INSPIRE: Metadata

Metadata är information om data, i detta fall om geografiska data. Metadata används för att beskriva hurdan datamängden eller tjänsten är. I beskrivningen kan man bland annat berätta hurdant materialet är, hur det är tillgängligt och vem som ansvarar för det. När beskrivningarna görs med metadata har alla beskrivningar samma struktur. Då blir det enklare att hitta och jämföra data.

INSPIRE-direktivet förpliktar organisationer att beskriva geografiska datamängder, datamängdsserier och datatjänster som omfattas av INSPIRE-direktivet. På det sättet får andra organisationer kännedom om din organisations geografiska information. Med hjälp av den ökade informationen kan geografisk information utnyttjas över organisationsgränser och överlappande arbete minskar. Detta sänker samtidigt kostnaderna.
 

Gör så här

 1. Svara på följande frågor för att börja upprätta metadata:

  Är det ett fråga om en datamängd eller en tjänst?
  Har någon i din organisation redan begärt specificerande beteckningar för datamängden?
  Finns metadata redan men det har föråldrats?
  Har jag ett användarkonto till Paikkatietohakemisto?
   

 2. Begär unik resursidentifierare

  För varje geografisk datamängd måste man definiera en unik resursidentifierare, som betecknas i datamängdens metadata. Det är en teckensträng med sju tecken, och du får den av INSPIRE-sekretariatet. Du kan begära en unik resursidentifierare för flera material i samma e-postmeddelande. I samma e-postmeddelande kan du vid behov också be om ett användarkonto till Paikkatietohakemisto.

 3. Be om användaruppgifter till Paikkatietohakemisto

  Enklast kan du upprätta och underhålla metadata i den nationella metadatakatalogen Paikkatietohakemisto. Beteckningar för Paikkatietohakemisto får du av INSPIRE-sekretariatet.

  Om din organisation använder sig av en egen metadatatjänst, ska du kontakta dess systemunderhåll. Metadata borde automatiskt hämtas därifrån till Paikkatietohakemisto via en CSW-gränssnittstjänst. Om du vill använda gränssnittstjänsten ber vi dig ta kontakt, så hjälper vid dig att skapa en förbindelse. Det lönar sig inte att upprätthålla metadata på två platser.

 4. Skapa metadata

  Skapa metadata för dina geografiska datamängder, datamängdsserier och tjänster. Du kan skapa dem direkt med metadataredigeraren i Paikkatietohakemisto. Om du vill kan du också skapa dem i din organisations metadatatjänst eller direkt som en XML-fil, som du kan ladda upp till Metadatakatalogen. Vi rekommenderar att du skapar metadata i Paikkatietohakemisto.

  Metadata varierar en del för olika datamängder (och datamängdsserier) och tjänster. Metadata har förtecknats nertill på sidan. Detaljerade beskrivningar av metadataspecifika krav finns i bilaga 4 till rekommendationen JHS 158 Metadata för geografisk information.

  Rekommendationen JHS 158 håller på att uppdateras under 2017. Rekommendationen uppdateras så att den motsvarar INSPIRE-direktivets tekniska anvisning för metadata som uppdaterats 2016. Dessutom görs texten mer lättförstådd. Uppdateringen av rekommendationen orsakar vissa förändringar i anvisningarna för metadata. Innan uppdateringen blir färdig följs dock den nuvarande rekommendationen. INSPIRE-sekretariatet informerar om ändringarna genast när rekommendationen har uppdaterats.

  Dessa anvisningar är fokuserade på INSPIRE-metadata. Metadata kan emellertid upprättas också för andra geografiska datamängder och tjänster enligt samma anvisningar.

  Har du frågor om metadata? Kontakta INSPIRE-sekretariatet.

 5. Uppdatera metadata vid behov

  Metadata föråldras fort. Det är dock mycket viktigt att metadata hålls uppdaterade, eftersom föråldrade data inte ger läsaren någon nytta. Den som väljer geografisk datamängd eller datatjänst baserat på föråldrade data kan fatta fel beslut eller så vet någon annan dataproducent inte att den andra producentens material redan inkluderar de uppgifter som önskas.

