Registrera äganderätt till aktielägenhet

Ägaren ska ansöka om registrering av äganderätt till sin aktielägenhet när bostadsbolagets aktiebok har registrerats i Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem.

Registrering av äganderätt kan komma i fråga i följande situationer:

 • Den nuvarande ägaren vill registrera sin äganderätt i elektroniskt format och makulera aktiebrevet i pappersform. Ägaren kan ansöka om registrering av äganderätt inom tio år efter att bostadsbolaget har fört in aktieboken i bostadsdatasystemet.
   
 • efter att aktieboken har överförts har aktielägenheten bytt ägare och ägandet visas med ett fysiskt aktiebrev. I så fall ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande inom två månader efter att överlåtelsebrevet har undertecknats. När det gäller en ny lägenhet eller när överlåtelsen är befriad från överlåtelseskatt, ska ägandet registreras inom två månader efter överlåtelse av äganderätten.
 • Aktielägenheten har bytt ägare och äganderätten är registrerad i elektroniskt format. I så fall ska den nya ägaren ansöka om registrering av äganderätt.

Ägandet kan förändras till exempel genom köp, gåva, avvittring eller arv.

Ägaren till aktielägenheten registreras i bostadsdatasystemet. Därefter visas uppgiften om ägaren i aktielägenhetsutskriften.

Den nya ägaren antecknas i aktieboken när Lantmäteriverket har fått en utredning om överlåtelseskatten. Uppgift om betalning av skatten eller skattefrihet för första bostad överförs automatiskt från Skatteförvaltningen till Lantmäteriverket.

Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt.

Hur kan du kontrollera att aktieboken är införd i elektroniskt format i bostadsdatasystemet?

Du kan med disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice kontrollera huruvida ditt bostadsbolags aktiebok redan har förts in i bostadsdatasystemet. Varje bostadsbolag ska föra in aktieboken i systemet 1.5.2019–31.12.2022 och meddela aktieägarna om det. Därefter förvaltas bostadsbolagets aktiebok av Lantmäteriverket.

Om ditt bostadsbolag inte har fört in aktieboken i systemet, ska du anmäla byte av ägare till bostadsbolagets disponent och Skatteförvaltningen på samma sätt som nu.

Ansök om registrering av äganderätt

Äganderätten kan registreras enbart om bostadsbolagets aktiebok är införd i bostadsdatasystemet. I så fall framgår den nuvarande äganderätten antingen av aktiebrevet i pappersform eller den elektroniska anteckningen om ägaren i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem.

 • När äganderätten framgår av aktiebrevet i pappersform, ska du bifoga brevet i original till din ansökan. Aktiebrevet i pappersform makuleras på Lantmäteriverket samtidigt som din äganderätt antecknas i registret. Om ditt aktiebrev finns på en bank, kan du befullmäktiga banken att registrera ägandet åt dig. Obs! Samma anvisning gäller också om du undantagsvis har ett interimsbevis istället av en aktiebok.
  • Aktielägenhetens hela ägande ska registreras samtidigt, fastän det skulle finnas flera ägare. Om det finns fler än en ägare, kan registreringen av det sökas med samma ansökning. I ansökan ska framgå alla ägarnas samtycke till registreringen och makulering av aktiebrevet.
 • När äganderätten framgår av den elektroniska anteckningen om ägaren, ska du bifoga överlåtarens samtycke till ansökan (koden införs under året 2020).

Gör så här

 1. Kontrollera att bostadsbolags aktiebok har förts in i bostadsdatasystemet.
 2. Fyll i ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten.
 3. Sammanställ eventuella övriga bilagor.
 4. Skicka ansökan inklusive bilagorna per post, e-post, tjänsten Turvaviesti eller lämna in dem på Lantmäteriverkets kundserviceställe. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Sekretessbelagda handlingar skickas via tjänsten Turvaviesti.

Anteckning om förtydligande av äganderätt

Delägare i ett oskiftat dödsbo kan gemensamt ansöka om registrering av äganderätten till en aktiebostad som tillhör dödsboet. Det är inte obligatoriskt att ansöka om anteckning av förtydligande av äganderätt, men det är enklare att sköta ärenden efter att anteckningen har förts in. Bifoga bouppteckningsinstrumentet, en släktutredning och ett eventuellt testamente efter den avlidna till din ansökan.

Det är bra att ansöka om anteckning om förtydligande av äganderätt till exempel när dödsboet vill sälja den avlidna ägarens aktielägenhet. Bouppteckningsinstrument eller släktutredning behöver då inte lämnas till köparen för registrering av äganderätt.

Nödvändiga bilagor

Bilagor som behövs varierar enligt typ av överlåtelse. Med undantag av aktiebrev i pappersform eller interimsbevis, som alltid behövs i original, kan bilagorna levereras som kopior.

När aktiebrevet makuleras i samband med registrering av äganderätt, behövs på ansökan underteckning eller fullmakt av samtliga ägare.

Nedan finns en lista över de vanligaste bilagorna.

Köp

 • Aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original eller samtycke av överlåtaren

Gåva

 • Aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original eller samtycke av överlåtaren

Avvittring och arvskifte

 • Avtal om avvittring och arvskifte
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis
 • Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidna
 • Eventuellt testamente

Testamente

 • Testamente
 • Delgivningar eller godkännanden av testamentet från dödsbodelägarna
 • Eventuella tillkännagivanden om anspråk på laglott och utredning om betalning av laglott
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original
 • Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidna

Avvittringsavtal

 • Avvittringsavtal
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis

Registrering av lägenhets ägaderätt

 

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7481101000
  Registrering av äganderätt på ägarens ansökan eller
  utifrån bostadsbolagets anmälan
  58,00 Ingen moms
  7481101004
  Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register €/aktielägenhet
  58,00 Ingen moms
  7481101005
  Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
  10,00 Ingen moms
  7481101006
  Förseningsavgift (€/2 månader)
  11,60 Ingen moms
  7481101090
  Registrering av ägande av hel aktiestock (€/h)
  88,00 Ingen moms
  7481101091
  Ändringar i identifikationsuppgifter (€/h)
  88,00 Ingen moms

  7481101090 Registrering av hela aktiestocken e/h, om 

  • ägaren till hela aktiestocken har överlåtit hela aktiestocken till förvärvaren/förvärvarna på en gång. I varje aktiegrupp ska ägarens relativa ägarandel vara lika stor eller
  • ägaren/Ägarna ansöker om registrering av ägandet av hela aktiestocken i bolaget på en gång så att varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.