Hoppa till huvudinnehåll

Så utarbetar du metadata

På denna sida ges råd om hur informationsproducenter utarbetar metadata i överensstämmelse med INSPIRE-kraven och underhåller dem i Metadatakatalogen.

 1. Logga in på Metadatakatalogen
  Utarbeta metadata i Metadatakatalogen. Du behöver användarnamn och lösenord.
 2. Datamängd eller tjänst?
  Ge datamängder en unik identifierare och utarbeta metadata för tjänster för de datamängder som hör till. 
 3. Utarbeta och publicera metadata
  Fyll i de uppgifter som behövs i Metadatakatalogen och publicera dem. Uppdatera uppgifterna vid behov. Metadata för en datamängd eller en tjänst omfattar ett tjugotal metadataelement.
 4. Kontrollera att metadata är korrekta
  Kontrollera till sist att metadata är korrekta genom att validera de med Metadatakatalogens valideringsverktyg och gör nödvändiga justeringar. Om inga fel observeras i valideringen är metadata i överensstämmelse med INSPIRE-kraven.
 5. Publicera metadata
  När du har publicerat metadatan kan den presenteras för alla genem en öppen och gratis söktjänst,

Logga in på Metadatakatalogen

Metadatakatalogen är en av INSPIRE-sekretariatet upprätthållen nationell metadatatjänst där informationsproducenten kan utarbeta, uppdatera och publicera metadata. När metadata har publicerats kan de visas för alla genom en öppen och avgiftsfri söktjänst, till exempel i söktjänster. Söktjänsten är en för alla öppen och kostnadsfri gränssnittstjänst som grundar sig på Open Geospatial Consortiums (OGC) standard Catalog Service for the Web (CSW).

Metadatakatalogen är avsedd speciellt för att utarbeta metadata för INSPIRE-datamängder och -tjänster, men även metadata för andra datamängder och tjänster kan lagras där.

För att kunna utarbeta metadata i Metadatakatalogen behöver du användarnamn och lösenord. Be om dem från metatieto@maanmittauslaitos.fi. Ange ditt namn, din e-postadress och organisation i meddelandet.

Hjälp för användning av Metadatakatalogen hittar du i Bruksanvisning för Metadatakatalogen. Vi ger naturligtvis också stöd via e-post vid behov. Du kan också bekanta dig med Metadatakatalogen med hjälp av våra utbildningsfilmer:

Datamängd eller tjänst?

Du kan utarbeta metadata för en geografisk datamängd eller datatjänst. Kraven på dem skiljer sig något åt när det gäller metadata. Redan innan metadata utarbetas bör man göra lite förberedelser.

Om du ska utarbeta metadata för en datamängd, behöver du en unik identifierare för datamängden. Den unika identifieraren är en sjusiffrig kod som är olika för alla geodatamängder. Lantmäteriverket upprätthåller ett register över identifierare. Du får en identifierare via e-post från metatieto@maanmittauslaitos.fi.

Om du ska utarbeta metadata för en tjänst ska du kontrollera att metadata för de geodatamängder som hör ihop med tjänsten har utarbetats först. Tillhörande datamängder är till exempel de vars uppgifter kan nås via tjänsten.

Utarbeta och publicera metadata

När identifierarna finns och förberedelserna är gjorda kan du börja utarbeta metadata. Om besöker Metadatakatalogen för första gången, se efter i bruksanvisningen, hur du kommer åt att skapa ett nytt metadatadokument eller editera befintliga metadata. 

Metadata i överensstämmelse med kraven i INSPIRE-direktivet beskrivs med ett tjugotal metadataelement. De är till största delen samma för datamängder och tjänster, men det finns också skillnader. 

I nedanstående tabell räknas alla metadataelement upp som krävs för datamängder och tjänster. Även en kort beskrivning av elementen ges. Om märkningen A finns vid elementet gäller elementet datamängder. Om märkningen P finns vid elementet är elementet obligatoriskt för tjänster. Med resurs avses en geografisk datamängd eller datatjänst.

Metadata beskrivs mer detaljerat i bilaga 4 ”INSPIRE metadataprofil” till rekommendationenJHS 158 "Metadata för geodatamängder och -tjänster" (på finska) som grundar sig på Europeiska kommissionens tekniska anvisning om INSPIRE-metadata.

Om du vill ta en paus i utarbetandet av metadata, ska spara ditt dokument. Du kan fortsätta senare.

När du anser att metadata är klart, publicera det. Kom ihåg att uppdatera metadata senare vid behov.

Kontrollera att metadata är korrekta

Kontrollera till sist att metadata är korrekta genom att validera dem med Metadatakatalogens valideringsverktyg och gör nödvändiga justeringar. Om inga fel observeras i valideringen är metadata i överensstämmelse med INSPIRE-kraven. Det är lättare att hitta metadata som överensstämmer med kraven och de visar uppgifter som är viktiga för användaren. 

Metadatakatalogens valideringsverktyg för samma tester som den INSPIRE-validator som upprätthålls av Europeiska kommissionen. Validatorn går punkt för punkt igenom metadataelementen och kontrollerar att de uppfyller INSPIRE-direktivets krav på metadata. 

Du får en rapport över resultatet från validatorn. I rapporten beskrivs i vilka punkter valideringen lyckades (inga fel) och i vilka punkter som det har observerats fel. Korrigera felen med rapporten som grund. 

INSPIRE-metadata som publicerats i Metadatakatalogen hämtas automatiskt via CSW-gränssnittstjänsten till Europeiska kommissionens tjänst INSPIRE Geoportal. Detta gäller endast de metadata där inte nyckelordet ”Ei-Inspire” finns. Du kan söka och granska resultaten av valideringen med tjänsten Resource Browser. Länkningar mellan metadata och visnings- och nedladdningstjänster kan du granska med verktyget Linkage Checker.

Anvisningar för att använda valideringsverktyget och svar på vanliga frågor om validering finns under punkt 8 i Bruksanvisning för Metadatakatalogen (på finska).  Dessutom får du hjälp via e-post från metatieto@maanmittauslaitos.fi.