Hoppa till huvudinnehåll

Åkerskiftenas storlek fördubblades vid ägoreglering i Övermark i Närpes

Vid ägoregleringen som avslutades i juni sammanslogs splittrade åkerägor och förkortades körsträckorna. För många aktiva jordbrukare ökade också åkerarealen betydligt, då det i projektet var möjligt att erhålla tillskottsmark. Inom Österbottens område finns ett flertal objekt där man genom ägoreglering väsentligt skulle kunna sänka kostnaderna för odlingen.

Kuvan alaosassa näkyy peltoa ja yläosassa sininen taivas.
Bild:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Beredningen av ägoregleringen i Övermark inleddes när markägarna bad Lantmäteriverket utreda om projektet är lönsamt. Då utredningen påvisade ett klart behov och en önskan om omfattande regleringar av åkerägor, ansökte markägarna år 2017 om ägoreglering.

–Projektet omfattade slutligen cirka 930 hektar mark. Genom att samla ihop åkerägorna kan man spara jordbrukarens tid, minska på jordbrukstrafiken och sänka odlingskostnaderna, säger Ossian Ahlnäs, förrättningsingenjör vid Lantmäteriverket.

Fördelar som erhållits genom ägoregleringen i Övermark

  • Åkerskiftenas genomsnittliga storlek ökade från 2,9 hektar till 6,1 hektar.
  • Körsträckorna förkortades i medeltal från 3 km till 2,4 km.
  • Antalet åkerskiften minskade från 245 st. till 116 st.
  • Totalt 429 hektar åker och 26 hektar skog bytte ägare.

För att få dikningen och vägnätet att motsvara den ändrade ägostrukturen utfördes i projektet även rensning av utloppsdiken, nydikning och rörläggning samt små vägprojekt och täckdikning på 53 hektar. Österbottens Svenska Lantbrukssällskap uppgjorde dikningsplanerna i projektet.

Fortsatt behov av och intresse för ägoreglering

Den nedre delen av bilden visar ett fält och den övre delen visar en blå himmel.
Bilden visar ägoregleringsmöjligheterna enligt åkerskiftesmaterialet. Ju mörkare färgen är, desto bättre förutsättningar för ägoreglering.

Lantmäteriverket har utifrån åkerskiftesmaterialet utrett åkrarnas fastighetsstruktur i hela Finland. Av utredningen framgår att det inom Österbottens område finns ett stort antal objekt där man genom ägoreglering väsentligt skulle kunna sänka kostnaderna för odlingen. I det bifogade kartutdraget har man markerat de potentiella områden som identifierats i utredningen, där ägoregleringen skulle medföra betydande fördelar i form av minskade odlingskostnader inom jordbruket.

–Vid flera tillfällen har jordbrukare i Österbotten tagit kontakt för att utreda behovet av ägoreglering. I år pågår utredningar bl.a. i Yttermark i Närpes och i Jeppo i Nykarleby, säger Ismo Mäki-Valkama, ägoregleringschef vid Lantmäteriverket.

Vad är ägoreglering?

En ägoreglering är en lantmäteriförrättning som reparerar en fastighetsstruktur som splittrats med tiden, så att den motsvarar dagens behov. En förutsättning för ägoreglering är att fördelarna med den är större än kostnaderna och att den medför en väsentlig förbättring av ägornas placering. En ägoreglering kan genomföras om den har ett starkt stöd bland markägarna.

Ytterligare uppgifter:

Ossian Ahlnäs, förrättningsingenjör, tfn 040 822 0605

Anders Lillqvist, projektansvarig, tfn 040 166 2719

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Dan Kjällberg, markägare, tfn 050 306 4836, e-post dan.kjallberg@proagria.fi
 

Information till medierna
Fastigheter
Ägoreglering

Nyheter och artiklar