Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets egen personal utför nästan alla terrängarbeten

Vi följde upp hur våren framskred: när snön skulle smälta någonstans i Finland så att vi kunde inleda flygfotografering och laserskanning. Flygsäsongen startade den 20 april. Vid Lantmäteriverket kom vi även igång med även terrängarbeten för lantmäteriförrättningar och en kartläggning i syfte att uppdatera terrängdatabasen.

Heli Laaksonen
Bild:
Maanmittauslaitos

Vi meddelade om terrängsäsongens start 27.4. I nyheten berättade vi om att man inte behöver bli skrämd i terrängen och glesbygdsområdena om våra kartläggare kikar in på gården för att kontrollera antalet byggnader, deras läge och om det är fråga om en bostads- eller ekonomibyggnad. Besöken på gårdar är dock sällsynta eftersom vi normalt får informationen via flygbilderna.

Vid Lantmäteriverket arbetar cirka 100 kartläggare som uppdaterar terrängdatabasen. Dessutom utför Lantmäteriverket terrängarbeten som vi utför före flygfotograferings- och laserskanningsflygningar. För flygningarna placerar vi ut vita flygsignaler i terrängen och mäter annan referensinformation. De här mätningarna utgör en mycket liten del av vårens arbetsbörda i förhållande till Lantmäteriverkets övriga terrängarbetsbörda.

Information samlas in på himlen som köptjänst

Lantmäteriverket har till sitt förfogande ett eget flygplan, en flygfotograferingskamera och en laserskanner. Eftersom vi årligen samlar in flygfotograferings- och laserskanningsmaterial från vidsträckta områden, köper vi det mesta av flygfotograferings- och laserskanningsproduktionen av företag.

För att tillgodose behovet av flygfotograferings- och laserskanningsmaterial konkurrensutsätter Lantmäteriverket genom ramavtal sammanlagt fem företag för insamlingen av information. Upphandlingen överskrider det tröskelvärde som anges i upphandlingslagen vilket innebär att konkurrensutsättningen omfattar hela EU. För närvarande finns inga företag i finländsk ägo som tillhandahåller de ovannämnda tjänsterna.

I år tillhandahålls tjänsterna för Lantmäteriverket av ett norskt, danskt, schweiziskt och polskt företag. Samma företag har redan många år producerat material på ett berömvärt sätt för vårt samhälle. Innan Lantmäteriverket ingår upphandlingskontrakt, revideras bland annat företagens lokaler och av personalen krävs olika säkerhetsförbindelser, så vem som helst kan inte samla in material i Finland.

De företag som tillhandahåller flygfotograferings- och laserskanningstjänster utför motsvarande terrängarbeten som även Lantmäteriverket utför innan kartläggningsflygningarna inleds. Efter utbrottet av det ryska anfallskriget har de företagsrepresentanter som talar något annat modersmål än finska eller svenska fått ett misstänksamt bemötande. Detta är förstås förståeligt, och för företagens anställda har vi upprättat ett dokument av vilket det framgår på finska vilken arbetsuppgift det är fråga om samt kontaktuppgifterna till de chefer vid Lantmäteriverket som ansvarar för arbetet.

Terrängarbetena som föregår flygfotograferings- och laserskanningssäsongen utförs i regel längs vägkanterna och inte på gårdarna. Deras andel av Lantmäteriverkets alla terrängarbeten uppgår till några procent. Lantmäteriverkets egen personal utför nästan alla terrängarbeten.

Samma verksamhetsmodell som tidigare

Vid Lantmäteriverket har vi redan flera år på motsvarande sätt utfört terrängarbetena samt upphandling av flygfotograferings- och laserskanningstjänster i egen regi. I det meddelande som vi publicerade den 27 april ville vi berätta om att terrängsäsongen startat och tack vare terrängarbetena hålls våra fastighetsuppgifter och kartor uppdaterade. Vi ville på förhand informera om att det inte finns något skäl för oro om man stöter på en anställd som utför mätningar i terrängen. Medborgarnas medvetenhet bidrar till att arbetet är säkert för våra anställda – och dessutom för företagens anställda.

Den här gången lyckades vi inte med kommunikationen, och vi tar lärdom av det. Medborgarnas många kontakter tyder också på att vi finländare är mycket medvetna om frågor som gäller säkerheten – och det är ju bara en bra sak!
 

Heli Laaksonen

Skribenten är direktör för Lantmäteriverkets servicehelhet för grundläggande geografisk information och positionering.

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Geodata
Kartor
Laserskanning

Bloggar