  Därför rekommenderar vi alltid att granska och uppdatera metadata när förändringar uppstår, dock minst en gång om året. Uppdateringen görs enkelt med metadataredigeraren i Metadatakatalogen eller organisationens egen metadatatjänst, varifrån informationen omedelbart uppdateras till Metadatakatalogen.

Metadata för datamängder

Resursens titel Datamängdens eller datamängdsseriens namn
Resurssammanfattning Sammanfattning av materialets innehåll
Resurstyp Information om det är fråga om en geografisk datamängd, en datamängdsserie eller en tjänst
Resursaddress Länk till tilläggsinformation om datamängden eller datamängdsserien. Obligatorisk om det finns tilläggsinformation om resursen t.ex. på organisationens webbplats.
Unik resursindetifierare Ett värde som unikt identifierar datamängden. Resursidentifieraren fås av INSPIRE-sekretariatet
Resursspråk Det språk som textinnehållet är skrivet på. Obligatorisk om datamängden har textinnehåll.
Ämneskategori Tema som beskriver materialets innehåll
Nyckelord Nyckelord som beskriver datamängden. Ett nyckelord måste vara INSPIRE-datatemats namn.
Geografisk omskrivande rektangel Datamängdens geografiska utbredning angiven som en omskrivande rektangel
Temporal referens Datamängdens tidsdimension
Tillkomsthistorik Förklaring om hur datamängdens har skapats och dess kvalitet
Rumslig upplösning Datamängdens rumsliga detaljeringsnivå. Obligatorisk om man kan definiera en skala eller provtagningstäthet för datamängden.
Grad av överrensstämmelse Uppgift om datamängden eller datamängdsserien uppfyller INSPIRE-kraven
Villkor för tillgång och utnyttjande Villkor och avgifter som är förknippade med datamängdens eller datamängdsseriens åtkomst och användning
Begränsningar av offentlig åtkomst Begränsningar i datamängdens eller datamängdsseriens offentliga åtkomst och säkerhetsklassificering
Ansvarig part Namn, e-postadress och roll för den organisation som ansvarar för datamängden eller datamängdsserien
Kontaktpunkt för metadata Namn och e-postadress för den organisation som ansvarar för datamängdens eller datamängdsseriens metadata
Metadatas datum Datumet när metadata skapades eller uppdaterades.
Metadataspråk Det språk på vilket metadata anges

Metadata för tjänster

Resursens titel Tjänstens namn
Resurssammanfattning Sammanfattning av tjänstens innehåll
Resurstyp Information om det är fråga om en geografisk datamängd, en datamängdsserie eller en tjänst
Resursaddress Länk till tjänsten. Obligatorisk om det finns en länk till tjänsten.
Typ av rumslig datatjänst Uppgift om det är fråga om en sök-, visnings-, nedladdnings-, omvandlingstjänst eller någon annan tjänst
Nyckelord Nyckelord som beskriver tjänsten. Ett nyckelord måste vara klassen för den rumsliga datatjänsten.
Geografisk omskrivande rektangel Tjänstens geografiska omfattning som minsta rektangel. Obligatorisk om tjänsten har en entydig rumslig omfattning.
Temporal referens Tjänstens tidsdimension
Rumslig upplösning Tjänstens rumsliga detaljrikedom. Obligatorisk om upplösningen i tjänsten har begränsats. Upplösningen anges i sammanfattningen.
Grad av överrensstämmelse Uppgift om tjänsten uppfyller INSPIRE-kraven
Villkor för tillgång och utnyttjande Villkor och avgifter som är förknippade med tjänstens åtkomst och användning
Begränsningar av offentlig åtkomst Begränsningar i tjänstens offentliga åtkomst och säkerhetsklassificering
Ansvarig part Namn, e-postadress och roll för den organisation som ansvarar för tjänsten
Kontaktpunkt för metadata Namn och e-postadress för den organisation som ansvarar för tjänstens metadata
Metadatas datum Tidpunkt för skapande och uppdatering av metadata för tjänsten
Metadataspråk Det språk som metadata för tjänsten är skrivna på

Utbildning

Lär dig mer om metadata och den nationella Metadatakatalogen Paikkatietohakemisto genom utbildningsvideon nedan (tillgänglig endast på finska):

Presentationen i videon finns tillgänglig som en pdf-fil.

Lagstiftning

Standarder och rekommendationer