Hoppa till huvudinnehåll

Övervakning och rapportering

I genomförandet av INSPIRE-direktivet ingår det att medlemsstaterna övervakar realiseringen och användningen av sina infrastrukturer för geografisk information samt rapporterar detta till Europeiska kommissionen. Rapporteringen och övervakningen utgår från kommissionens beslut om övervakning och rapportering (2009/442/EG) som uppdaterades i augusti 2019. Nationella anvisningar om övervakningen finns i förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009).

Övervakning

INSPIRE-övervakningen gäller framskridandet av beskrivningen av metadata i geodatamaterial och -tjänster samt förverkligande av visnings- och nedladdningstjänster som omfattas av INSPIRE-direktivet. Övervakningen grundar sig från och med 15.12.2019 på uppgifterna i INSPIRE-Geoportalen. Uppgifterna till portalen fås från den av Lantmäteriverket upprätthållna Metadatakatalogen, dit informationsproducenterna länkar sina datamängder.

För att datamängderna och tjänsterna ska visas i INSPIRE-Geoportalen och för att indikatoruppgifterna ska räknas rätt för Finlands del måste informationsproducenterna se till att metadata är korrekta. Se anvisningarna på sidan metadata.

EU-kommissionen publicerar resultaten av övervakningen senast 31 mars varje år då det gäller den status för genomförandet av en infrastruktur för geografisk information som rådde 15 december föregående år. Resultaten ska uppdateras minst en gång per år.

Resultaten publiceras på INSPIRE knowledge base där även uppföljningsuppgifter och rapporter för andra medlemsländer finns.

Övervakningsuppgifter:

Rapportering

Utöver den årliga övervakningen rapporterar varje medlemsland årligen om sin implementering av INSPIRE-direktivet till Europeiska kommissionen. Tidigare gjordes rapporteringen vart tredje år, men i och med förordningen 9/2019 varje år I Finland svarar jord- och skogsbruksministeriet för rapporteringen och rapporten utarbetas av Lantmäteriverkets INSPIRE-sekretariat. Rapporten beskriver hur direktivet har implementerats i den nationella lagstiftningen, hur implementeringen har koordinerats och hur den övervakas. Rapporten beskriver också avtal gällande informationsutbyte, användningen av infrastrukturen för geografisk information, bästa praxis, hinder för utnyttjande av geografisk information samt om kostnader och nyttor av genomförandet av INSPIRE-direktivet. Kommissionen lägger till uppgifter från INSPIRE-övervakningen i slutet av landrapporten. Finlands landrapporter publiceras på samma sätt som övervakningsuppgifterna på webbplatsen INSPIRE Knowledge Base på sidan INSPIRE in your Country

Tidigare rapporterades genomförandet med tre års intervall men från augusti 2019 rapporteras det årligen. Rapportens namn ändrades 2016, nu heter den Country Fiche.