Nätverk inom geografisk information

Se efter till vilket nätverk inom geografisk information du kan ansluta dig. Om du vill lägga till ditt eget nätverk i listan, kontakta INSPIRE-sekretariatet.

Nätverk i sociala medier

Geodatanätverket

Geodatanätverket är ett samarbetsforum öppet för alla, det uppmuntrar och aktiverar parter inom geodatabranschen till samarbete. Forumet delar information om bland annat genomförandet av INSPIRE-direktivet, utvecklingen och användningen av en nationell infrastruktur för geografisk information samt allmänt om ämnen relaterade till geodata. Via nätverket delas sprids information om INSPIRE-sekretariatets utbildningar.

I nätverket ingår fler än 400 specialister från fler än 100 organisationer. Här finns både användare och producenter av geografisk information, tjänsteproducenter samt forskare och lärare. INSPIRE-sekretariatet fungerar som sekretariat för Geodatanätverket. 

Anslut dig till nätverket eller meddela ändrad adress genom att abonnera på Geodatanätverkets nyhetsbrev.

Genom Geodatanätverkets nyhetsbrev får du information om utbildningar, hör först aktuella frågor inom geodatabranschen och får också vara med och påverka och diskutera frågor i anslutning till genomförandet av INSPIRE och en nationell infrastruktur för geografisk information. Nätverket är ett öppet forum för alla som är intresserade av geodatafrågor. Vi har redan nära 400 medlemmar! 

Vi sammanställer oftast våra budskap i form av ett nyhetsbrev, men ibland skickar vi också e-post med nyhetsbrevets distribution, speciellt om det är frågan om ett enstaka eller brådskande ärende eller till exempel påminnelse om ett evenemang eller anmälan till en webinar.

Nyhetsbrev (på finska)

Geodatanätverkets översikt berättar om vad som är aktuellt just nu i INSPIRE-genomförandet och den nationella infrastrukturen för geografisk information. Översikten publiceras ett par gånger om året. Under 2020 publiceras nyhetsbrev som fokuserar på spetstemana. 

2020

augusti: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje III
augusti: Paikkatietoverkoston katsaus
maj: Paikkatietoverkoston uutiskirjeen erikoisnumero
maj: Paikkatietoverkoston katsaus
april: Yhteentoimivat rakennetun ymopäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje II
mars: Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -uutiskirje
februari: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje I

2019: februariseptemberdecember
2018: februari, juni
2017: februari, october
2016: februarioctober
2015: apriljunioctober

Årsmöte

Geodatanätverkets seminarium och årsmöte arrangeras i december då verksamhetsplanen för nästa år godkänns med sina spetsteman. 

Geodatanätverkets verksamhetsplan för 2020 (på finska)

Seminarium och årsmöte 12.12.2019 (på finska)

Spetsteman

Nätverkets verksamhet fokuseras med hjälp av spetsteman på bestämda ämnesområden under verksamhetsåret. Det kan till exempel arrangeras seminarier, diskussionstillfällen och annan kommunikation om spetstemana.

Under 2020 har Geodatanätverket fyra spetsteman:

Utbildning och kompetens inom geografisk information
Spetstemat har som mål att säkerställa tillräcklig kompetens inom geografisk information i Finland och de resurser detta kräver på olika utbildningsnivåer. Man strävar mot målet bland annat genom att förbättra förståelsen om den finländska utbildningen om geografisk information, förstärka samarbetet mellan utbildningsorganisationerna samt främja samarbetet mellan arbetsgivarna inom geodatabranschen och utbildningsorganisationerna.

Ordförandeskap:
Tuuli Toivonen, Helsingfors universitet
Niina Käyhkö, Åbo universitet
Riikka Kivekäs, Lantmäteriverket

Främjande av samarbete inom statistik och geodata
Spetstemat har som mål att öka medvetenheten om statistikens geodatakaraktär och möjligheterna att producera statistiska uppgifter. Dessutom strävar man efter att utnyttja resultaten från internationellt utvecklingsarbete kring statistik och geografisk information i nationella projekt.

Ordförandeskap:
Pasi Piela, Statistikcentralen (ansvar Statistikcentralen)
Tesmi Laakso, Statistikcentralen
Rina Tammisto, Statistikcentralen
Esa Tiainen, Lantmäteriverket (ansvar Lantmäteriverket, sekr.)
Timo Aarnio, Lantmäteriverket

Interoperabla uppgifter om den byggda miljön
Spetstemat främjar interoperabla uppgifter om den byggda miljön genom att samla olika specialister inom geografisk information till interoperabilitetsarbete samt identifiera konkreta utvecklingsbehov i anslutning till temat.

Ordförandeskap:
Sakari Jäppinen, miljöministeriet (ansvar)
Minna Perähuhta, miljöministeriet
Lena Hallin-Pihlatie, Lantmäteriverket (sekr.)

Uppföljning av den geodatapolitiska redogörelsen

Spetstemat följer genomförandet av den geodatapolitiska redogörelsen och deltar vid behov i beredningen av genomförandet

Ordförandeskap:
Mari Laakso, jord- och skogsbruksministeriet (ansvar)
Hanna Horppila, Lantmäteriverket (sekr.)

Geodatanätverkets styrgrupp

Ordförande:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Vice ordföranden:
Pasi Piela, Statistikcentralen (spetstema Främjande av samarbete inom statistik och geodata)
Niina Käyhkö, Åbo universitet (spetstema Utbildning och kompetens inom geografisk information)
Mari Laakso, JSM (spetstema Uppföljning av den geodatapolitiska redogörelsen)
Sakari Jäppinen, Miljöministeriet (spetstema Interoperabla uppgifter om den byggda miljön)
Miika Mäkelä, TomTom Oy (ProGIS ry:s ordförande)

Andra nationella nätverk

Fiuginet - Geoinformatiikan yliopistoverkosto fungerar som ett finländskt samarbetsforum inom forskning, utbildning och samhällelig dialog inom branschen. Nätverkets syfte är att koordinera, effektivisera, utveckla och stöda geoinformatikforskning och -utbildning på universitetsnivå genom anskaffning och delning av material- och programvaruresurser, forskarutbildning, gemensamma forskningsprojekt samt utveckling av internationellt nätverk. Nätverket främjar tvärvetenskaplighet i såväl nätverket som bredare på universiteten. Dessutom fungerar nätverket som informationsförmedlare i universitet och samhälle.

FLIC - Suomen paikkatietoklusteri eller Finnish Location Information Cluster är ett samarbetsorgan för tjänsteföretag inom geodatabranschen som grundades 2013. Målet är att främja verksamhetsförutsättningarna för branschens företag, säkerställa kompetensutvecklingen, stöda företagens internationalisering samt göra rollfördelningen mellan den offentliga sektorn och företagen tydligare inom branschen.

KEHTO-paikkatieto är KEHTO-städernas samarbetsnätverk inom geografisk information. KEHTO kommer av de finska orden Kuntatekniikan KEhittämisen Haltuunotto ja TOteutus. Läs POSITIO-tidningens artikel om KEHTO-paikkatieto.

OSGEO Suomi är en ideell förening vars syfte är att stöda utvecklingen av geodataprogramvaror med öppen källkod för gemensam nytta och stå upp för bred användning av dem.

Oskari-nätverket är en sammanslutning som utvecklar Oskari-programvaran med öppen källkod och som stöder INSPIRE-genomförandet. 

Geodataplattformens kommunforum representerar kommunernas röst i utvecklingen av Geodataplattformen. I kommunforumet får kommunerna information om utvecklingsarbetet och kan påverka hur arbetet förs vidare. I kommunforumet ingår fler än 160 medlemmar från olika delar av Finland. Deltagandet är kostnadsfritt och binder inte kommunerna till något.

ProGIS ry främjar utnyttjandet av geodatasystem GIS (Geographic Information System) och geografisk information inom olika branscher samt sammanför professionen oh förmedlar information. Föreningen är opartisk och beaktar mångahanda behov inom geodatabranschen, såväl för den offentliga förvaltningen som företagen.

Finlands kartografiska sällskap (SKS) är en förening som främjar utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom kartografi och geoinformatik i Finland.

Internationella nätverk

GI Norden är ett samarbetsnätverk för nordiska organisationer inom geoinformatik. Från Finland är ProGIS ry medlem i GI Norden-nätverket. Om du vill delta, kontakta ProGIS.

EUROGI är ett samarbetsnätverk för europeiska organisationer inom geoinformatikområdet. Från Finland deltar ProGIS ry i verksamheten genom GI Norden.

EuroGeographics är de europeiska kartverkens samarbetsnätverk. Från Finland är Lantmäteriverket medlem i EuroGeographics. Nätverket är inte öppet för andra än kartverk.

INSPIRE Community Forum är en samarbetsplattform med 11 diskussionsgrupper som skapats för att främja INSPIRE-genomförandet. Huvudtemana är kopplade till programvaror och verktyg, dataprodukter samt INSPIRE- och miljöpolitik.

INSPIRE MIG -arbetsgruppen är ett samarbetsnätverk för de europeiska INSPIRE-kontakterna, där INSPIRE-genomförandet utvecklas. Arbetsgruppen leds av Europeiska kommissionen. Från Finland finns representanter från jord- och skogsbruksministeriet samt Lantmäteriverket. Nätverket är inte öppet. Läs mer om internationellt INSPIRE-arbete.

INSPIRE Pool of Experts är ett nätverk av europeiska specialister på geodata där medlemmar väljs till arbetsgrupper som utvecklar INSPIRE-genomförandet. Specialisterna kan registrera sig för nätverket varefter Europeiska kommissionen kallar till deltagande i arbetet vid behov. Läs mer om internationellt INSPIRE-arbete.