Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: GNSS Finland Service

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Lantmäteriverkets tjänst GNSS Finland Service. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 27.12.2022.

Brister i tillgänglighetskraven

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 29.3.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen   inte uppfyller alla tillgänglighetskrav och att den har kritiska brister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av kritiska betydelse för synligheten

  • Användbarheten med skärmläsare motsvarar inte tillgänglighetskraven. Till exempel kan man inte granska alla stationer och de signaler som de mottar via tangentbords- eller skärmläsargränssnitt.  WCAG 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3
  • Innehållet på webbplatsen saknar innehållshierarki, och helheter har inte märkts i programmatiskt identifierbara block. WCAG 1.3.1, 1.3.2
  • Signalstyrkan och dess skillnader visas endast med färg i flera helheter på webbplatsen. WCAG 1.4.1

Problem av kritiska betydelse för användningen

  • Vissa funktioner, till exempel hantering av grafer och presentation av information kan inte hanteras med tangentbord eller skärmläsare. WCAG 2.1.1
  • Webbplatsens innehållshierarki motsvarar inte. WCAG 2.4
  • Inloggningens rullgardinsmeny orsakar en tangentborsfälla. WCAG 2.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

  • Vid validering av inmatningsfel saknar inloggningsfönstret tillräckliga instruktioner så att användaren kan reagera på fel. WGAC 3.3.3
  • Innehållet saknar textmotsvarigheter, och alla förkortningar förklaras inte textuellt. WCAG 3.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 31.12.2023.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.