Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkor för Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information

1. Definition av Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information

Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information (nedan Tjänsten) upprätthålls av Lantmäteriverket (nedan LMV) och är avsedd för LMV:s externa användare för att testa användningen av geodatamaterial samt för utbildning i och testbruk av geodatamaterial. 

2. Avtalsobjekt och syfte

LMV kan bevilja användningstillstånd till en organisation som använder Tjänsten (användningstillståndsmottagaren). Användningstillståndet beviljas till organisationen. I Tjänsten representeras organisationen av en person som valts av organisationen och som använder Tjänsten för användningstillståndsmottagarens räkning (användaren).

3. Datamaterial som förs in i Tjänsten

De data som förs in i Tjänsten kan vara påhittade och behöver inte motsvara verkligheten. Användaren är medveten om att alla data i Tjänsten inte är pålitliga.

Användaren är också medveten om att datamaterial som förts in i Tjänsten är tillgängliga för utbildning och testbruk för LMV och alla användare som loggat in i Tjänsten samt för alla som använder dess gränssnittstjänst.

LMV har vid behov rätt att ta bort datamaterial som förts in i Tjänsten. Lantmäteriverket strävar efter att informera på förhand om borttagning av datamaterial.

Användaren ska ha alla rättigheter till datamaterial som hen lägger till i Tjänsten och därmed rätt att föra in datamaterial i Tjänsten. Användningstillståndsmottagaren ansvarar till fullt belopp för datamaterial som den eller den som använder Tjänsten för användningstillståndsmottagarens räkning fört in i Tjänsten gentemot LMV och tredje part.

Det är inte tillåtet att föra in i Tjänsten sådana uppgifter varifrån fysiska personer kan direkt identifieras. Sådana uppgifter är exempelvis en fysisk persons namn och personnummer.

4. Användning av Tjänstens gränssnitt

Det är tillåtet att använda Tjänstens gränssnitt endast för att testa användningen samt för utbildning och testbruk. Avskiljning och vidarebefordran samt alla typer av publicering av datamaterial är förbjuden. Användning av datamaterial inom produktion är förbjuden.

5. Förhållandet till Tjänstens användningstillstånd

LMV och den organisation som beviljats användningstillstånd har avtalat separat om beviljande av användningstillstånd genom att organisationen har beviljats användningstillstånd enligt villkoren som beskrivs i tillståndet.
 
LMV och den organisation som beviljats användningstillstånd har avtalat separat om ansvar, även skadeståndsanvar, och övriga villkor genom det användningstillstånd som beviljats organisationen.

Dessa villkor för användning av Tjänsten är avsedda att gälla Användaren i en organisation som beviljats användningstillstånd och genom dessa ändras inte de ansvar och villkor mellan LMV och organisationen som beviljats användningstillstånd som parterna avtalat om i det beviljade användningstillståndet. Om de här beskrivna användningsvillkoren som gäller Tjänsten står i strid med de villkor som berör användningstillståndet, tillämpas användningstillståndsvillkoren i första hand.

6. Ansvar för skador

LMV ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av Tjänsten. LMV ansvarar inte heller för uppgifter, datamaterial eller innehåll som förs in i Tjänsten eller för de direkta eller indirekta skador som dessa uppgifter, datamaterial eller innehåll orsakar.

Användningstillståndsmottagaren ansvarar till fullt belopp för de skador som brytande mot de ansvar eller villkor som nämnts i dessa användningsvillkor eventuellt orsakar LMV eller tredje part.

7. Immateriella rättigheter

Upphovsrätter till Tjänsten tillhör LMV eller andra organisationer som utvecklar miljön.

Upphovsrätter till datamaterial som förts in i Tjänsten tillhör den som lagt till eller producerat uppgifterna. Genom dessa användningsvillkor eller genom användning av Tjänsten överförs inga immateriella rättigheter mellan LMV, användningstillståndsmottagaren eller andra Användare av Tjänsten.

8. Ändringar i Tjänstens användningsvillkor

LMV förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera dessa användningsvillkor vid behov för att upprätthålla och använda systemet.

Om dessa villkor uppdateras, ska Användaren godkänna de uppdaterade villkoren för att fortsätta användningen av Tjänsten.

9. Tillämpad lag och lösning av tvister

På dessa användningsvillkor tillämpas Finlands lag, dock inte bestämmelserna om internationellt lagval.

Parterna strävar efter att genom förhandlingar lösa meningsskiljaktigheter som dessa användningsvillkor orsakar. Till den del parterna inte kan enas om meningsskiljaktigheter avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.