Användningstillstånd för testbruk av Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information

1. Definition av Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information

Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information (nedan Tjänsten) upprätthålls av Lantmäteriverket (nedan LMV) och är avsedd för LMV:s externa användare för att testa användningen av geodatamaterial samt för utbildning i och testbruk av geodatamaterial. 

2. Användningstillståndets föremål och syfte

LMV kan bevilja användningstillstånd till en organisation som använder Tjänsten (användningstillståndsmottagaren). Användningstillståndet beviljas till organisationen. Genom detta användningstillstånd får användningstillståndsmottagaren rätt att använda den av LMV upprätthållna Tjänsten för testning, testbruk och utbildning. Användningstillståndsmottagaren är medveten om att innehållet i Tjänsten kan ändras.

Med detta användningstillstånd beviljas rätt att använda följande tjänster

 • Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten
 • Gränssnittstjänsten

Den som beviljats användningstillstånd har inte rätt att underlicensera eller på annat sätt överlåta användningstillstånd till Tjänsten utanför den organisation som beviljats användningstillstånd, dvs. till en tredje part, utan skriftligt tillstånd från LMV.

2.1. Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten

Användningstillståndet beviljas till organisationen. Användaren av Tjänsten är en person utsedd av organisationen (nedan Användaren). I samband med ansökan on användningstilldtånd beviljas Användare som organisationen utnämnt en rätt att använda Tjänsten. Användaren identifierar sig i tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation.

2.2. Gränssnittstjänsten

Användningstillståndet beviljas till organisationen. För gränssnittstjänsten beviljas organisationen ett användarnamn.

3. Anslutning till Tjänsten

I samband med anslutningen förbinder sig användningstillståndsmottagaren till de villkor som nämns i detta användningstillstånd. Användaren ska förbinda sig att följa separata användningsvillkor för Tjänsten. Anvisningar om anslutning och användning av Tjänsten levereras separat.

4. Tjänsten

Tjänsten får användas endast för för att testa användningen samt för utbildning och testbruk.

4.1. Upprätthållande och utveckling av Tjänsten

 • LMV ansvarar för utvecklingen av Tjänsten tillsammans med andra utvecklare samt för upprätthållandet av miljön.
 • LMV kan, oavsett användningstillståndets giltighet, avsluta upprätthållandet av Tjänsten eller ersätta den med en ny motsvarande miljö. Kunden meddelas minst en månad i förväg om att upprätthållandet avslutas.
 • LMV strävar efter att tillkännage betydande ändringar, exempelvis gränssnittsstandardens versionsändringar, på förhand.
 • LMV ansvarar inte för att ett driftavbrott som orsakas av en teknisk störning eller motsvarande orsak kan hindra användningen av Tjänsten.
 • På Användarens begäran är LMV skyldig att utan dröjsmål ta bort datamaterial som Användaren fört in i Tjänsten.
 • Vid produktionen av Tjänsten följer LMV i egenskap av myndighet bestämmelserna om uppgifters och handlingars offentlighet, sekretess, dataskydd och informationshantering i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) och annan tvingande lagstiftning.

4.2. Användning av Tjänsten

 • Användsningstillståndsmottagaren ansvarar för funktionen och säkerheten av hårdvaran, systemen, programvaran, kommunikationsanslutningarna, telekommunkationsanslutningarna och alla andra ovan nämnda definitioner och andra saker som användningstillståndsmottagaren ansvarar för samt för de kostnader som dessa orsakar.
 • Användningstillståndsmottagaren är skyldig att använda Tjänsten i enlighet med villkoren i detta användningstillstånd, den gällande lagstiftningen vid respektive tidpunkt, myndighetsföreskrifter och noggrannare anvisningar som LMV meddelar.
 • Användningstillståndsmottagaren ansvarar för de åtgärder som Användaren utför i Tjänsten. Användningstillståndsmottagaren ska sörja för att Användaren är medveten om varför tjänsten används och om villkor för och begränsningar i användningen.
 • Om användningstillståndsmottagaren eller den som använder Tjänsten för användningstillståndsmottagarens räkning använder Tjänsten i strid med dessa villkor, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter, LMV:s anvisningar eller god sed, kan Lantmäteriverket blockera användningen av Tjänsten för en enstaka Användare eller för hela organisationen. 
 • Användningstillståndsmottagaren kan meddela tekniska brister som upptäckts i användningen av Tjänsten till LMV. LMV utreder och avlägsnar i mån av möjlighet störningar som noterats i Tjänsten inom en skälig tid samt vidareutvecklar systemet för att förbättra dess tekniska funktion.

