Hoppa till huvudinnehåll

I Södra Österbotten och Nyland läggs 24 plankorsningar ner i samband med ägoregleringar – samtidigt förbättras situationen för jordbrukare

Vid årsskiftet lades 24 plankorsningar i Ylistaro i Seinäjoki i Södra Österbotten och Lovisa i Nyland ner i samband med ägoregleringar. Avlägsnandet av plankorsningar ökar trafiksäkerheten i området.

Kuvassa on tasoristeys, jonka takana on peltoa.
Bild:
Väylävirasto

I Ylistaro avlägsnades fem plankorsningar

Under 2020–2021 avlägsnade Trafikledsverket sammanlagt fem järnvägsplankorsningar i Ylistaro. Beslut om avlägsnandet av plankorsningarna fattades vid en projektägoreglering som även omfattade byten av åkrar. 

– Genom bytena minskades trafiken i plankorsningar och på riksvägen. Minskad jordbrukstrafik ökar trafiksäkerheten och trafikens smidighet, säger Joona-Mikko Salo, lantmäteriingenjör vid Lantmäteriverket.

De avlägsnade plankorsningarna var belägna på privatvägar. I samband med fyra plankorsningar byggdes en ersättande väg dit trafiken leddes. Den femte plankorsningens trafikbehov föll bort på ett annat sätt.

Trafikledsverket ersatte markägarna för menet på grund av omväg till följd av den förlängda sträckan och marken som blev under de nya vägarna. Markägare hördes vid planeringen av de ersättande vägarna.

Projektägoregleringen i Ylistaro inleddes på ansökan av Trafikledsverket 2015. Syftet med projektet var att minska jordbrukstrafiken på riksvägen och i områdets järnvägsplankorsningar. 

– Genom ägoregleringar kan man minska och till och med avlägsna behovet av att ta sig över järnvägen utan att samtidigt öka den långsamma jordbrukstrafiken inom det livligt trafikerade riksvägnätet. På så sätt får man maximal fördel för trafiksäkerheten med minimala men. Tack vare ägoregleringar behöver endast få anslutningar till enskilda vägar byggas, säger Antti Castrén, enhetschef vid Trafikledsverket.

Vid Fyra byars ägoreglering i Lovisa läggs 19 plankorsningar ner

Fyra byars ägoreglering i Lovisa har inletts på jordbrukares initiativ och den genomförs som en ägoreglering, där man även minskar antalet plankorsningar. I samband med ägoregleringen avlägsnas sammanlagt 19 plankorsningar. Huvuddelen av plankorsningarna blev onödiga i och med att åkerskiften byttes över järnvägen och vägregleringar utfördes. 

– Ägoregleringen omfattar åkermarker längs Lahtis–Lovisa-järnvägen på Lovisa stads område. Målet är att öka åkerskiftens storlek och minska avstånden mellan odlingsmarker genom att byta åkrar. Förutom jordbrukare deltar även staten i att betala kostnaderna för ägoregleringen, säger Kalle Konttinen, chef för ägoreglering vid Lantmäteriverket.

Vad är ägoreglering?

En ägoreglering är en lantmäteriförrättning som reparerar en fastighetsstruktur som splittrats med tiden, så att den motsvarar dagens behov. En förutsättning för ägoreglering är att fördelarna med den är större än kostnaderna och att den medför en väsentlig förbättring av ägornas placering. 

Mer information

Lantmäteriverket:

Södra Österbotten:
lantmäteriingenjör Joona-Mikko Salo, 050 461 8598
chef för ägoreglering Ismo Mäki-Valkama, 040 016 6320

Nyland: 
lantmäteriingenjör Olli Mustonen, 0400 902 009 
chef för ägoreglering Kalle Konttinen, 040 563 6066

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Trafikledsverket:

Enhetschef Antti Castrén, 0295 343 430, fornamn.efternamn@vayla.fi 
 

Information till medierna
Fastigheter
Ägoreglering

Nyheter och artiklar