Hyppää pääsisältöön

Maastotietokanta

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet.

Maastotietokannan ajantasaistuksessa käytetään hyväksi ilmakuvia, keilausaineistoja ja muiden tiedon-tuottajien tuottamia aineistoja. Ajantasaistuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Kohteiden luokituksen tarkkuutta parannetaan myös maastotarkistuksin.

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Vektorimuotoista maastotietokantaa voidaan käyttää erilaisten karttatuotteiden lähtö-aineistona. Maastotietokanta soveltuu maankäytön suunnitteluun pohjakartaksi, erilaisten optimointien ja analyysien tekemiseen. Maastotietokanta soveltuu myös käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa GPS-paikannusta hyödyntävissä paikannus-, reitinhaku-, ylläpito- ja tiedonkeruusovelluksissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Mittakaava
10000
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Maastotietokannasta on saatavissa kaikki kohteet karttalehdittäisinä tiedostoina useassa eri formaatissa.

Koko maastotietokanta on saatavissa myös kahtena GeoPackage-tietokantatiedostona. GeoPackage korkeus -tiedostoon sisältyy korkeussuhteita kuvaavat kohdeluokat ja GeoPackage maasto -tiedostoon kaikki muut maastotietokannan kohdeluokat.

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu BETA sisältää lisäksi mahdollisuuden ladata GeoPackage-tiedostoja kunnittain ja vapaalla rajauksella: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/tiedostopalvelu/1

Kuvaus GeoPackage-tietokantojen sisällöstä: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage ja ohjeita niiden käyttämiseksi paikkatieto-ohjelmistoilla: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/vihjeita-tehokayttoon

GeoPackage-tiedostoissa on sisäänrakennettuna QGIS-ohjelmalla toimivat esimerkkityylit: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/maastotietokannan-tyylitiedostojen-hyodyntaminen

Maastotietokannan sisällön kuvaus teemoittain: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastotietokannan%20sis%C3%A4ll%C3%B6n%20kuvaus%20teemoittain_p%C3%A4ivitys_2020.pdf

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu BETA:ssa käytetty teemajako: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/maastotietokannan-teemoittainen-lataaminen

Maastotietokannan kohdemalli:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/12/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Maastotietokannan GML-skeema

http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/201405/Maastotiedot.xsd

Tarkempi kuvaus maastotietokohteista

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/Maastotietokohteet_0.pdf

Ylläpitotiedot

Ylläpidon tiheys: Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako -aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin määräaikaisen ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein. Geopackage -tiedosto päivitetään kuukausittain. Tarkempi ajantasaisuustieto: https://www.maanmittauslaitos.fi/peruspaikkatietojen-yllapito.

Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Syvyysaineistot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen tietoihin.

Vesiväylät ja merenkulun turvalaitteet ovat osa Väyläviraston avointa aineistoa.

Historiatiedot

Maastotietokanta on Maanmittauslaitoksen sijainniltaan tarkin valtakunnallinen maastoa kuvaava aineisto. Sen sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5 000 - 1:10 000.

Maastotietojen laatumallissa kerrotaan, mistä tekijöistä numeeristen maastotietojen laatu muodostuu ja miten eri laatutekijöitä mitataan. Lisäksi laatumallissa annetaan laatuvaatimukset mm. maastotietojen sijaintitarkkuudelle, ajantasaisuudelle, kuvailevalle ominaisuustiedolle ja kattavuudelle. Laatuvaatimuksia ei aseteta geometria- ja topologiatiedoille.

Maastotietokannan eri kohteilla on erilaiset sijaintitarkkuusvaatimukset, useimmilla rakennetuilla kohteilla tarkkuusvaatimus on 3 m. Maastotietokannan kohteiden sijaintitarkkuus on 95 %:n todennäköisyydellä laatumallissa määritellyn minimitarkkuuden mukainen.

Maastotietokannassa ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Kuvailevan tiedon (ominaisuustietojen) tarkkuus vaihtelee kohteittain. Kts. tarkemmat tiedot teemoittaisista kuvauksista.

Kattavuuden suuruudella tarkoitetaan sellaisten kohteiden osuutta, jotka puuttuvat tietokannasta tai jotka ovat tietokannassa mutta niitä ei ole maastossa. Eri kohteilla on erilaiset kattavuusvaatimukset.

Laatumalli on osoitteessa:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastotietojen_laatumalli.pdf.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Jakeluformaatti
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile
GML
GeoPackage

Maastotietokanta-aineiston käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7710104341
Maastotietokanta koko aineisto 1. karttalehti (vakioversio)
92,02 114,10
7710104342
Maastotietokanta koko aineisto seuraavat karttalehdet (vakioversio)
15,73 19,51
7710104343
Maastotietokanta koko aineisto koko Suomi (vakioversio)
525,00 651,00
7710104344
Maastotietokanta 1. yhtenäinen alue enintään 6500 km2 (räätälöity)
92,02 114,10
7710104345
Maastotietokanta seuraava yhtenäinen alue enintään 6500 km2 (räätälöity)
57,74 71,60
7710104346
Maastotietokanta koko aineisto (räätälöity)
1050,00 1 302,00
7710104347
Maastotietokanta yksittäinen kohdeluokka (räätälöity)
525,00 651,00
Ei ole asetusperusteinen