Styrning av genomförandet

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) styr och övervakar genomförandet av INSPIRE-direktivet i Finland och fungerar som kontakt mot EU. 

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) styr och övervakar genomförandet av INSPIRE-direktivet i Finland och fungerar som kontakt mot EU. Lantmäteriverkets (LMV) INSPIRE-sekretariat erbjuder stöd åt informationsproducenterna, sköter sekreteraruppgifterna och deltar i den internationella verksamheten.

Styrning på EU-nivå 

På EU-nivå håller INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) INSPIRE-direktivet uppdaterat. Medlemmarna i MIG är representanter för EU-kommissionen (DG-ENV, JRC, EEA) och medlemsstaterna. De nordiska länderna har dessutom en inofficiell samarbetsgrupp Nordic INSPIRE Network (NIN), där INSPIRE-sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet samt Lantmäteriverket från Finland deltar i verksamheten.

Delegationen för geografisk information (PATINE)

Styrning av genomförandet
Internationella och nationella nivåer i styrningen av INSPIRE-genomförandet. Nordic INSPIRE Network är ett nordiskt nätverk utan officiell ställning.

Delegationen för geografisk information är ett nationellt koordineringsorgan vars uppgift är att följa med och utvärdera utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information samt koordinera genomförandet av INSPIRE-direktivet. Den senaste treåriga mandatperioden (5 november 2019–9 oktober 2022) för delegationen för geografisk information tog vid genom statsrådets beslut om tillsättande 5.11.2019.

Uppgifter
Uppgifterna för delegationen för geografisk information har fastställts i förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009):

 • Följa den allmänna utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information
 • Utifrån övervakningsrapporter som Lantmäteriverket årligen bereder följa utfallet av åtgärder som avses i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009)
 • Behandla sådana ställningstaganden och framställningar med anknytning till genomförandet av infrastrukturen för geografisk information som Europeiska gemenskapernas kommission bereder
 • Behandla eventuella nationella tillämpningsanvisningar för genomförandet av infrastrukturen för geografisk information
 • Behandla villkor och begränsningar som hänför sig till anlitandet av allmänna nättjänster
 • Ta initiativ och ge utlåtanden i frågor som gäller utveckling av geodataområdet

Medlemmar

 • Laakso Mari, ledande geodataspecialist, jord- och skogsbruksministeriet, ordf.
 • Dag Ari-Pekka, ledande sakkunnig, inrikesministeriet
 • Grönholm Marko, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, utnämnd av social- och hälsovårdsministeriet
 • Henriksson Anu, specialist, arbets- och näringsministeriet
 • Härkönen Saku, specialist, miljöministeriet
 • Kahra Antti, specialist, Geologiska forskningscentralen
 • Lotsari Eliisa, docent, Östra Finlands universitet, ordförande, FIUGINET
 • Marttila Anna-Maija, informationssakkunnig, finansministeriet
 • Metsälä Mirja, kartverkschef, Esbo stad, utnämnd av Kommunförbundet
 • Mäntyniemi Maaria, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet
 • Pesu Matti, enhetschef, Trafikledsverket
 • Piela Pasi, utvecklingschef, Statistikcentralen
 • Piirainen Pete, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet
 • Riihisaari Tarja, enhetschef, Meteorologiska institutet
 • Sarkola Pekka, ordförande, OSGeo Suomi ry, ProGIS ry
 • Teiniranta Riitta, utvecklingschef, Finlands miljöcentral
 • Valojärvi Laura, verkställande direktör, Esri Fnland Oy, FLIC

Ständig sakkunnig:

 • Tuokko Jurkka, direktör, Lantmäteriverket

Enligt förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009) svarar Lantmäteriverket för uppgifterna inom delegationens sekretariat. Som delegationens sekreterare fungerar Lena Hallin-Pihlatie (Lantmäteriverket).