4.3. Datamaterial som förs in i Tjänsten

 • De data som förs in i Tjänsten kan vara påhittade och behöver inte motsvara verkligheten. Användningstillståndsmottagaren är medveten om att alla data i Tjänsten inte är pålitliga.
 • Användningstillståndsmottagaren är också medveten om att datamaterial som förts in i Tjänsten är tillgängliga för utbildning och testbruk för LMV och alla användare som loggat in i Tjänsten samt för alla som använder dess gränssnittstjänst.
 • LMV har vid behov rätt att ta bort datamaterial som förts in i Tjänsten. Lantmäteriverket strävar efter att informera på förhand om borttagning av datamaterial.
 • Användningstillståndsmottagaren ansvarar för att den eller den som använder Tjänsten för användningstillståndsmottagarens räkning har alla rättigheter till de datamaterial som den lägger till i Tjänsten och därmed rätt att föra in datamaterial i Tjänsten. Användningstillståndsmottagaren ansvarar till fullt belopp för datamaterial som den eller den som använder Tjänsten för användningstillståndsmottagarens räkning fört in i Tjänsten gentemot LMV och tredje part.
 • Det är inte tillåtet att föra in i Tjänsten sådana uppgifter varifrån fysiska personer kan direkt identifieras. Sådana uppgifter är exempelvis en fysisk persons namn och personnummer.

4.4.  Användning av Tjänstens gränssnitt

Det är tillåtet att använda Tjänstens gränssnitt endast för att testa användningen samt för utbildning och testbruk. Avskiljning och vidarebefordran samt alla typer av publicering av datamaterial är förbjuden. Användning av datamaterial inom produktion är förbjuden.

5. Ansvar för skador

LMV ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av Tjänsten. LMV ansvarar inte heller för uppgifter, datamaterial eller innehåll som förs in i Tjänsten eller för de direkta eller indirekta skador som dessa uppgifter, datamaterial eller innehåll orsakar.

Användningstillståndsmottagaren ansvarar till fullt belopp för de skador som brytande mot de ansvar eller villkor som nämnts i detta användningstillstånd eventuellt orsakar LMV eller tredje part.

6. Avgifter och kostnader

LMV tar inte ut separata avgifter för anslutning till Tjänsten eller användningen av den eller gränssnittet.

Användningstillståndsmottagaren ansvarar för kostnader i anknytning till mottagarens verksamhet som orsakas av användningen av Tjänsten

7. Immateriella rättigheter

Upphovsrätter till Tjänsten tillhör LMV eller andra organisationer som utvecklar miljön.

Upphovsrätter till datamaterial som förts in i Tjänsten tillhör den som lagt till eller producerat uppgifterna. Genom dessa användningsvillkor eller genom användning av Tjänsten överförs inga immateriella rättigheter mellan LMV, användningstillståndsmottagaren eller andra Användare av Tjänsten.

8. Användningstillståndets giltighetstid

Användningstillståndet gäller tills vidare.

LMV har rätt att säga upp användningstillståndet att upphöra med en månads uppsägningstid. LMV kan återkalla användningstillståndet omedelbart, om användningstillståndsmottagaren eller en Användare som använder Tjänsten för användningstillståndsmottagarens räkning använder Tjänsten i strid med användningstillståndets villkor, på annat sätt i strid med Tjänstens syfte eller orsakar LMV eller tredje part skada. Användningstillståndet kan återkallas också om Tjänsten inte använts på över två år.

Användningstillståndsmottagaren har rätt att säga upp användningstillståndet utan uppsägningstid.

När användningstillståndet upphör, upphör rätterna till de uppgifter som användningstillståndsmottagaren fått i och med användningstillståndet.

9. Ändringar i användningstillståndets villkor

LMV förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera detta användningstillstånd vid behov för att upprätthålla och använda systemet.

Om användningstillståndet uppdateras, ska användningstillståndsmottagaren godkänna det uppdaterade användningstillståndet för att fortsätta användningen av Tjänsten. Lantmäteriverket kan förhindra användningen av Tjänsten om det uppdaterade användningstillståndet inte har godkänts.

10. Tillämpad lag och lösning av tvister

På detta användningstillstånd tillämpas Finlands lag, dock inte bestämmelserna om internationellt lagval.

Parterna strävar efter att genom förhandlingar lösa meningsskiljaktigheter som detta användningstillstånd orsakar. Till den del parterna inte kan enas om meningsskiljaktigheter avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.