Hyppää pääsisältöön

Kansallinen aineistoluettelo

Kansallinen aineistoluettelo on luettelo Suomessa INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvista paikkatietoaineistoista ja niitä ylläpitävistä organisaatioista. 

Aineistot on jaettu teemoihin INSPIRE-direktiivin liitteiden I-III mukaisesti, ja ne kattavat 34 aihetta. Virallinen versio aineistoluettelosta on saatavilla pdf-tiedostona (viimeksi päivitetty 22.11.2023). Osa teemojen nimistä on päivitetty direktiivin julkaisun jälkeen. Muutoksia ei ole toistaiseksi päivitetty direktiiviin. Alla olevassa luettelossa teemojen nimet on päivitetty vastaamaan asetusta. Teeman nimen kohdalla on sulkeissa alkuperäinen nimi. Teemojen määritelmät ovat INSPIRE-direktiivin mukaiset.

Kansallista aineistoluetteloa ylläpitää Paikkatietoasiain neuvottelukunta, joka käsittelee päivityspyynnöt kokouksissaan. Jos organisaatiosi haluaa päivittää aineistoluetteloa, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.

Muutosehdotusten laatiminen Kansalliseen aineistoluetteloon
Muutosehdotusten laatiminen Kansalliseen aineistoluetteloon

Liite I

Koordinaattijärjestelmät
Järjestelmät, joissa paikkatietoihin liittyvä sijainti esitetään yksikäsitteisesti koordinaattien (x, y, z) ja/tai maantieteellisten pituus- ja leveysasteiden sekä korkeuden avulla ja jotka perustuvat horisontaalisiin ja vertikaalisiin geodeettisiin vertausjärjestelmiin.

Paikannusruudustot
Yhdenmukaistettu monitasoinen ruudukko, jossa on yhteinen lähtöpiste ja standardoitu yksittäisen ruudun sijainti ja koko.

Paikannimet
Maa-alueiden, alueiden, paikkakuntien, suurkaupunkien, esikaupunkien, kaupunkien tai taajamien nimet tai muut sellaisten maantieteellisten tai topografisten kohteiden nimet, joilla on yleistä tai historiallista merkitystä.

 • Nimistörekisteri, Maanmittauslaitos


Hallinnolliset yksiköt 
Hallinnolliset yksiköt, jotka jakavat alueen, jolla jäsenvaltioilla on tai jolla ne käyttävät lainkäyttöoikeuksia, paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen hallintoon ja jotka erotetaan toisistaan hallinnollisin rajoin.

 • Aluevesien rajat, Traficom
 • Hallinnolliset aluejaot, Maanmittauslaitos

Osoitteet

Kiinteistöjen sijainti, joka perustuu osoitetietoon, jossa tavallisesti kadunnimi, talon numero ja postinumero.

 • Osoitteet, kunnat
 • Väestötietojärjestelmän rakennusten ja huoneistojen osoitteet, Digi- ja väestötietovirasto

Kiinteistöt
Alueet, jotka on määritelty kiinteistörekisterissä tai vastaavassa.

 • Kiinteistörekisterikartta, Maanmittauslaitos ja kunnat

Liikenneverkot
Tie-, raide-, ilma- ja vesiliikenneverkot ja niihin liittyvä infrastruktuuri. Sisältää eri verkkojen väliset yhteydet. Sisältää myös Euroopan laajuisen liikenneverkon sellaisena kuin se on määritelty yhteisön suunta-viivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1692/96/EY (1) ja tämän päätöksen tulevissa tarkistuksissa.

 • Vesiväylät, Väylävirasto
 • Rataverkko, Väylävirasto
 • Tieverkko, Väylävirasto
 • Digiroad, Väylävirasto
 • Maastotietokanta, Maanmittauslaitos
 • Ilmaliikenneverkko, Traficom

Hydrografia
Hydrografiset elementit, mukaan luettuina merialueet ja kaikki muut vesimuodostumat ja niihin liittyvät kohteet, mukaan lukien vesistöalueet ja vesistöalueen osat. Tarvittaessa yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/60/EY (2) olevien määritelmien mukaan ja verkostomuodossa.