PATINEs rekommendation om gränssnitt för geografisk information i den offentliga förvaltningen 5.5.2020

Kokousmuistio (pdf) 10.9.2020
Kokousmuistio (pdf) 5.5.2020
Kokousmuistio (pdf) 12.3.2020
Kokousmuistio (pdf) 27.9.2019
Kokousmuistio (pdf) 6.5.2019
Kokousmuistio (pdf) 8.3.2019
Kokousmuistio (pdf) 23.11.2018
Kokousmuistio (pdf) 27.9.2018
Kokousmuistio (pdf) 14.6.2018
Kokousmuistio (pdf) 19.4.2018
Kokousmuistio (pdf) 8.2.2018
Kokousmuistio (pdf) 30.11.2017
Kokousmuistio (pdf) 2.10.2017
Kokousmuistio (pdf) 17.8.2017
Kokousmuistio (pdf) 6.6.2017 
Kokousmuistio (pdf) 27.4.2017 
Kokousmuistio (pdf) 1.2.2017

Promemorior äldre än detta kan efterfrågas av sekretariatet inspire@maanmittauslaitos.fi.

Det utvidgade sekretariatet för delegationen för geografisk information

Det utvidgade sekretatriatet för delegationen för geografisk information är ett koordinationsorgan som arbetar parallellt med delegationen och som har som uppgift att stöda INSPIRE-sekretariatets och delegationens arbete med att  genomföra INSPIRE-direktivet och införa och utnyttja en infrastruktur för geografisk information. Det utökade sekretariatet har ingen lagstadgad ställning till skillnad från PATINE.

Medlemmar:

 • Muhli Panu, Lantmäteriverket, ordf. (suppleant: Lena Hallin-Pihlatie)
 • Harju Kaisu   Kaisu Harju, Finlands miljöcentral (suppleant: Riikka Repo)
 • Jussila Ville, Helsingfors stad (suppleant: KEHTO-städernas representant)
 • Koskela Jari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (suppleant. Honkanen Mika)
 • Laakso Mari, jord- och skogsbruksministeriet
 • Lehto Lassi, Lantmäteriverket (suppleant: Juha Oksanen)
 • Nurmi Lasse, Egentliga Finlands förbund (suppleant: Miina Vainio, Birkalands förbund)
 • Silvennoinen Jenni, Trafikverket (suppleant: Markku Pitkänen)
 • Tammisto Rina, Statistikcentralen
 • Tiihonen Juha, Traficom (suppleant. Kallajoki Liisa)
 • Tuokko Jurkka, Lantmäteriverket (suppleant. Laaksonen Heli)
 • Tuominen Sakari, Naturresursinstitutet (suppleant: Eeva Lehtonen)
 • Visa Mikko, Meteorologiska institutet (suppleant: Pekko Ilvessalo)
 • Virkki Hanna, Geologiska forskningscentralen (suppleant: Katja Lalli)

Sekretariat:

 • Hallin-Pihlatie Lena, Lantmäteriverket
 • Horppila Hanna, Lantmäteriverket (sekr.)

Dessutom deltar Geodatanätverkets ordförande Kimmo Soukki (Terrasolid Oy) i möten och verksamheten.

Kokousmuistio (pdf) 9.6.2020
Kokousmuistio (pdf) 20.4.2020
Kokousmuistio (pdf) 25.2.2020
Kokousmuistio (pdf) 8.11.2019
Kokousmuistio (pdf) 13.9.2019
Kokousmuistio (pdf) 24.4.2019
Kokousmuistio (pdf) 28.2.2019
Kokousmuistio (pdf) 17.1.2019
Kokousmuistio (pdf) 14.11.2018
Kokousmuistio (pdf) 10.09.2018
Kokousmuistio (pdf) 6.6.2018
Kokousmuistio (pdf) 27.3.2018
Kokousmuistio (pdf) 29.1.2018
Kokousmuistio (pdf) 13.11.2017
Kokousmuistio (pdf) 18.9.2017
Kokousmuistio (pdf) 23.8.2017
Kokousmuistio (pdf) 19.4.2017
Kokousmuistio (pdf) 31.3.2017 
Kokousmuistio (pdf) 1.3.2017 

Promemorior äldre än detta kan efterfrågas av sekretariatet inspire@maanmittauslaitos.fi.