Hyppää pääsisältöön

Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöehdot

1. Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön määritelmä

Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristö (jäljempänä palvelu) on Maanmittauslaitoksen (jäljempänä MML) ylläpitämä, sen ulkopuolisille käyttäjille paikkatietoaineiston testaamiseen, koekäyttöön ja kouluttamiseen tarkoitettu ympäristö.

2. Kohde ja tarkoitus

MML voi myöntää käyttöoikeuden palvelua käyttävälle organisaatiolle (käyttöoikeuden saajalle). Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen. Organisaatiota palvelussa edustaa organisaation valitsema henkilö, joka käyttää palvelua käyttöoikeuden saajan lukuun (käyttäjä).

3. Palveluun tuotava tietoaineisto

Palveluun tuotava tieto voi olla keksittyä, eikä tiedon tarvitse vastata reaalimaailman tilannetta. Käyttäjä on tietoinen, ettei kaikki palvelussa oleva aineisto ole luotettavaa. 

Käyttäjä on myös tietoinen siitä, että palveluun tuotu aineisto on MML:n ja kaikkien palveluun kirjautuneiden käyttäjien sekä sen rajapintapalvelua käyttävien saatavilla testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoitukseen.

MML:lla on tarvittaessa oikeus poistaa palveluun tuotu aineisto. Aineiston poistamisesta pyritään ilmoittamaan etukäteen.

Käyttäjällä tulee olla kaikki oikeudet palveluun lisäämäänsä aineistoon ja siten oikeus tuoda aineistoa palveluun. Käyttöoikeuden saaja vastaa täysimääräisesti sen tai sen lukuun palvelua käyttävän palveluun tuomasta aineistosta suhteessa MML:een ja kolmanteen osapuoleen. 

Palveluun ei ole oikeutta tuoda sellaista henkilötietoa, josta luonnollinen henkilö on suoraan tunnistettavissa. Tällaista henkilötietoa ovat esimerkiksi luonnollista henkilöä koskeva nimi ja henkilötunnus.

4. Palvelun rajapinnan käyttö

Palvelun rajapinnan käyttö on sallittua vain testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoituksessa. Aineistojen irrottaminen ja edelleen jakelu samoin kuin kaikenlainen julkaisu on kiellettyä. Aineiston tuotannollinen käyttö on kiellettyä.

5. Suhde palvelun käyttöoikeuteen

Käyttöoikeuden myöntämisestä on sovittu erikseen MML:n ja käyttöoikeuden saaneen organisaation välillä myöntämällä organisaatiolle käyttöoikeus siinä kuvatuin ehdoin.
 
Vastuista, kuten myös vahingonkorvausvastuusta, sekä muista ehdoista on sovittu erikseen MML:n ja käyttöoikeuden saaneen organisaation välillä organisaatiolle myönnetyssä käyttöoikeudessa. 

Nämä palvelun käyttöehdot on tarkoitettu käyttöoikeuden saaneen organisaation käyttäjää koskeviksi ehdoiksi, eikä niillä muuteta MML:n ja käyttöoikeuden saaneen organisaation välisiä vastuita ja ehtoja, joista on sovittu myönnetyssä käyttöoikeudessa. Mikäli tässä kuvatut palvelun käyttöehdot ovat ristiriidassa käyttöoikeuden kanssa, tulee käyttöoikeus sovellettavaksi ensisijaisena.   

6. Vastuu vahingoista

MML ei vastaa palvelun aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. MML ei vastaa myöskään palveluun tuodusta tiedosta, aineistosta tai sisällöstä eikä tämän tiedon, aineiston tai sisällön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

Käyttöoikeuden saaja vastaa näissä käyttöehdoissa mainittujen vastuiden tai ehtojen rikkomisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti MML:lle tai kolmannelle osapuolelle.

7. Aineettomat oikeudet

Tekijänoikeudet palveluun kuuluvat MML:lle tai muille ympäristöä kehittäville organisaatioille. 

Tekijänoikeudet palveluun tuotuun aineistoon kuuluvat tiedon lisääjälle tai tuottajalle. Näillä käyttöehdoilla tai palvelun käytöllä ei siirretä aineettomia oikeuksia MML:n käyttöoikeuden saajan tai muiden palvelun käyttäjien välillä.

8. Palvelun käyttöehtojen muutokset

MML pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää näitä käyttöehtoja tarvittaessa järjestelmän ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi.

Mikäli näitä ehtoja päivitetään, käyttäjän tulee palvelun käyttämisen jatkamiseksi hyväksyä päivitetyt käyttöehdot. 

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä. 

Näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin osapuolten välillä. Siltä osin kuin osapuolet eivät pääse erimielisyyksistä sovintoon, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.