 • Kanavien sulut, Väylävirasto
 • Valuma-aluejako, Suomen ympäristökeskus
 • Uomaverkosto, Suomen ympäristökeskus
 • Maastotietokanta, Maanmittauslaitos

Suojellut alueet
Erityisten suojelutavoitteiden saavuttamiseksi kansainvälisen, yhteisön ja jäsenvaltioiden lainsäädännön puitteissa nimetty tai hoidettu alue.

 • Ajantasa-asemakaava, kunnat
 • Muinaisjäännökset, Museovirasto
 • Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto
 • Suojeltu rakennusperintö, Museovirasto
 • Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, Suomen ympäristökeskus
 • Natura 2000, Suomen ympäristökeskus

Liite II

Korkeussijainti (Korkeus)
Digitaaliset maan-, jään- ja merenpintaa kuvaavat korkeusmallit. Sisältää maanpinnan korkeussuhteet, syvyystiedot ja rantaviivan.

 • Merikartan syvyystiedot, Traficom
 • Järvien syvyysaineisto, Suomen ympäristökeskus
 • Maastotietokanta, Maanmittauslaitos
 • Korkeusmalli 10 m, Maanmittauslaitos
 • Korkeusmalli 2 m, Maanmittauslaitos

Maanpeite
Maapallon pinnan fysikaalinen ja biologinen peite, mukaan luettuina keinotekoiset peitteet, maatalous-alueet, metsät, (osaksi) luonnontilassa olevat alueet, kosteikot ja vesistöt.

 • Peltolohkorekisteri, Ruokavirasto
 • Monilähde VMI, Luonnonvarakeskus
 • Corine Land Cover 2000, Suomen ympäristökeskus
 • Corine Land Cover 2006, Suomen ympäristökeskus
 • Corine Land Cover 2012, Suomen ympäristökeskus
 • Corine Land Cover 2018, Suomen ympäristökeskus

Ortokuvat (Ortoilmakuvat)
Joko satelliittien tai lentokäyttöisten sensorien toimittamia maantieteelliseen koordinaatistoon sidottuja kuvatietoja maapallon pinnasta.

 • Image2000 mosaiikki, Suomen ympäristökeskus
 • Image2006 mosaiikki, Suomen ympäristökeskus
 • Image2012 mosaiikki, Suomen ympäristökeskus
 • Maanmittauslaitoksen ortokuvat, Maanmittauslaitos

Geologia
Geologia kuvattuna koostumuksen ja rakenteen mukaan. Sisältää kallioperän, akviferit ja pinnanmuodot.

 • Pohjavesialueet, Suomen ympäristökeskus
 • Kallioperä 1:1 000 000, Geologian tutkimuskeskus
 • Kallioperä 1:200 000, Geologian tutkimuskeskus
 • Maaperä 1:1 000 000, Geologian tutkimuskeskus
 • Maaperä 1:20 000 / 1:50 000, Geologian tutkimuskeskus
 • Kairausaineisto, Geologian tutkimuskeskus

Liite III

Tilastointiyksiköt (Tilastoyksiköt)
Tilastotietojen levittämis- tai käyttöyksiköt.

 • Kuntapohjaiset tilastointialueet, Tilastokeskus
 • Tilastoruudukko 1 km x 1 km, Tilastokeskus

Rakennukset
Rakennusten maantieteellinen sijainti.

 • Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot, Digi- ja väestötietovirasto
 • Maastotietokanta, Maanmittauslaitos
 • Rakennukset, kunnat

Maannos (Maaperä)
Maannoksen ja muuttumattoman pohjamaalajin kuvaaminen syvyyden, raekoostumuksen, rakenteen sekä hiukkasten ja orgaanisen aineksen sisällön, kivisyyden, eroosion ja tarvittaessa keskimääräisen kaltevuuden ja arvioidun veden varastointikapasiteetin mukaan.

