Hoppa till huvudinnehåll

Åkerskiften omfördelas i Sastamala – samstämmighet om ägoreglering som minskar odlingskostnaderna

I Sastamala sparar 28 markägare både odlingskostnader och tid i åkerarbetet när ägoregleringen för området Vaunujokilaakso fortskrider. Omplaceringen av åkerskiften fastställdes i början av veckan när besvärstiden gick ut.

Luminen pelto, jonka taustalla näkyy sininen taivas ja aurinko.
Bild:
Maanmittauslaitos

Hösten 2021 påbörjades en ägoreglering för området Vaunujokilaakso i Sastamala som ökar skiftenas medelstorlek. 

– Markägarna har lagt ned mycket möda på de gårdsspecifika planerna under året, säger förrättningsingenjör Joel Pulkkinen från Lantmäteriverket.

Lantmäteriverkets roll är att ta markägarna genom ägoregleringsprocessen så att deras önskemål adresseras på bästa möjliga sätt och opartiskt samt att regleringens samhällsnytta blir större än dess kostnader och även ger största möjliga odlingsnytta.

Antalet åkerskiften halveras och storleken fördubblas

Vid ägoregleringen utbyts ca 90 hektar åker och skiftets medelstorlek ökar från 3,1 till 7,4 hektar. Antalet skiften i området minskar från 74 till 30.

– Vi satte också igång ett dräneringsprojekt där en del av områdets utbytta åkerskift täckdikas och diken mellan skiften får rör.  Staten betalar hälften av projektets kostnader, säger Pulkkinen. 

– Dräneringen av området färdigplaneras innan årets slut, och jordbrukarna kan komma ut på sina åkrar våren 2023. Arbetet med täckdikning och rörläggning utförs på skiftena under nästa år. 

Vad är ägoreglering?

Ägoreglering är en lantmäteriförrättning som sammanför åkermark till större helheter. Situationen har uppstått under loppet av flera decennier då jordbrukare skaffat åkrar där mer odlingsyta funnits till försäljning efter delning av gårdar och det varit svårt att köpa åkrar intill de egna ägorna. När åkerskiften samlas ihop sparar det jordbrukarnas tid samt minskar lantbrukstrafiken och odlingskostnaderna. En förutsättning för ägoreglering är att fördelarna med den är större än kostnaderna och att den medför en väsentlig förbättring av ägornas placering. En reglering kan genomföras när den har ett starkt stöd bland markägarna.  

Mer information

Joel Pulkkinen, förrättningsingenjör, 050 475 8172, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Pentti Jarkko, markägare, tfn 050 304 9768

Information till medierna
Fastigheter
Ägoreglering

Nyheter och artiklar