Hoppa till huvudinnehåll

Metadata

Metadata är information om data, i detta fall om geografiska data. Metadata används för att beskriva hurdant materialet eller tjänsten är.

Metadata är information som beskriver data. Metadata för geografisk information beskriver alltså geografisk information. Metadata enligt INSPIRE-direktivet beskriver geografiska datamängder och datatjänster.

Metadata svarar på frågorna: vad, vem, hurdan, var, när, hur. Till exempel: Vad heter datamängden? När har tjänsten publicerats? Från vilket område kommer datamängdens uppgifter? Vem svarar för den geografiska informationen? Hur kan jag få tillgång till den geografiska informationen?

Metadata beskriver innehållet, strukturen och kvaliteten i samt tillgängligheten och platsen för (geografisk) information.

Metadata underlättar sökning och användning av geografisk information

Metadata kommer till verklig nytta i söktjänster, som Paikkatietoikkuna. När du söker efter geografiska datamängder eller -tjänster med hjälp av sökvillkor skickar söktjänsten en förfrågan via gränssnittstjänsten till en metadatatjänst, som Metadatakatalogen. Metadatatjänsten går igenom de metadata som är lagrade i den och returnerar metadata för de geografiska datamängder och tjänster som uppfyller sökvillkoren. Du kan bekanta dig med den geografiska informationen och titta på de datamängder du valt via visnings- och nedladdningstjänsterna.

När du har fått upp den önskade geografiska informationen kan du med hjälp av metadata analysera bland annat deras innehåll, aktualitet och kvalitet. Dessutom kan du jämföra olika datamängder, eftersom metadata är utarbetade enligt samma struktur så att samma uppgifter återfinns i samma metadataelement.

Metadata har en enhetlig struktur 

Metadata är strukturerad information. Metadata består av enskilda element och elementmängder som tillsammans beskriver datamängden eller tjänsten.

Strukturen är gemensamt överenskommen. På det sättet hittas samma information alltid på samma plats i metadata oberoende av vilken datamängd eller tjänst det är frågan om eller vem som har utarbetat metadata.

Informationsproducenterna utarbetar metadata

Metadata utarbetas av de specialister som bäst känner geodata. De som själva har utarbetat den geografiska informationen. Detta är en av de INSPIRE-skyldiga informationsproducenternas uppgifter. 

De metadata som informationsproducenterna utarbetat publiceras i Metadatakatalogen. Det är en tjänst som upprätthålls av Lantmäteriverket där informationsproducenterna kan utarbeta och publicera metadata. I Metadatakatalogen finns mallar som informationsproducenten kan använda för att enkelt utarbeta metadata om egna geografiska datamängder och datatjänster. Producenten av den geografiska informationen kan publicera metadata med ett knapptryck och behöver inte koda något. Närmare anvisningar för att utarbeta metadata i Metadatakatalogen kan du läsa på Så utarbetar du metadata.

Om organisationen använder en egen geodatatjänst där det finns möjlighet att utarbeta metadata, kan metadata också importeras till Metadatakatalogen genom gränssnittstjänsten CSW = OGC Catalogue Service for Web. I det fallet ansvarar informationsproducenten själv för att gränssnittstjänsten fungerar och att metadata överensstämmer med kraven. Om du vill använda din egen geodatatjänst för att utarbeta metadata, kontakta oss påmetatieto@maanmittauslaitos.fi

När metadata har publicerats i Metadatakatalogen syns de via gränssnittstjänsten också i Europeiska kommissionens tjänst INSPIRE Geoportal. När metadata återfinns i Geoportalen har de klarat INSPIRE-validatorns tester och INSPIRE-direktivets metadatakrav är uppfyllda för aktuell geografisk datamängd eller tjänst. Om det uppstår problem med valideringen, kontakta oss på metatieto@maanmittauslaitos.fi

På dessa sidor koncentrerar vi oss på metadata enligt kraven i INSPIRE-direktivet, men även andra metadata är välkomna i Metadatakatalogen. I det fallet ska det förses med nyckelordet EI-INSPIRE, varvid deras metadata inte behöver klara valideringen för INSPIRE-kraven och de visas inte i tjänsten INSPIRE Geoportal.

Metadata kräver ständig uppdatering

När metadata en gång har utarbetats måste de uppdateras ständigt för att hålla sig aktuella. Till exempel dessa uppgifter uppstår under olika skeden av livscykeln för geodata:

  • Vilken slags uppgifter ingår i den geografiska datamängden?
  • Hur har materialet samlats in? Har andra datamängder använts som underlag?
  • Hur har kvaliteten på den geografiska informationen bedömts och rapporterats?
  • Hur kan jag få tillgång till den geografiska informationen? Var finns informationen tillgänglig?
  • Vilken slags användningsområden lämpar sig den geografiska informationen för?
  • Hur ofta uppdateras den geografiska informationen? Vilka ändringar görs?
  • Har användaren tillgång till uppdaterad information?

Lagar och standarder bakom metadata

INSPIRE-direktivets krav på metadata beskrivs i INSPIRE-lagstiftningen.

INSPIRE-kraven på metadata grundar sig på den internationella standarden ISO 19115:2003 "Geographic Information - Metadata" och standarden ISO 19139:2007 som definierar dess XML-realisering "Geographic Information - Metadata - XML Schema Implementation". Länkarna refererar till de versioner av standarden som INSPIRE-kraven grundar sig på.

Europeiska kommissionen uppdaterade 2017 den tekniska anvisningen (version 2.0.1) för att utarbeta metadata. Exempelvis anges begränsningar för användning och tillgänglighet på ett nytt sätt. Av denna orsak måste några ändringar göras i metadata. Bilaga 4 till JHS 158-rekommendationens (på finska) "Metadata för geodatamängder och -tjänster" där metadatarekommendationerna har samlats nationellt, har uppdaterats till att motsvara den nuvarande tekniska anvisningen.

Metadata påverkar direkt INSPIRE-övervakningens resultat. Uppföljningen är automatiserad och grundar sig för Finlands del på metadata från Metadatakatalogen årligen den 15 december.