Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk inom geografisk information

Se efter till vilket nätverk inom geografisk information du kan ansluta dig. Om du vill lägga till ditt eget nätverk i listan, kontakta INSPIRE-sekretariatet.

Nätverk i sociala medier

Nationella nätverk

Fiuginet - Geoinformatiikan yliopistoverkosto fungerar som ett finländskt samarbetsforum inom forskning, utbildning och samhällelig dialog inom branschen. Nätverkets syfte är att koordinera, effektivisera, utveckla och stöda geoinformatikforskning och -utbildning på universitetsnivå genom anskaffning och delning av material- och programvaruresurser, forskarutbildning, gemensamma forskningsprojekt samt utveckling av internationellt nätverk. Nätverket främjar tvärvetenskaplighet i såväl nätverket som bredare på universiteten. Dessutom fungerar nätverket som informationsförmedlare i universitet och samhälle.

FLIC - Suomen paikkatietoklusteri eller Finnish Location Information Cluster är ett samarbetsorgan för tjänsteföretag inom geodatabranschen som grundades 2013. Målet är att främja verksamhetsförutsättningarna för branschens företag, säkerställa kompetensutvecklingen, stöda företagens internationalisering samt göra rollfördelningen mellan den offentliga sektorn och företagen tydligare inom branschen.

GeoForum är en ideell förening som samlar relevanta intressenter. Föreningen utvecklar samarbete mellan geodataindustrin och organisationer som använder geografiska information; mellan företag, offentliga förvaltningar, utbildnings- och forskningsinstitutioner. Föreningen har lanserats baserat på Redogörelse om politiken för geografisk information som godkändes av Riksdagen den 28 november 2018.

KEHTO-paikkatieto är KEHTO-städernas samarbetsnätverk inom geografisk information. KEHTO kommer av de finska orden Kuntatekniikan KEhittämisen Haltuunotto ja TOteutus. Läs POSITIO-tidningens artikel om KEHTO-paikkatieto.

OSGEO Suomi är en ideell förening vars syfte är att stöda utvecklingen av geodataprogramvaror med öppen källkod för gemensam nytta och stå upp för bred användning av dem.

Oskari-nätverket är en sammanslutning som utvecklar Oskari-programvaran med öppen källkod och som stöder INSPIRE-genomförandet. 

Kommunforumet för geodata representerar kommunerna i statsförvaltningens utveckling av geodatalösningar och nationella projekt. Inom forumet kan kommunerna och statsförvaltningen utbyta information om utvecklingsaktiviteter som tangerar geodataverksamhet inom statsförvaltningen och kan ge respons för att stödja arbetet.

ProGIS ry främjar utnyttjandet av geodatasystem GIS (Geographic Information System) och geografisk information inom olika branscher samt sammanför professionen oh förmedlar information. Föreningen är opartisk och beaktar mångahanda behov inom geodatabranschen, såväl för den offentliga förvaltningen som företagen.

Finlands kartografiska sällskap (SKS) är en förening som främjar utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom kartografi och geoinformatik i Finland.

Internationella nätverk

GI Norden är ett samarbetsnätverk för nordiska organisationer inom geoinformatik. Från Finland är ProGIS ry medlem i GI Norden-nätverket. Om du vill delta, kontakta ProGIS.

EUROGI är ett samarbetsnätverk för europeiska organisationer inom geoinformatikområdet. Från Finland deltar ProGIS ry i verksamheten genom GI Norden.

EuroGeographics är de europeiska kartverkens samarbetsnätverk. Från Finland är Lantmäteriverket medlem i EuroGeographics. Nätverket är inte öppet för andra än kartverk.

INSPIRE Community Forum är en samarbetsplattform med 11 diskussionsgrupper som skapats för att främja INSPIRE-genomförandet. Huvudtemana är kopplade till programvaror och verktyg, dataprodukter samt INSPIRE- och miljöpolitik.

