Hyppää pääsisältöön

Käyttöoikeus Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön koekäyttöön

1. Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön määritelmä

Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristö (jäljempänä palvelu) on Maanmittauslaitoksen (jäljempänä MML) ylläpitämä, sen ulkopuolisille käyttäjille paikkatietoaineistojen testaamiseen, koekäyttöön ja kouluttamiseen tarkoitettu ympäristö. 

2. Käyttöoikeuden kohde ja tarkoitus

MML voi myöntää käyttöoikeuden palvelua käyttävälle organisaatiolle (käyttöoikeuden saajalle). Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen. Tämän käyttöoikeuden myötä käyttöoikeuden saaja saa oikeuden käyttää MML:n ylläpitämää palvelua testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoitukseen. Käyttöoikeuden saaja on tietoinen siitä, että palvelun sisältö voi muuttua.

Tällä käyttöoikeudella myönnetään oikeus käyttää seuraavia palveluja

 • Laatuvahtia ja Tallennuspalvelua
 • Rajapintapalvelua

Käyttöoikeuden saajalla ei ole oikeutta alilisensoida tai muulla tavalla luovuttaa palvelun käyttöoikeutta käyttöoikeuden saaneen organisaation ulkopuolelle eli kolmannelle osapuolelle ilman MML:n antamaa kirjallista lupaa.

2.1. Laatuvahti ja Tallennuspalvelu

Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen. Palvelun käyttäjä on organisaation nimeämä henkilö (jäljempänä käyttäjä). Käyttöoikeushakemuksen yhteydessä organisaation nimeämille käyttäjille myönnetään oikeus palvelun käyttöön. Käyttäjä tunnistautuu palveluun Suomi.fi-tunnistuksen avulla.

2.2. Rajapintapalvelu

Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen. Rajapintapalveluun organisaatiolle myönnetään käyttäjätunnus.

3. Palveluun liittyminen

Liittymisen yhteydessä käyttöoikeuden saaja sitoutuu tässä käyttöoikeudessa mainittuihin ehtoihin. Käyttäjän tulee sitoutua noudattamaan erillisiä palvelun käyttöehtoja. Palveluun liittymis- ja toimintaohjeet toimitetaan erikseen.

4. Palvelu

Palvelu on käytettävissä vain tässä käyttöoikeudessa mainittuun testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoitukseen.

4.1. Palvelun ylläpito ja kehittäminen

 • MML vastaa palvelun kehittämisestä muiden kehittäjien ohella ja ympäristön ylläpidosta.
 • MML voi käyttöoikeuden voimassaolosta riippumatta lopettaa palvelun ylläpidon tai korvata sen uudella vastaavalla ympäristöllä. Ylläpidon lopettamisesta ilmoitetaan asiakkaalle vähintään yksi kuukausi etukäteen.
 • Merkittävistä muutoksista, kuten esim. rajapintastandardin versiomuutoksesta pyritään tiedottamaan etukäteen.
 • MML ei vastaa siitä, että laitehäiriö tai muun vastaavan syyn aiheuttama käyttökatkos saattaa estää palvelun käytön.
 • Käyttäjän vaatimuksesta MML on velvollinen poistamaan viipymättä käyttäjän palveluun tuoman aineiston.
 • MML noudattaa viranomaisena palvelun tuottamisessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) sekä muussa pakottavassa lainsäädännössä olevia tietojen ja asiakirjojen julkisuutta, salassapitoa, tietoturvaa ja tiedonhallintaa koskevia säännöksiä.

4.2. Palvelun käyttö

 • Käyttöoikeuden saaja vastaa käyttämiensä laitteiden, järjestelmien, ohjelmistojen, viestintäyhteyksien, tietoliikenneyhteyksien ja kaikkien edellä mainittujen määritysten sekä muiden vastaavien käyttöoikeuden saajan vastuulla olevien seikkojen toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.
 • Käyttöoikeuden saaja on velvollinen käyttämään palvelua tässä käyttöoikeudessa olevien ehtojen, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja MML:n antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.
 • Käyttäjän tekemistä toimenpiteistä palvelussa vastaa käyttöoikeuden saaja. Käyttöoikeuden saajan tulee huolehtia siitä, että käyttäjä on tietoinen palvelun käyttämisen tarkoituksesta sekä palvelun käyttämisen ehdoista ja rajoituksista.
 • Mikäli käyttöoikeuden saaja tai sen lukuun palvelua käyttävä käyttää palvelua näiden ehtojen, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten, MML:n antamien ohjeiden tai hyvän tavan vastaisesti, MML voi estää palvelun käytön organisaatiolta tai yksittäiseltä käyttäjältä. 
 • Käyttöoikeuden saajalla on mahdollisuus ilmoittaa palvelun käytössä havaituista teknisistä puutteista MML:lle. MML selvittää ja poistaa mahdollisuuksien mukaan järjestelmässä havaitut häiriöt kohtuullisessa ajassa sekä kehittää järjestelmää teknisen toimivuuden parantamiseksi.

