Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket offentliggjorde en ny geoidmodell som höjer precisionen för satellitnavigationen med 30 procent

Den nya geoidmodellen gynnar alla som utnyttjar satellitnavigationen, bland annat användare av smarttelefoner och flera samhällsområden, allt från trafik till byggande.

Förhållandet mellan geoidhöjd (N), ellipsoidhöjd (h) och avvägd höjd (H) är h = H + N
Geoiden är den form som havsytan skulle sammanfalla med utan påverkan av externa faktorer.
Bild:
Lantmäteriverket

Lantmäteriverket har offentliggjort en ny geoidmodell som beskriver jordklotets byggnad. Modellen är 30 procent noggrannare än den tidigare. Finlands officiella geoidmodell har hittills varit FIN2005N00, vars precision är två centimeter. Den nya geoidmodellen, FIN2023N2000, har en precision på 1,4 centimeter.

Geoidmodellen specificerar höjden baserad på jordklotets fysikaliska byggnad, vilken behövs i satellitnavigationen. Satellitnavigationen har ingen fysisk koppling till jordens yta och därför ingen information om i vilken riktning vattnet rinner. Ju noggrannare höjddata geoidmodellen tillhandahåller, desto noggrannare är specificeringen av höjden vid satellinavigation.

– Noggrannhetskraven för geografisk information ökar ständigt. Den nya geoidmodellen uppfyller bättre dagens noggrannhetskrav för geografisk information, säger Mirjam Bilker-Koivula, forskningsgruppchef på Lantmäteriverkets Geodatacentral.

Lantmäteriverket har deltagit i det internationella samarbetet med en geoidmodell för Östersjön, BSCD2000, som tillgodoser behoven hos sjöfarten och dem som ritar havskartor. Finlands nya geoidmodell, FIN2023N2000, har anpassats till havsområden så att modellen stämmer överens med den nya geoidmodellen för Östersjön.

Behovet av noggrann geografisk information ökar exempelvis på grund av byggarbetsplatsers behov, hamntransporter, autonoma fordon och en allt större roll för artificiell intelligens.

Precisionen för geoidmodeller förbättras genom kontinuerligt forskningsarbete

Lantmäteriverkets geoidmodell bygger på ett många år långt långsiktigt arbete inom geodesi, vetenskap som forskar i jordklotets massa och byggnad samt olika objekts position.

– I norr förvrängs och förändras höjderna, koordinaterna och värdena på tyngdkraften av landhöjningen.  Vi behöver uppdatera geoidmodellen för att samhället ska ha tillgång till den mest noggranna och mest aktuella höjdinformationen, säger äldre forskare Timo Saari.

Den tidigare geoidmodellen har använts i mer än tio år. Under den tiden har forskare fått tillgång till nya datamängder och metoder, som har utnyttjats i den nya modellen.

– I min doktorsavhandling undersökte jag hur tyngdkraftssatelliter och sjögravimetri inverkade på geoidmodelleringen. Den nu offentliggjorda modellen omfattar datamängder om satellitmissionerna GOCE- och GRACE samt en sjögravimetrikampanj på Finska viken. Dessa förbättrar Finlands geoid på både riksomfattande och lokal nivå, säger Timo Saari.

Projektet GeoVaPaa, som jord- och skogsbruksministeriet har finansierat och som nu ska slutföras, utredde hur resolutionen och precisionen i datamängden om tyngdkraft påverkar precisionen för geoidmodellen i Finland och om den nuvarande datamängden om tyngdkraft uppfyller kraven på precision och resolution för framtida geoidmodeller.

– Den nu offentliggjorda geoidmodellen är den noggrannaste möjliga modellen som är möjlig att skapa med den nuvarande datamängden. Vid uppdateringen av geoidmodellen har vi använt tyngdkraftssatelliter, en riksomfattande höjdmodell baserad på laserskanning, samordning av tyngdkraftsdata, tyngdkraftsmätningar till sjöss och nya datamängder om GPS-avvägning, säger Mirjam Bilker-Koivula.

Lantmäteriverket använder geoidmodellen i många appar och tjänster. Den nya modellen börjar användas vid Lantmäteriverket i etapper.

Datamängder

•    FIN2023N2000 inklusive dokumentation är tillgänglig för nedladdning
•    Östersjöns omvandlingsyta BSCD2000 och data om den (på engelska)
•    Timo Saaris doktorsavhandling (2022) om undersökningar av geoidmodeller i Finland  (på engelska)

Mer information

Mirjam Bilker-Koivula, forskningsgruppchef, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, 029 531 4696, +358 50 5641 400

Timo Saari, äldre forskare, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, +358 50 324 0214, +358 50 357 4315

Forskning
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar