Hoppa till huvudinnehåll

Lagstiftning och anvisningar

Nationell lagstifning
Europeisk lagstifning
Good Practices

På denna sida har samlats den viktigaste gällande lagstiftningen om geodatainfrastruktur. Inom olika förvaltningsområden kan det dessutom finnas egen lagstiftning med anknytning till geodatainfrastruktur.

Det finns korta sammanfattningar av lagar och förordningar med huvudpunkterna i varje lag eller förordning så att det ska vara lättare att hitta rätt lag och förordning.

Nationell lagstiftning

Den nationella infrastrukturen för geografisk information baseras på lagen och förordningen om en infrastruktur för geografisk information. De har den europeiska INSPIRE-lagstiftningen som grund.

Lag om en infrastruktur för geografisk information

Lag om en infrastruktur för geografisk information (421/2009)

 • I lagens tillämpningsområde ingår de geografiska datamängder ingår i teman som finns förtecknade i 3 § i lagen.
 • Myndigheter som förvaltar geografisk information ska utarbeta och uppdatera information (metadata) som beskriver geografiska datamängder och geografiska datatjänster som ingår i tillämpningsområdet för denna lag.
 • Av de geografiska datamängderna ska det utarbetas och uppdateras en version lämpad för datadelning som ska kunna ses och överföras i datanät.
 • Lantmäteriverket svarar för en för alla öppen och avgiftsfri söktjänst dit informationsproducenterna ska lägga till sina metadata.
 • Lantmäteriverket stöder och styr informationsproducenter i genomförandet av INSPIRE-direktivet.
 • Jord- och skogsbruksministeriet styr och följer upp genomförandet och fungerar som kontakt till Europeiska kommissionen.
 • I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet arbetar delegationen för geografisk information vars uppgifter, sammansättning och mandatperiod definieras i förordningen om en infrastruktur för geografisk information.

Lag om ändring av lagen om en infrastruktur för geografisk information (1502/2015)

Förordning om en infrastruktur för geografisk information

Förordning om en infrastruktur för geografisk information (725/2009)

 • De geodatamängder som listas i förordningen hör till tillämpningsområdet för lagen om en infrastruktur för geografisk information.
 • Metadata ska läggas in i söktjänsten och datamängderna ska vara tillgängliga i ett datanät.
 • Lantmäteriverket ska sköta sakkunnig- och stödtjänsterna i anslutning till genomförandet av INSPIRE-direktivet.
 • Delegationen för geografisk information ska sköta de uppgifter som definieras i förordningen. Mandatperioden för delegationen för geografisk information är tre år och sammansättningen följer förordningen.
 • Lantmäteriverket publicerar årligen ett sammandrag av övervakningen.

Ändring av förordningen om en infrastruktur för geografisk information (1282/2009)

 • En uppdaterad lista över geografiska datamängder som ingår i tillämpningsområdet för lagen om en infrastruktur för geografisk information.

Ändring av förordningen om en infrastruktur för geografisk information (922/2014)

 • En uppdaterad lista över de geografiska datamängder som ingår i tillämpningsområdet för lagen om en infrastruktur för geografisk information.
 • Små ändringar av sammansättningen av delegationen för geografisk information och dess uppgifter.

Europeisk lagstiftning

INSPIRE-direktivet

INSPIRE-direktivet eller direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för geografisk information) definierar en europeisk infrastruktur för geodata och delområden av den som det har utarbetats preciserande förordningar om (beskrivet nedan). I direktivets bilagor I–III beskrivs de teman för vilka anknytande geografiska datamängder och -tjänster ingår i direktivets tillämpningsområde.

Metadata

Kommissionens förordning 1205/2008 om metadata (3.12.2008) definierar kraven på metadata:

 • Informationsproducenten ska utarbeta metadata för geografiska datamängder, datamängdsserier och tjänster. Metadata ska hållas uppdaterade. 
 • Datamängder, datamängdsserier och datatjänster beskrivs med metadataelement (del B i förordningen).
 • De obligatoriska och valfria metadataelementen för datamängder (och datamängdsserier) och tjänster skiljer sig något från varandra (del C i förordningen)
 • För en del metadata har det i förväg definierats värdedomäner där den som upprättar metadata väljer den som passar bäst (del C i förordningen).

I förordningens text har en rättning 15.1.2010, gjorts där ett enskilt ord korrigerades i bilaga D.3 till förordningen 1205/2008: geodatatjänst (services) → geodatatjänst (service). 

Anvisningar för att utarbeta metadata finns i den tekniska anvisningen.

Interoperabilitet

Kommissionens förordning 1089/2010 om interoperabilitet består av fyra delar:

 • Den ursprungliga förordningen definierar kraven för datamängdsdefinitionerna i bilaga I till INSPIRE-direktivet.
 • I ändringen 102/2011 av förordningen har kodlistor i anslutning till dataprodukter i bilaga I uppdaterats.
 • ändringen 1253/2013 av förordningen definieras kraven för datamängdsdefinitioner i bilagorna II–III och krav för bilaga I uppdateras.
 • ändringen 1312/2014 definieras kraven på geodatatjänster.
 • I ändringen 2023/2431 avlägsnas alla kodlistevärden och uppräkningstypvärden från förordning och hänvisas i stället till INSPIRE-registret.  

Datatjänstspecifikationerna beskriver geodatatjänsten och dess struktur:

 • I specifikationen ska bland annat beskrivas de datatyper, kodlistor, värdedomäner och schematransformationsregler som används i dataprodukten.
 • Dataproduktspecifikationerna innehåller delar som är gemensamma för alla. Dessutom innehåller specifikationerna temaspecifika delar där kraven beror på vilket tema i bilagorna till INSPIRE-direktivet dataprodukten hör till. 
 • Till dataproduktspecifikationerna ska läggas en mängd metadataelement som främjar interoperabiliteten för dataprodukterna.

I förordningsändringen 1312/2014 definieras metadatakraven på geodatatjänster.

 • Anropbara geodatatjänster (bilaga V)
 • Interoperabla tjänster (bilaga VI)
 • Harmoniserade geodatatjänster (bilaga VII).

Förordningen gäller inte nättjänster.

För datatjänsterna har det utarbetats tekniska anvisningar enligt teman. Dessa återfinns på kommissionens INSPIRE-sidor.

Nättjänster

Kommissionens förordning 976/2009 om nättjänster (19.10.2009) består av tre delar:

 • I den ursprungliga förordningen definieras kraven på sök- och visningstjänster.
 • ändringen 976/2009 av förordningen definieras kraven på nedladdnings- och transformationstjänster.
 • ändringen 1311/2014 ändras specifikationen av INSPIRE-metadataelement i den ursprungliga förordningen så att den omfattar metadataelement för geodatatjänster (ändring 1312/2014 av förordningen 1089/2010 om interoperabilitet).

För nättjänster har det utarbetats tekniska anvisningar enligt teman. Dessa återfinns på kommissionens INSPIRE-sidor.

Kraven för olika tjänster finns specificerade i bilagor:

Tjänstekvalitet (bilaga I):

 • Tjänstekvaliteten när det gäller prestanda, kapacitet och tillgänglighet ska säkerställas.
 • Kriterierna beskrivs i såväl den ursprungliga förordningen som ändringen 976/2009.

Söktjänster (bilaga II):

 • En söktjänst ska på begäran returnera tjänstens metadata.
 • Söktjänsten ska stödja användning av metadataelement som förtecknas i bilaga II som sökkriterier.

 •  
 • Det ska vara möjligt att söka, publicera och länka metadata ur söktjänsten.

Visningstjänster (bilaga III):

 • En visningstjänst ska på begäran returnera tjänstens metadata.
 • Från en visningstjänst ska det gå att hämta en kartbild med geografisk och tematisk information och det ska gå att länka tjänsten till en annan visningstjänst. 
 • För visningstjänsten ska det specificeras ett koordinatsystem och format för kartbilden.

Nedladdningstjänst (bilaga IV):

 • En nedladdningstjänst ska på begäran returnera tjänstens metadata.
 • En nedladdningstjänst ska kunna ladda ned geodatamängden till den egna datorn, ge en beskrivning av geodatamängdens objekttyper och länka tjänsten till en annan nedladdningstjänst.
 • Från en direktåtkomsttjänst ska det vara möjligt att ladda ner geodataobjekt till den egna datorn och ge en beskrivning av begärda geografiska objekttyper.
 • I en laddningstjänst ska det vara möjligt att göra sökningar baserat på unika resursidentifierare, egenskapsuppgifter, avgränsande rektangel och ämne.

Konverteringstjänst (bilaga V):

 • En konverteringstjänst ska på begäran returnera konverteringstjänstens metadata.
 • Transformationstjänsten ska kunna utföra omvandlingen och länka tjänsten till en annan konverteringstjänst.

Sambruk

Kommissionens förordning 268/2010 vad avser tillgången för gemenskapens institutioner och organ till geodatamängder och -tjänster (29.3.2010)
definierar kraven på sambruk:

 •  Medlemsstaterna ska ge gemenskapens institutioner och organ tillgång till geodatamängder och -tjänster på harmoniserade villkor.
 • Om tillgången begränsas ska medlemsstaten rapportera orsaken till kommissionen och säkerställa att orsaken överensstämmer med kraven i INSPIRE-direktivet (artikel 7). En medlemsstat får också ange under vilka omständigheter kommissionen kan få tillgång till datamängden eller tjänsten.
 • Förutsättningarna för att få tillgång ska beskrivas i datamängdens eller tjänstens metadata enligt förordningen om metadata (1205/2008).

Övervakning och rapportering

Rapporteringen och övervakningen utgår från kommissionens beslut om övervakning och rapportering (2009/442/EG) som uppdaterades i augusti 2019. Nationella anvisningar finns i förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009).

 • Övervakningen grundar sig från och med 15.12.2019 på uppgifterna i INSPIRE-Geoportalen. Uppgifterna till portalen fås från Metadatakatalogen,som upprätthålls av Lantmäteriverket, dit informationsproducenterna länkar sina datamängder.

Tidigare rapporterades genomförandet med tre års intervall men från augusti 2019 rapporteras det årligen. Rapportens namn ändrades 2016, nu heter den Country Fiche. Rapporten görs av INSPIRE-sekretariatet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 av den 5 juni 2019 om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning ändrade flera EU-direktiv och -förordningar för att samordna miljörapporteringen.

När det gäller INSPIRE-direktivet är ändringarna sammanfattningsvis (gäller artikel 21 och 23):

 • I fortsättningen publicerar Europeiska miljöbyrån årligen en översikt för hela unionen. Översikten baseras på metadata och medlemsstaternas sammanfattande berättelser som lämnas i slutet av mars.
 • Kommissionen bedömer med hjälp av översikten och andra väsentliga uppgifter INSPIRE-direktivet med fem års intervall. Den första bedömningen genomförs senast 1 januari 2022.