kundrådgivarna eller dem som har behandlat ärendet med namn för hur väl deras ärenden har skötts, säger Suvi Väärälä, servicechef för tjänster för ägande av aktielägenheter.  Vid handläggningen av fastighetsansökningarna får också handläggarnas gedigna yrkeskompetens beröm. 

Det finns skäl att föredra elektronisk ärendehantering

Allt fler personer sköter nuförtiden sina fastighetsärenden via elektroniska ansökningskanaler. Via Lantmäteriverkets e-tjänst är det möjligt att ansöka om lagfart och registrering av hyresrätter eller andra särskilda rättigheter eller komplettera en anhängig ansökan. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten är det möjligt att ansöka om ny inteckning samt överföring eller dödande av elektroniskt pantbrev. 

– Vi hoppas att våra professionella kunder och företagskunder snart ska börja utnyttja våra elektroniska ansökningskanaler fullt ut, säger Saara Vesa, servicechef för tjänster för ägande av fastigheter. 

Mer information

Pia Aulio, direktör, tjänster för ägande av fastigheter, 050 300 9184
Janne Murtoniemi, direktör, tjänster för ägande av aktielägenheter, 040 710 8862

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Fastigheter
Aktielägenheter
Information till medierna

Nyheter och artiklar