Registrera äganderätt till aktielägenhet

Ägaren ska ansöka om registrering av äganderätt till sin aktielägenhet när bostadsbolagets aktiebok har registrerats i Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem.

Registrering av äganderätt kan komma i fråga i följande situationer:

 • Den nuvarande ägaren vill registrera sin äganderätt i elektroniskt format och makulera aktiebrevet i pappersform. Ägaren kan ansöka om registrering av äganderätt inom tio år efter att bostadsbolaget har fört in aktieboken i bostadsdatasystemet.
   
 • efter att aktieboken har överförts har aktielägenheten bytt ägare och ägandet visas med ett fysiskt aktiebrev. I så fall ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande inom två månader efter att överlåtelsebrevet har undertecknats. När det gäller en ny lägenhet eller när överlåtelsen är befriad från överlåtelseskatt, ska ägandet registreras inom två månader efter överlåtelse av äganderätten. Lämna in en utredning om överlåtelseskatt som bilaga och du förs sedan in som ägare även i aktieboken.
 • Aktielägenheten har bytt ägare och äganderätten är registrerad i elektroniskt format. I så fall ska den nya ägaren ansöka om registrering av äganderätt. Lämna in en utredning om överlåtelseskatt och du förs sedan in som ägare även i aktieboken.

 
Ägandet kan förändras till exempel genom köp, gåva, avvittring eller arv.

Ägaren till aktielägenheten registreras i bostadsdatasystemet. Därefter visas uppgiften om ägaren i aktielägenhetsutskriften.

Den nya ägaren förs in i aktieboken när utredningen om överlåtelseskatt har visats för Lantmäteriverket. Visa en av följande utredningar för att anteckningen ska kunna göras i aktieboken (punkterna 2 och 3 ovan):

 • utskrift av din e-anmälan, av vilken Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse framgår
 • överlåtelseskattedeklaration, som har stämplats av skattebyrån
 • överlåtelseskattedeklaration, som har undertecknats av mäklaren.

Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt.

Hur kan du kontrollera att aktieboken är införd i elektroniskt format i bostadsdatasystemet?

Du kan med disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice kontrollera huruvida ditt bostadsbolags aktiebok redan har förts in i bostadsdatasystemet. Varje bostadsbolag ska föra in aktieboken i systemet 1.5.2019–31.12.2022 och meddela aktieägarna om det. Därefter förvaltas bostadsbolagets aktiebok av Lantmäteriverket.

Om ditt bostadsbolag inte har fört in aktieboken i systemet, ska du anmäla byte av ägare till bostadsbolagets disponent och Skatteförvaltningen på samma sätt som nu.

Ansök om registrering av äganderätt

Äganderätten kan registreras enbart om bostadsbolagets aktiebok är införd i bostadsdatasystemet. I så fall framgår den nuvarande äganderätten antingen av aktiebrevet i pappersform eller den elektroniska anteckningen om ägaren i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem.

 • När äganderätten framgår av aktiebrevet i pappersform, ska du bifoga brevet i original till din ansökan. Aktiebrevet i pappersform makuleras samtidigt som din äganderätt antecknas i registret. Om ditt aktiebrev finns på en bank, kan du befullmäktiga banken att registrera ägandet åt dig. Obs! Samma anvisning gäller också om du undantagsvis har ett interimsbevis istället av en aktiebok.
 • När äganderätten framgår av den elektroniska anteckningen om ägaren, ska du bifoga överlåtarens samtycke till ansökan (koden införs under året 2020).

Gör så här

 1. Kontrollera att bostadsbolags aktiebok har förts in i bostadsdatasystemet.
 2. Fyll i ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten.
 3. Sammanställ eventuella övriga bilagor.
 4. Skicka ansökan inklusive bilagorna per post eller e-post eller lämna in dem på Lantmäteriverkets kundserviceställe.

Anteckning om förtydligande av äganderätt

Delägare i ett oskiftat dödsbo kan gemensamt ansöka om registrering av äganderätten till en aktiebostad som tillhör dödsboet. Det är inte obligatoriskt att ansöka om anteckning av förtydligande av äganderätt, men det är enklare att sköta ärenden efter att anteckningen har förts in. Bifoga bouppteckningsinstrumentet, en släktutredning och ett eventuellt testamente efter den avlidna till din ansökan.

Det är bra att ansöka om anteckning om förtydligande av äganderätt till exempel när dödsboet vill sälja den avlidna ägarens aktielägenhet. Bouppteckningsinstrument eller släktutredning behöver då inte lämnas till köparen för registrering av äganderätt.

Nödvändiga bilagor

Bilagor som behövs varierar enligt typ av överlåtelse. Med undantag av aktiebrev i pappersform eller interimsbevis, som alltid behövs i original, kan bilagorna levereras som kopior.

När aktiebrevet makuleras i samband med registrering av äganderätt, behövs på ansökan underteckning eller fullmakt av samtliga ägare.

Nedan finns en lista över de vanligaste bilagorna.

Köp

 • Aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original eller samtycke av överlåtaren
 • Utredning om överlåtelseskatt eller skattebefrielse

Gåva

 • Aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original eller samtycke av överlåtaren

Avvittring och arvskifte

 • Avtal om avvittring och arvskifte
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis
 • Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidna
 • Eventuellt testamente

Testamente

 • Testamente
 • Delgivningar eller godkännanden av testamentet från dödsbodelägarna
 • Eventuella tillkännagivanden om anspråk på laglott och utredning om betalning av laglott
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original
 • Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidna

Avvittringsavtal

 • Avvittringsavtal
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis
 • Eventuellt kvitto på överlåtelseskatt

Registrering av lägenhets ägaderätt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101006
Förseningsavgift
11,60 Ingen moms
7481101004
Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register
58,00 Ingen moms
7481101000
Registrering av ägande
58,00 Ingen moms
7481101090
Registrering av ägande av hel aktiestock (€/h)
88,00 Ingen moms
7481101005
Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
10,00 Ingen moms
7481101091
Ändringar i identifikationsuppgifter (€/h)
88,00 Ingen moms