4.3. Palveluun tuotava tietoaineisto

 • Palveluun tuotava tieto voi olla keksittyä, eikä tiedon tarvitse vastata reaalimaailman tilannetta. Käyttöoikeuden saaja on tietoinen, ettei kaikki palvelussa oleva aineisto ole luotettavaa.
 • Käyttöoikeuden saaja on myös tietoinen siitä, että palveluun tuotu aineisto on MML:n ja kaikkien palveluun kirjautuneiden käyttäjien sekä sen rajapintapalvelua käyttävien saatavilla testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoitukseen.
 • MML:lla on tarvittaessa oikeus poistaa palveluun tuotu aineisto. Aineiston poistamisesta pyritään ilmoittamaan etukäteen.
 • Käyttöoikeuden saaja vastaa siitä, että sillä tai sen lukuun palvelua käyttävällä on kaikki oikeudet palveluun lisäämäänsä aineistoon ja siten oikeus tuoda aineistoa palveluun. Käyttöoikeuden saaja vastaa täysimääräisesti sen tai sen lukuun palvelua käyttävän palveluun tuomasta aineistosta suhteessa MML:een ja kolmanteen osapuoleen. 
 • Palveluun ei ole oikeutta tuoda sellaista henkilötietoa, josta luonnollinen henkilö on suoraan tunnistettavissa. Tällaista henkilötietoa ovat esimerkiksi luonnollista henkilöä koskeva nimi ja henkilötunnus.

4.4.  Palvelun rajapinnan käyttö

Palvelun rajapinnan käyttö on sallittua vain testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoituksessa. Aineistojen irrottaminen ja edelleen jakelu samoin kuin kaikenlainen julkaisu on kiellettyä. Aineiston tuotannollinen käyttö on kiellettyä.

5. Vastuu vahingoista

MML ei vastaa palvelun aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. MML ei vastaa myöskään palveluun tuodusta tiedosta, aineistosta tai sisällöstä eikä tämän tiedon, aineiston tai sisällön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

Käyttöoikeuden saaja vastaa tässä käyttöoikeudessa mainittujen vastuiden tai ehtojen rikkomisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti MML:lle tai kolmannelle osapuolelle.

6. Maksut ja kustannukset

MML ei peri palveluun liittymisestä ja sen tai rajapinnan käytöstä erillisiä maksuja.

Palvelun käyttämisestä käyttöoikeuden saajalle aiheutuvat kustannukset kuuluvat käyttöoikeuden saajan vastattaviksi.

7. Aineettomat oikeudet

Tekijänoikeudet palveluun kuuluvat MML:lle tai muille ympäristöä kehittäville organisaatioille. 

Tekijänoikeudet palveluun tuotuun aineistoon kuuluvat tiedon lisääjälle tai tuottajalle. Näillä käyttöehdoilla tai palvelun käytöllä ei siirretä aineettomia oikeuksia MML:n käyttöoikeuden saajan tai muiden palvelun käyttäjien välillä.

8. Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. 

MML:lla on oikeus irtisanoa käyttöoikeus päättymään kuukauden irtisanomisajalla. MML voi peruuttaa käyttöoikeuden välittömästi, jos käyttöoikeuden saaja tai sen lukuun toimiva käyttäjä käyttää palvelua käyttöoikeuden ehtojen vastaisesti, muutoin palvelun tarkoituksen vastaisesti tai aiheuttaen vahinkoa MML:lle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttöoikeus voidaan peruuttaa myös, mikäli palvelua ei ole käytetty yli kahteen vuoteen.

Käyttöoikeuden saajalla on oikeus irtisanoa käyttöoikeus ilman irtisanomisaikaa.

Käyttöoikeuden päättyessä päättyy oikeus käyttöoikeuden mukana hankittuihin tietoihin. 

9. Käyttöoikeuden muutokset

MML pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä käyttöoikeutta tarvittaessa järjestelmän ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi.

Mikäli käyttöoikeutta päivitetään, käyttöoikeuden saajan tulee palvelun käyttämisen jatkamiseksi hyväksyä päivitetty käyttöoikeus. MML voi estää palvelun käytön, mikäli päivitettyjä käyttöoikeutta ei ole hyväksytty.

10. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tähän käyttöoikeuteen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Tästä käyttöoikeudesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin osapuolten välillä. Siltä osin kuin osapuolet eivät pääse sovintoon, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.