Registrera äganderätt till aktielägenhet

Planerar du att köpa eller sälja en aktielägenhet? Vill du ändra pappersaktiebrevet för en aktielägenhet som du äger till elektroniskt format? När du svarar på frågorna i ärendehanteringshjälpen  kan du enkelt kontrollera hur äganderätten registreras.

Äganderätten till en aktielägenhet (t.ex. bostad eller bilplats) registreras vid Lantmäteriverket, när husbolagets aktiebok är införd i bostadsdatasystemet. I så fall framgår den nuvarande äganderätten antingen av aktiebrevet i pappersform eller av den elektroniska anteckningen om ägaren i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. För registrering av äganderätten till en aktielägenhet debiteras en avgift för respektive aktielägenhet.

Handläggningstid

Registrering av äganderätt handläggs inom cirka två månader.

Om du vill registrera äganderätten till en aktielägenhet ska du agera på följande sätt:

 1. Kontrollera antingen med disponenten eller med Lantmäteriverkets kundservice att husbolagets aktiebok har införts i bostadsdatasystemet.
 2. Fyll i ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten.
 3. Sammanställ eventuella övriga bilagor.
 4. Skicka ansökan inklusive bilagorna per post, e-post, tjänsten Turvaviesti eller lämna in dem på Lantmäteriverkets kundserviceställe. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Sekretessbelagda handlingar skickas via tjänsten Turvaviesti.
 • När äganderätten framgår av aktiebrevet i pappersform, ska du bifoga brevet i original till din ansökan. Aktiebrevet i pappersform makuleras på Lantmäteriverket samtidigt som din äganderätt antecknas i registret. Om ditt aktiebrev finns på en bank, kan du befullmäktiga banken att registrera ägandet åt dig. Obs! Samma anvisning gäller också om du undantagsvis har ett interimsbevis istället av en aktiebok.
  • Aktielägenhetens hela ägande ska registreras samtidigt, fastän det skulle finnas flera ägare. Om det finns fler än en ägare, kan registreringen av det sökas med samma ansökning. I ansökan ska framgå alla ägarnas samtycke till registreringen och makulering av aktiebrevet.
 • När äganderätten framgår av den elektroniska anteckningen om ägaren, ska du bifoga överlåtarens samtycke till ansökan (koden införs under året 2021).

Registrering av äganderätt kan komma i fråga i följande situationer

 • Den nuvarande ägaren vill registrera sin äganderätt i elektroniskt format och makulera aktiebrevet i pappersform. Ägaren kan ansöka om registrering av äganderätt inom tio år efter att bostadsbolaget har fört in aktieboken i bostadsdatasystemet.
   
 • efter att aktieboken har överförts har aktielägenheten bytt ägare och ägandet visas med ett fysiskt aktiebrev. I så fall ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande inom två månader efter att överlåtelsebrevet har undertecknats. När det gäller en ny lägenhet eller när överlåtelsen är befriad från överlåtelseskatt, ska ägandet registreras inom två månader efter överlåtelse av äganderätten.
 • Aktielägenheten har bytt ägare och äganderätten är registrerad i elektroniskt format. I så fall ska den nya ägaren ansöka om registrering av äganderätt.

Ägandet kan förändras till exempel genom köp, gåva, avvittring eller arv.

Ägaren till aktielägenheten registreras i bostadsdatasystemet. Därefter visas uppgiften om ägaren i aktielägenhetsutskriften.

Den nya ägaren antecknas i aktieboken när Lantmäteriverket har fått en utredning om överlåtelseskatten. Uppgift om betalning av skatten eller skattefrihet för första bostad överförs automatiskt från Skatteförvaltningen till Lantmäteriverket.

Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt.

Hur kan du kontrollera att aktieboken är införd i elektroniskt format i bostadsdatasystemet?

Du kan med disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice kontrollera huruvida ditt bostadsbolags aktiebok redan har förts in i bostadsdatasystemet. Varje bostadsbolag ska föra in aktieboken i systemet 1.5.2019–31.12.2023 och meddela aktieägarna om det. Därefter förvaltas bostadsbolagets aktiebok av Lantmäteriverket.

Om ditt bostadsbolag inte har fört in aktieboken i systemet, ska du anmäla byte av ägare till bostadsbolagets disponent och Skatteförvaltningen på samma sätt som nu.

   Anteckning om förtydligande av äganderätt

   Delägare i ett oskiftat dödsbo kan gemensamt ansöka om registrering av äganderätten till en aktiebostad som tillhör dödsboet. Det är inte obligatoriskt att ansöka om anteckning av förtydligande av äganderätt, men det är enklare att sköta ärenden efter att anteckningen har förts in. Bifoga bouppteckningsinstrumentet, en släktutredning och ett eventuellt testamente efter den avlidna till din ansökan.

   Det är bra att ansöka om anteckning om förtydligande av äganderätt till exempel när dödsboet vill sälja den avlidna ägarens aktielägenhet. Bouppteckningsinstrument eller släktutredning behöver då inte lämnas till köparen för registrering av äganderätt.

   Nödvändiga bilagor

   Bilagor som behövs varierar enligt typ av överlåtelse. Med undantag av aktiebrev i pappersform eller interimsbevis, som alltid behövs i original, kan bilagorna levereras som kopior.

   När aktiebrevet makuleras i samband med registrering av äganderätt, behövs på ansökan underteckning eller fullmakt av samtliga ägare.

   Nedan finns en lista över de vanligaste bilagorna.

   Köp

   • Aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original eller samtycke av överlåtaren

   Gåva

   • Aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original eller samtycke av överlåtaren

   Avvittring och arvskifte

   • Avtal om avvittring och arvskifte
   • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis
   • Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidna
   • Eventuellt testamente

   Testamente

   • Testamente
   • Delgivningar eller godkännanden av testamentet från dödsbodelägarna
   • Eventuella tillkännagivanden om anspråk på laglott och utredning om betalning av laglott
   • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis i original
   • Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidna

   Avvittringsavtal

   • Avvittringsavtal
   • Eventuellt aktiebrev i pappersform/interimsbevis

   Registrering av lägenhets ägaderätt

    

    Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
    7481101000
    Registrering av ägande på ansökan av ägaren eller på anmälan av husbolaget, €/aktielägenhet
    60,00 Ingen moms
    7481101004
    Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register, €/aktielägenhet
    60,00 Ingen moms
    7481101005
    Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
    10,00 Ingen moms
    7481101006
    Förseningsavgift, €/2 mån.
    12,00 Ingen moms
    7481101090
    Registrering av ägande av hel aktiestock (€/h)
    95,00 Ingen moms
    7481101091
    Ändringar i identifikationsuppgifter (€/h)
    95,00 Ingen moms

    7481101090 Registrering av hela aktiestocken €/h, om 

    • Ägaren till hela aktiestocken har överlåtit hela aktiestocken till förvärvaren/förvärvarna på en gång. I varje aktiegrupp ska ägarens relativa ägarandel vara lika stor.
    • Bolagets stiftande delägare på basis av en ändring i bolagsordningen under byggnadsskedet ansöker om inskrivning av ägandet i alla aktielägenheter på samma gång till samma part . Varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

    • Ägaren/Ägarna ansöker om registrering av ägandet av hela aktiestocken i bolaget på en gång så att varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.