Maastotietokanta

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet.

Maastotietokannan ajantasaistuksessa käytetään hyväksi ilmakuvia, keilausaineistoja ja muiden tiedon-tuottajien tuottamia aineistoja. Ajantasaistuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Jonkin verran joudutaan turvautumaan myös maastotarkistuksiin lähinnä kohteiden luokituksen osalta.

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Vektorimuotoista maastotietokantaa voidaan käyttää erilaisten karttatuotteiden lähtö-aineistona. Maastotietokanta soveltuu maankäytön suunnitteluun pohjakartaksi, erilaisten optimointien ja analyysien tekemiseen. Maastotietokanta soveltuu myös käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa GPS-paikannusta hyödyntävissä paikannus-, reitinhaku-, ylläpito- ja tiedonkeruusovelluksissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
10000
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Maastotietokannasta on GML-formaatissa saatavissa kaikki kohteet ja erillisenä osaelementtinä Tiestö osoitteilla.

Maastotietokannan sisällön kuvaus teemoittain sekä Tiestö osoitteilla-osaelementin tarkempi kuvaus: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/Maastotietokannan%20sis%C3%A4lt%C3%B6%20teemoittain_0.pdf

Maastotietokannan kohdemalli:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/12/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Maastotietokannan GML-skeema

http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/201405/Maastotiedot.xsd

Tarkempi kuvaus maastotietokohteista

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/Maastotietokohteet_0.pdf

Ylläpitotiedot

Ylläpidon tiheys: Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako -aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin määräaikaisen ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein. Tarkempi ajantasaisuustieto löytyy täältä: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon

Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Historiatiedot

Maastotietokanta on Maanmittauslaitoksen sijainniltaan tarkin valtakunnallinen maastoa kuvaava aineisto. Sen sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5 000 - 1:10 000.

Maastotietojen laatumallissa kerrotaan, mistä tekijöistä numeeristen maastotietojen laatu muodostuu ja miten eri laatutekijöitä mitataan. Lisäksi laatumallissa annetaan laatuvaatimukset mm. maastotietojen sijaintitarkkuudelle, ajantasaisuudelle, kuvailevalle ominaisuustiedolle ja kattavuudelle. Laatuvaatimuksia ei aseteta geometria- ja topologiatiedoille.

Maastotietokannan eri kohteilla on erilaiset sijaintitarkkuusvaatimukset, useimmilla rakennetuilla kohteilla tarkkuusvaatimus on 3 m. Maastotietokannan kohteiden sijaintitarkkuus on 95 %:n todennäköisyydellä laatumallissa määritellyn minimitarkkuuden mukainen.

Maastotietokannassa ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Kuvailevan tiedon (ominaisuustietojen) tarkkuus vaihtelee kohteittain. Kts. tarkemmat tiedot teemoittaisista kuvauksista.

Kattavuuden suuruudella tarkoitetaan sellaisten kohteiden osuutta, jotka puuttuvat tietokannasta tai jotka ovat tietokannassa mutta niitä ei ole maastossa. Eri kohteilla on erilaiset kattavuusvaatimukset.

Laatumalli on osoitteessa:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastotietojen_laatumalli.pdf

Sääntöjenmukaisuus
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi .

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.

Maastotietokannan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtien tai hallinnollisten rajojen perusteella tai asiakkaan omalla rajauksella erikseen tilattaessa. Tiestö osoitteilla on erillinen osaelementti. Maastotietokannan ja Tiestö osoitteilla osaelementin voi ladata Tiedostopalvelusta tai tilata maksullisena toimituksena asiakaspalvelusta. VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastotietokantaan. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Liikennevirastolla on tekijänoikeus Maastotietokannan laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastotietokannan laadinnassa käytettyihin syvyystietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Jakeluformaatti
GML
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile

Maastotietokanta

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7710104344
Maastotietokanta 1. yhtenäinen alue enintään 6500 km2 (ajantasainen)
89,27 110,70
7710104346
Maastotietokanta koko aineisto (ajantasainen)
1050,00 1 302,00
7710104341
Maastotietokanta koko aineisto 1. karttalehti (vakioversio)
89,27 110,70
7710104343
Maastotietokanta koko aineisto koko Suomi (vakioversio)
525,00 651,00
7710104342
Maastotietokanta koko aineisto seuraavat karttalehdet (vakioversio)
15,73 19,50
7710104345
Maastotietokanta seuraava yhtenäinen alue enintään 6500 km2 (ajantasainen)
57,74 71,60
7710104347
Maastotietokanta yksittäinen kohdeluokka (ajantasainen)
525,00 651,00
Ei ole asetusperusteinen