Hoppa till huvudinnehåll

Insatser för samhällsansvar: Främjande av ett jämlikt arbetsliv med mångfald

Lantmäteriverket har i sitt samhällsansvarsprogram förbundit sig till att främja 50 insatser för samhällsansvar fram till slutet av 2027. Programmet har fyra teman: Information som tjänar samhället, Välmående människor, Hållbar miljö och Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin. I denna nyhet presenteras de insatser för samhällsansvar 2023 som hänför sig till temat Välmående människor.

""
Bild:
Arto Arvilahti

Arbetsplatskommunikation på tre språk

Lantmäteriverket har cirka 1 800 anställda och 37 verksamhetsställen i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Lantmäteriverkets officiella arbetsspråk är finska, men arbete utförs och tjänster tillhandahålls i stor utsträckning även på svenska. Vid Lantmäteriverkets Geodatacentral arbetar dessutom forskare och experter från flera länder med engelska som arbetsspråk.

För att säkerställa att varje medarbetare får den behövliga informationen på ett smidigt sätt har Lantmäteriverket tagit fram en språkanvisning för att styra arbetsplatskommunikationen. I fortsättningen produceras texter på ämbetsverksnivå som gäller personalens rättigheter, förmåner, skyldigheter, arbetarskydd och centrala uppgiftsinnehåll alltid på finska, svenska och engelska. Publiceringen av andra ärenden på ämbetsverksnivå på tre språk bedöms från fall till fall. Till exempel den här nyheten publiceras på tre språk, eftersom samhällsansvar och främjande av det ankommer på varje medarbetare vid Lantmäteriverket.

För att styra genomförandet av språkanvisningen inrättas en språkgrupp, som bedömer ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten i samband med översättning av olika texttyper samt beslutar om översättning av texter på ämbetsverksnivå. Om texten inte gäller hela personalen vid Lantmäteriverket, bedöms behovet av att översätta texten i den enhet eller funktion som saken gäller.

– Införandet av språkanvisningen säkerställer att varje medarbetare vid Lantmäteriverket får all väsentlig information som gäller medarbetaren på ett språk som hen förstår. Publiceringen av olika språkversioner av texter övervägs systematiskt och centraliserat, vilket innebär att viktig information inte blir dold för någon. Målet är så stark språklig jämlikhet som möjligt, även om Lantmäteriverkets officiella kommunikations- och arbetsspråk fortfarande är finska. Under hösten meddelas personalen om hur språkanvisningen införs i praktiken, säger Lantmäteriverkets personaldirektör Johanna Snellman.

Personalen tillfrågades om erfarenheter av mångfald och delaktighet

Lantmäteriverket har undertecknat FIBS rf:s mångfaldsförbindelse och därmed åtagit sig att främja mångfald, delaktighet och jämlikhet i arbetsgemenskapen. Nuläget utreddes våren 2023 i en kartläggning av utgångsläget. Personalens erfarenheter av mångfald och delaktighet i arbetsgemenskapen samlades in med hjälp av en anonym enkät, och svarpersonerna kom med många kommentarer och utvecklingsförslag för fortsättningen.

– I svaren tackade många för att det här viktiga ämnet hade lyfts fram och berömde Lantmäteriverkets respektfulla atmosfär. Å andra sidan visade svaren att det också finns ett behov av att utveckla arbetskulturen, särskilt när det gäller likabehandling av personer som tillhör minoriteter. I fortsättningen är det viktigt att även deras röster blir hörda bättre, säger Lantmäteriverkets samhällsansvarsexpert Annukka Kokkonen.

De som svarade på enkäten berättade till exempel att det känns svårt att prata om utmaningar med mentalhälsa och saker som rör neurodiversiteten på arbetsplatsen. Många önskade också stöd med att ingripa i diskriminerande tal och mer allmänt för att behandla svåra frågor i arbetsgemenskapen. Svarspersonerna önskade också en större mångfald inom personalen på arbetsplatsen.

– Utifrån resultaten av enkäten och planen för främjande av mångfald och delaktighet, som utarbetats tidigare, har vi valt utvecklingsåtgärder. Vi kommer åtminstone att utveckla förfarandena för åldersledarskap och rekrytering samt ordna utbildning och kommunikation i anslutning till mångfald för både chefer och hela personalen. Det är viktigt att var och en i arbetet kan vara sig själv och känna sig trygg, fortsätter Annukka Kokkonen.

Mångfald och delaktighet främjas genom försök

Lantmäteriverkets Geodatacentral är en mångkulturell arbetsgemenskap där man bedriver spetsforskning på internationell nivå. I år har man vid Geodatacentralen ägnat särskild uppmärksamhet åt att främja mångfald och delaktighet och genomfört olika försök i ämnet.

Försöken har handlat om både lokaler och arbetssätt. Ett Peace-rum, dvs. ett pausrum för alla oavsett livsåskådning, har inrättats i Geodatacentralens lokaler. Under Prideveckan hade kafferummet regnbågsflaggning samt information om regnbågsflaggan och mångfalden. När det gäller arrangemangen för tillställningar har man i Geodatacentralen funderat över hur man bättre kan ta hänsyn till personalens kulturella traditioner.

– Geodatacentralens avdelning för fjärranalys och fotogrammetri, där en stor del av våra internationella forskare arbetar, ordnade på teamdagen en mångfaldsutbildning med ledning av en extern expert för sin personal, berättar projektkoordinator Annukka Pekkarinen vid Lantmäteriverkets Geodatacentral.

Vid Geodatacentralen har man också inlett delaktighets- och mångfaldssamtal inför stora beslut som gäller verksamhetsstället. Dessutom har en internationell representant utsetts för verksamhetsställesgruppen som ansvarar för verksamhetsställets gemensamma frågor, till exempel verksamheten för arbetshälsa.

– Syftet är att ge alla medarbetare en upplevelse om att man tagit hänsyn till dem. Samtidigt samlar man goda förfaranden som kan delas med hela Lantmäteriverket, konstaterar Annukka Pekkarinen.

Mer information

Samhällsansvarsexpert Annukka Kokkonen, 050 467 0911, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Insatser för samhällsansvar: Drönare och öppen källkod i samhällets tjänst

Samhällsansvar

Nyheter och artiklar