Hoppa till huvudinnehåll

Så här skapar vi samhälleligt genomslag under år 2023

Pasi Patrikainen
Bild:
Maanmittauslaitos

Lantmäteriverket har ingått ett nytt resultatavtal för 2023 med jord- och skogsbruksministeriet. Avtalet omfattar ett brett spektrum av fleråriga mål. I år fokuserar verksamheten särskilt på bostadsdatasystemet, utvecklingen grundläggande geodata och ett referenssystem samt vårt stöd för utvecklingen av ett samhälle som utnyttjar geodata. Lantmäteriverket bedriver nationellt och internationellt betydande forskning inom geodata, vilket även framgår av utvecklingen av verksamheten år 2023.

Året är viktigt för ibruktagandet av bostadsdatasystemet. Husbolagen ska överföra sina delägarförteckningar till bostadsdatasystemet före utgången av detta år. I år är överföringen av förteckningarna gratis, men blir avgiftsbelagd år 2024. Målet är att minst 75 procent av Finlands 90 000 husbolag ska ha överfört uppgifterna före årets slut.

Med bostadsdatasystemet blickar vi även allt längre framåt och planeringen av nästa steg för datasystemet pågår. Syftet med den fortsatta utvecklingen är att underlätta åtkomsten till husbolagens administrativa uppgifter och ta fram uppgifter om bostadsaktiebolagslån till ett positivt kreditupplysningsregister.

Terrängdatasystemet reformeras

Det nationella terrängdatasystemet reformeras för att tillgodose samhällets förändrade behov. Genom systemreformen förbättras datainnehållet och effektiviseras dataproduktionen med hjälp av nya verktyg.

Vi har inte tillgång till geodata utan grundläggande infrastruktur och utveckling av denna för framtidens behov. Kvaliteten på de nationella referenssystemen säkerställs bland annat genom funktioner vid Metsähovi forskningsstation. Betydelsen av platsbunden information och kraven på exakthet ökar tack vare certifieringen av tjänster och säkerhet.

Vi stöder utvecklingen av processer som utnyttjar geodata i Finland. Vår roll är att stödja organisationer som producerar geodatamaterial och främjar gemensamt utnyttjande av geodata med hjälp av bland annat webbtjänsten Paikkatietoikkuna. Säkerställande av säkerheten accentueras; vi håller våra datalager säkra och våra elektroniska tjänster tillgängliga utan avbrott.

Forskningen skapar nya innovationer

Forskningsinstitutens samarbete med universitet och högskolor samt företag säkerställer och stärker tillgängligheten av kompetens för både den offentliga och den privata sektorn. Sektorsövergripande forskningsgrupper producerar nya innovationer och skapar ny slags affärsverksamhet.

Även om situationen i den statliga ekonomin är utmanande är ekonomiska insatser i forskning och utveckling samt upprätthållandet av funktioner nödvändiga. Med nationell finansiering säkerställer vi också tillgången till internationell finansiering för forsknings- och innovationsverksamhet.

 

Pasi Patrikainen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket. 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

 

Lantmäteriverket

Bloggar