INSPIRE MIG -arbetsgruppen är ett samarbetsnätverk för de europeiska INSPIRE-kontakterna, där INSPIRE-genomförandet utvecklas. Arbetsgruppen leds av Europeiska kommissionen. Från Finland finns representanter från jord- och skogsbruksministeriet samt Lantmäteriverket. Nätverket är inte öppet. Läs mer om internationellt INSPIRE-arbete.

INSPIRE Pool of Experts är ett nätverk av europeiska specialister på geodata där medlemmar väljs till arbetsgrupper som utvecklar INSPIRE-genomförandet. Specialisterna kan registrera sig för nätverket varefter Europeiska kommissionen kallar till deltagande i arbetet vid behov. Läs mer om internationellt INSPIRE-arbete.

Geodatanätverket

Geodatanätverket var ett samarbetsforum öppet för alla. Det uppmuntrades och aktiverades parter inom geodatabranschen till samarbete. Forumet delad information om bland annat genomförandet av INSPIRE-direktivet, utvecklingen och användningen av en nationell infrastruktur för geografisk information samt allmänt om ämnen relaterade till geodata. Via nätverket delades sprids information om INSPIRE-sekretariatets utbildningar.

Geodatanätverket drivs från 2009 till slutet av 2020. Namnet var först INSPIRE-nätverket, men det ändrades till Geodatanätverket 2013.

Vid årsstämman 2020 i december beslutades att godkänna förslaget från styrgruppen att överlämna uppgifter till GeoForum.

Geodatanätverket har spelat en viktig roll för att bygga samarbete inom området geografisk information och samarbete i genomförandet av INSPIRE på nationell nivå. GeoForum kommer att fortsätta bygga samarbete och effektivitet inom området geodata information. INSPIRE-sekretariatet kommer att fortsätta att dela information om genomförandet av INSPIRE-direktivet och utvecklingen och användningen av den nationella infrastrukturen för geografisk information i enlighet med de lagstadgade uppgifterna av Lantmäteriverket.

Nätverket omfattade fler än 500 specialister från fler än 100 organisationer. Här finns både användare och producenter av geografisk information, tjänsteproducenter samt forskare och lärare. INSPIRE-sekretariatet fungerade som sekretariat för Geodatanätverket. INSPIRE-kommunikationen kommer att fortsätta genom distributionen av Geodatanätverket. Mottagarna har erbjudits möjlighet att prenumerera på GeoForum nyhetsbrev.

Dagordningen för Geodatanätverkets årsmöte 2020 (på finska)

Handlingplan för Geodatanätverket för 2020 (på finska)

Styrgruppsförslag om överföring av uppgifter till GeoForum (innehåller en beskrivning av aktiviteterna 2020, på finska)

Mötesnot (på finska)

Nyhetsbrev (på finska)

Geodatanätverkets översikt berättade om vad som är aktuellt just nu i INSPIRE-genomförandet och den nationella infrastrukturen för geografisk information. Översikten publicerades ett par gånger om året. Under 2020 publicerades också nyhetsbrev som fokuserad på spetstemana. År 2021 kommer nyhetsbrevet att ändras.

2020

december: Paikkatietoverkoston katsaus

november: Paikkatietoverkoston vuosikokous ja muita lähiajan tapahtumia

november: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje 4

october: Paikkatietoverkoston katsaus

september: Tervetuloa webinaariin metatietojen validoinnista torstaina 1.10. kello 13:30

augusti: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje III

augusti: Paikkatietoverkoston katsaus

maj: Paikkatietoverkoston uutiskirjeen erikoisnumero

maj: Paikkatietoverkoston katsaus

april: Yhteentoimivat rakennetun ymopäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje II

mars: Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -uutiskirje

februari: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje I

2019: februariseptemberdecember

2018: februari, juni

2017: februari, october

2016: februarioctober

Geodataportalen Paikkatietoikkuna

I vår nationella geodataportal finns över 2 500 kartlager från cirka 60 organisationer.