 • Metsien kasvupaikat, Suomen Metsäkeskus

Maankäyttö
Alueen kuvaaminen sen nykyisen ja tulevan suunnitellun käyttötarkoituksen tai sosioekonomisen tarkoituksen (esimerkiksi asuin- tai teollisuusalue, liikekeskus, maa- tai metsätalousalue tai virkistysalue) mukaan.

 • Ajantasa-asemakaava, kunnat
 • Yleiskaavat, kunnat
 • Maakuntakaavat, maakuntien liitot

Väestön terveys ja turvallisuus
Ympäristön laatuun välittömästi (esimerkiksi ilman pilaantuminen, kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, melu) tai välillisesti (esimerkiksi elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit) yhteydessä olevien sairauksien (esimerkiksi allergiat, syövät, hengityselinsairaudet) maantieteellinen esiintyminen, tiedot, jotka osoittavat vaikutuksen terveyteen (esimerkiksi biologiset merkkiaineet, hedelmällisyyden väheneminen, epidemiat) tai ihmisten hyvinvointiin (esimerkiksi väsymys, stressi).

 • Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet, Suomen ympäristökeskus
 • Väestön terveyttä ja hyvinvointia koskevat tilastot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut
Tämä käsittää yleishyödyllisten palvelujen laitokset, kuten viemäröinnin, jätehuollon, energiahuollon ja vesihuollon, sekä hallinnolliset ja sosiaaliset julkiset palvelut, kuten viranomaiset, väestönsuojat, koulut ja sairaalat.

 • Merikartan johtotiedot, Traficom
 • Oppilaitokset, Tilastokeskus
 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot, Suomen ympäristökeskus

Ympäristön tilan seurantalaitteet/-paikat (Ympäristön tilan seurantalaitteet)
Ympäristön tilan seurantalaitteiden sijaintiin ja käyttöön kuuluu päästöjen, ilman, maaperän ja veden tilan ja muiden ekosysteemin muuttujien (luonnon monimuotoisuus, kasviston ekologiset olot jne.) seuranta ja mittaukset, joista vastaavat viranomaiset tai muut toimijat viranomaisten puolesta.

 • Hydrologiset havaintopaikat, Suomen ympäristökeskus
 • Vesienhoitoalueiden seurantapaikat, pintavesi, Suomen ympäristökeskus
 • Vesienhoitoalueiden seurantapaikat, pohjavesi, Suomen ympäristökeskus
 • Nitraattidirektiivin mukaiset havaintopaikat, Suomen ympäristökeskus
 • Meristrategiadirektiivin mukaiset havaintopaikat, Suomen ympäristökeskus
 • Taustailmanlaadun havaintopaikat, Ilmatieteen laitos
 • Kaupunkien ja teollisuuden ilmanlaadun havaintopaikat, Ilmatieteen laitos

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset
Teollisuusalueet, mukaan luettuina ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (1) soveltamisalaan kuuluvat laitokset sekä vedenottamot, kaivokset ja varastoalueet.

 • EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa, Suomen ympäristökeskus
 • Tuotanto- ja teollisuuslaitokset, Tilastokeskus

Maatalous- ja vesiviljelylaitokset
Maatalouden tuotantolaitteet ja -laitteistot (mukaan luettuina kastelujärjestelmät, kasvihuoneet ja eläinsuojat).

Väestöjakauma - demografia
Väestön maantieteellinen jakautuminen, mukaan lukien väestöä koskevat tunnusluvut ja taloudellisen toimeliaisuuden tasot, yhdisteltynä ruudukoittain, alueittain, hallintoyksiköittäin tai muiden analyyttisten yksiköitten mukaisesti jaoteltuna.

 • Väestö tilastointialueittain, Tilastokeskus
 • Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km, Tilastokeskus

Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt)
Alueet, joita hoidetaan, säännellään tai käytetään kansainvälisen, Euroopan, kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason raportointiin. Sisältää kaatopaikat, juomavedenottopaikkoja ympäröivät suoja-alueet, nitraatin aiheuttamalle pilaantumiselle alttiit alueet, säännellyt laivaväylät merellä tai suurilla sisävesillä, jätteiden upottamiskiellon soveltamisalaan kuuluvat alueet, luonnonvarojen tai malmin etsintäalueet, ja kaivostoiminnan lupa-alueet, vesipiirit, asiaankuuluvat raportointiyksiköt ja rannikkoalueiden hallinta-alueet.

 • Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet, Suomen ympäristökeskus
 • Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt, Suomen ympäristökeskus
 • Vesienhoitoalueet, Suomen ympäristökeskus
 • Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat, Suomen ympäristökeskus
 • Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet, Suomen ympäristökeskus
 • Merenhoidon aluejako, Suomen ympäristökeskus
 • Yleisiä vesiväyliä koskevat kiellot ja rajoitukset sekä kaikki muut vesiliikenteen rajoitusalueet, Väylävirasto
 • Kaivosrekisterin kartta-aineisto (malminetsintä- ja kaivos- ja kullanhuuhdontalupalupa-alueet), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Luonnonriskialueet
Luonnonkatastrofien (kaikki ilmakehästä johtuvat, hydrologiset, seismiset, tuliperäiset ja maastopaloilmiöt, joilla sijaintinsa, vakavuutensa ja yleisyytensä vuoksi voi mahdollisesti olla vakavia vaikutuksia yhteiskuntaan), kuten tulvien, maanvyöryjen ja vajoamisen, lumivyöryjen, metsäpalojen, maanjäristysten ja tulivuortenpurkausten, mukaan luokitellut riskialueet.

 • Tulvariskialueet, Suomen ympäristökeskus
 • Tulvavaaravyöhykkeet, Suomen ympäristökeskus

Ilmakehän tila
Ilmakehän fysikaaliset olosuhteet. Sisältää mittauksiin, malleihin tai näiden yhdistelmiin perustuvia paik-katietoja sekä tiedot mittauspaikoista.

 • Auringon säteilyhavainnot, Ilmatieteen laitos
 • FMI-ENFUSER-ilmanlaatumalli, Ilmatieteen laitos
 • Ilmanlaatumalli (SILAM), Ilmatieteen laitos
 • Ilman radioaktiivisuusvalvonta, Sätelyturvakeskus
 • Kaupunkien ja teollisuuden ilmanlaadun havainnot, Ilmatieteenlaitos
 • Lentosäähavaintosanomat, Ilmatieteen laitos
 • Luotaushavainnot, Ilmatieteen laitos
 • Mastohavainnot, Ilmatieteen laitos
 • Salamahavainnot, Ilmatieteen laitos
 • Sääennustedata HARMONIE-AROME, Ilmatieteenlaitos
 • Sääennustedata HARMONIE-AROME -mallipinnat, Ilmatieteenlaitos
 • Sääennustedata HARMONIE-AROME -painepinnat, Ilmatieteenlaitos
 • Säähavainnot, Ilmatieteen laitos
 • Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot, Ilmatieteenlaitos
 • Säätutkahavainnot, Ilmatieteen laitos
 • Taustailmanlaadun havainnot, Ilmatieteenlaitos
 • Ulkoisen säteilyn valvonta, Säteilyturvakeskus

Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet
Sääolot ja niihin liittyvät mittaukset; sademäärä, lämpötila, kokonaishaihdunta, tuulen nopeus ja suunta.

 • Ilmastonmuutosskenaariot, Ilmatieteen laitos
 • Säähavaintojen vuorokausiarvot, Ilmatieteen laitos
 • Säähavaintojen kuukausiarvot, Ilmatieteen laitos
 • Säähavaintojen hilamuotoiset kuukausikeskiarvot, Ilmatieteen laitos

Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet
Merialueitten fysikaaliset olosuhteet (esimerkiksi virtaukset, suolapitoisuus ja aaltojen korkeus).

 • Aaltohavainnot, Ilmatieteen laitos
 • Aaltoennustedata WAM, Ilmatieteen laitos
 • Jäähavainnot, Ilmatieteen laitos
 • Lämpötila- ja suolaisuusluotaukset (CTD) merialueilla
 • Meren hydrografia- ja virtausennustedata HBM, Ilmatieteen laitos
 • Meriennustedata HELMI, Ilmatieteen laitos
 • Meriveden korkeushavainnot, Ilmatieteen laitos
 • Meriveden korkeusennuste, Ilmatieteen laitos

Merialueet
Yhteisten ominaispiirteitten mukaisesti alueisiin ja osa-alueisiin jaoteltujen merien ja suolaisten vesistöjen fyysiset olosuhteet.

Eliömaantieteelliset alueet (Biomaantieteelliset alueet)
Alueet, joilla on suhteellisen yhtenäiset ekologiset olosuhteet ja yhteisiä ominaispiirteitä.

 • Metsäkasvillisuusvyöhykkeet, Suomen ympäristökeskus
 • Suokasvillisuusvyöhykkeet, Suomen ympäristökeskus
 • Suomen eliömaakunnat, Luonnontieteellinen keskusmuseo

Elinympäristöt ja biotoopit
Maantieteelliset alueet, joille ovat ominaisia erityiset ekologiset olosuhteet, prosessit, rakenne ja (elämää ylläpitävät) toiminnot, jotka tukevat fysikaalisesti alueella eläviä organismeja. Sisältää maa- ja vesialueet, joilla on omat maantieteelliset, abioottiset ja bioottiset ominaisuutensa ja jotka ovat joko luonnontilassa tai osittain luonnontilassa.

 • Alueellinen metsävaratieto, Suomen metsäkeskus
 • Luontotyypit, luontodirektiivin raportointi, Suomen ympäristökeskus

Lajin levinneisyys (Lajien levinneisyys)
Eläin- ja kasvilajien esiintymien maantieteellinen levinneisyys ruudukoittain, alueittain, hallintoyksiköittäin tai muiden analyyttisten yksiköitten mukaisesti jaoteltuna.

 • Levinneisyystiedot keskeisistä riistalajeista, Luonnonvarakeskus
 • Levinneisyystiedot keskeisistä kala- ja rapulajeista, Luonnonvarakeskus
 • Lintuatlas, Luonnontieteellinen keskusmuseo
 • Kasviatlas, Luonnontieteellinen keskusmuseo
 • Lajit, luontodirektiivin raportointi, Suomen ympäristökeskus
 • Linnut, lintudirektiivin raportointi, Suomen ympäristökeskus

Energiavarat
Energiavarat, mukaan lukien hiilivedyt, vesivoima, bioenergia, aurinko, tuuli jne., mukaan luettuina tarvittaessa syvyys-/korkeustiedot kyseisen luonnonvaran laajuudesta.

 • Tuuliatlas 250m (tuulivoimapotentiaali), Ilmatieteen laitos
 • Tuuliatlas 2500m (tuulivoimapotentiaali), Ilmatieteen laitos
 • Monilähde VMI, Luonnonvarakeskus
 • Geoterminen potentiaali, Geologian tutkimuskeskus

Mineraalivarat
Mineraalivarat, mukaan lukien metallimalmit, teollisuusmineraalit jne., mukaan luettuina tarvittaessa syvyys-/korkeustiedot kyseisen luonnonvaran laajuudesta.

 • Mineraaliesiintymät, Geologian tutkimuskeskus