Hoppa till huvudinnehåll

Insatser för samhällsansvar: Välmående människor

Lantmäteriverket förbinder sig i sitt samhällsansvarsprogram till att främja 50 insatser för samhällsansvar fram till 2027. Programmet har fyra teman: Information som tjänar samhället, Välmående människor, Hållbar miljö och Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin. I samband med temat Välmående människor främjar Lantmäteriverket i år de insatser för samhällsansvar som presenteras i den här nyheten.

""

Främjandet av mångfald och delaktighet inleds

Lantmäteriverket vill främja människornas mångfald, likvärdighet och delaktighet. Ett av Lantmäteriverkets värden är ”olika tillsammans”. Som myndighet har Lantmäteriverket också en skyldighet att säkerställa en jämlik och jämbördig behandling av kunderna.

Arbetet med att främja mångfald och delaktighet har bara påbörjats. I år utarbetar Lantmäteriverket en plan som innehåller mål och praktiska verktyg för att främja mångfald och delaktighet samt indikatorer för bedömning av hur arbetet framskrider. Från och med nästa år kommer planen att omsättas i praktiken genom nya insatser för samhällsansvar.

– Vi vill införa mångfald och delaktighet som en del av ledningen, chefsarbetet, kundservicen och de anställdas arbete vid Lantmäteriverket. Vi är en stor arbetsgemenskap vars mångfald är en stor rikedom. Ord och handlingar påverkar vår känsla av samhörighet och hur synlig, hörd och respekterad var och en av oss känner sig när de är sig själv, säger Maija Ilvonen, chef för kommunikation och samhällsansvar.

Lantmäteriverket kommer i år också att underteckna FIBS ry:s mångfaldsförbindelse. Därmed förbinder sig Lantmäteriverket också offentligt till att utveckla ledningen och servicepraxisen vad gäller mångfald samt till att främja arbetsgemenskapens mångfald, delaktighet och likvärdighet.

Könsmarkerade yrkesbeteckningar slopas

Lantmäteriverket vill främja jämställdhet mellan könen också vad gäller det språk som används. Ett exempel på detta är de yrkesbenämningar som används. 

– Ordvalet påverkar till exempel hur våra nuvarande och framtida medarbetare ser sina möjligheter i arbetslivet. Vi vill inte indela uppgifter i arbete för män och kvinnor och inte heller fastna i gammalmodiga titlar, som till exempel ger en felaktig bild av hur krävande arbetet är. Med hjälp av benämningarna kan vi visa att våra lediga jobb är öppna för alla intresserade arbetssökande, oavsett kön, säger personaldirektör Johanna Snellman

– Vi började förnya benämningarna redan tidigare i en del av Lantmäteriverket och i höst slutför vi reformen. Vi slopar bland annat resten av benämningarna som slutar på ”mies” (man/karl) och ”sihteeri” (sekreterare). Vi har också i stället för ”esimies” redan infört benämningen ”esihenkilö” och redan idag använder vi benämningen ganska smidigt, fortsätter Johanna Snellman. (”Esimies” betyder chef på finska, men ordets slutled avser en man, medan slutledet ”henkilö” betyder person.)  

Nya virtuella verktyg för att utveckla den digitala arbetsmiljön 

Syftet med programmet för den digitala arbetsmiljön är att Lantmäteriverket inom hela organisationen inför nya digitala verktyg och arbetssätt, som underlättar vardagen och det gemensamma arbetet. Reformen styrs av en vision om ett modernt arbete med fokus på arbete oberoende av plats och tid samt smidig informationsspridning och ett fungerande samarbete.

Syftet är att göra ändringen så enkel som möjligt för personalen. Vid ändringen får man hjälp av de totalt 130 anställda som anmält sig från olika enheter och verksamhetsställen och arbetar som digitalkompisar. Digitalkompisarna stödjer införandet och användningen av nya arbetsmetoder och verktyg.

– Till följd av det nya intranätverket fick digitalkompisarna också en egen Yammer-grupp, där medarbetare vid Lantmäteriverket kan skriva sina frågor och enkelt få hjälp av nätverket. Dessutom skriver Uutiskaverit-gruppen som utgörs av digitalkompisar aktivt den populära bloggserien Digikaveri vinkkaa som publiceras på intranätet, säger Nina Wallenius, ledare för digitalkompisnätverket och IT-expert. 

Många utbildningar har anordnats för personalen, varav en del har genomförts även på svenska och engelska. Enligt tillgänglighetskraven är inspelningarna textade på tre språk: finska, svenska och engelska. För närvarande delas utbildningsvideor upp i mindre delar för att göra det enkelt att hitta saker och ting i en lång utbildning. Stödet från digitalkompisarna kompletterar den kompetens som fås vid utbildningarna.

Utvecklingsplan för arbetsplatskommunikation till stöd för delaktighet och växelverkan

Lantmäteriverket strävar efter en intern öppen, aktuell och inkluderande växelverkan på organisationens alla nivåer och områden. Arbetsplatskommunikationen bidrar till att öka arbetshälsan och gör det möjligt att engagera sig i arbetsgemenskapen och uppleva samhörighet. Arbetsgemenskapen kommunicerar och interagerar i två riktningar. I det dagliga arbetet lyssnar och samtalar man med respekt för varandra och för olika åsikter.

– Intranätet som offentliggjordes på våren var ett stort steg mot en mer gemenskaplig och interaktiv arbetsplatskommunikation. Bland annat är införandet av Yammer som en gemensam diskussionsplattform och lanseringen av artikelserien Tiimiesittely där team presenteras exempel på konkreta åtgärder, säger kommunikationsspecialist Mari Lahti.

Under våren och sommaren har också arbetsplatskommunikationens nuläge analyserats och på basis av analysen utarbetas en utvecklingsplan för arbetsplatskommunikation. 

– Vi vet åtminstone om en ny serie med artiklar som ska lanseras i höst. Andra planer preciseras fortfarande medan arbetet fortskrider, berättar Mari Lahti. 

Ytterligare uppgifter

Chef för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen, 050 487 1600

Samhällsansvarsexpert Annukka Kokkonen, 050 467 0911

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram 

Insatser för samhällsansvar: Information som tjänar samhället

Samhällsansvar
Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar