Hoppa till huvudinnehåll

Kunderna nöjda med Lantmäteriverkets kartbildstjänster

Användarna är generellt mycket nöjda med Lantmäteriverkets kartbildstjänster. Man litar på att tjänsterna fungerar, och de tillhandahållna produkterna möter behoven hos flertalet användare. Kunderna är också nöjda med informationen om störningar och den rådgivning man fått vid problem.

" "
Bild:
Lantmäteriverket

I maj 2023 skickade vi ut en enkät till alla avtalskunder i Lantmäteriverkets kartbildstjänster (WMS och WMTS). Vi ville bland annat veta vad kunderna tycker om tjänsternas funktion samt tillhörande kommunikation och anvisningar. Vi frågade också om avtalsprocessens smidighet och ibruktagning av tjänsten. Det kom in 77 svar, som pekade på nöjdhet med tjänsterna men också på några utvecklingsbehov. Tack till alla som svarade på enkäten.

Svaren visar att avtalsprocessen upplevdes generellt som smidig, men vi fick också respons om dess långsamhet och manuella skeden. Det som väckte mest missnöje var sökbarheten för dokumentation och ibruktagningsanvisningar på vår webbplats. Där finns många olika anvisningar men upplevelsen var att materialet är rörigt och att det är krångligt att hitta just den rätta informationen. 

Mångfalden bland kartbildstjänsternas användare är glädjande. Den framgår även av sätten på vilka tjänsterna används och kundprogrammen där tjänsterna utnyttjas. Å andra sidan skapar det utmaningar när dokumentation och anvisningar tas fram. Trots detta vill vi att alla ska ha möjlighet att använda våra kartbildstjänster och att de kan tas i bruk smidigt. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla anvisningarna som finns på webbplatsen. Målet är att framöver erbjuda anvisningar för våra gränssnittstjänster i en tydligare form och att olika användargrupper lättare ska kunna hitta den information de behöver. Enkätresponsen är värdefull när vi begrundar hur detta mål kan främjas ännu bättre. 

För oss är det viktigt att utveckla vår verksamhet och våra tjänster. Vid sidan av enkäterna är det enkelt att ge respons till oss på en blankett.

Vad är kartbildstjänsterna?

Lantmäteriverkets kartbildstjänster ger möjlighet att använda terräng-, bakgrunds- och lättlästa kartor samt ortofoton och fastighetsgränser i olika kundapplikationer. Kartbildstjänsten är tillgänglig via gränssnitt som följer WMS- och WMTS-standarderna, där produkterna kan utnyttjas som rasterbilder. Kartbildstjänsten finns också som vektortjänst för att bland annat möjliggöra redigering av presentationssätt utifrån de egna behoven.

Kartbildstjänsterna hör till Lantmäteriverkets populäraste gränssnittstjänster. De har över 400 avtalskunder och nästan 4 000 kunder använder öppna versioner av tjänsterna med API-nyckel. Kartbildstjänsterna används brett i kundernas egna applikationer, varigenom data från kartbildstjänsterna är tillgängliga för en mycket stor skara användare. Att det görs flera miljarder sökningar via WMTS-gränssnittet varje år speglar användningens omfattning. Antalet sökningar via WMS-gränssnittet har varit cirka 200 miljoner årligen.

Läs mer om kartbildstjänsterna på vår webbplats (på finska).

Kartor

Nyheter och artiklar