Hyppää pääsisältöön

Tietotuotemäärittelyt

Tietotuotemäärittely on asiakirja, joka määrittelee tietotuotteen sisällön yleiseen tai johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. INSPIRE-tietotuotemäärittelyt on laadittu vastaamaan määrittelytyössä tunnistettuja eurooppalaisia käyttötarpeita ottaen huomioon olemassa olevien tietoaineistojen tietosisältöjä. Määrittelyt on laadittu jokaiselle INSPIRE-direktiivin liitteissä mainitulle paikkatietoteemalle. 

INSPIRE-paikkatietoteeman tietotuotemäärittelyt löytyvät kootusti tältä sivulta ja komission sivuilta. Niiden keskeisin (lakisääteinen) sisältö on viety komission asetuksiin paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta. Voit käyttää tietotuotemäärittelyjen lukua ja vertailua varten Read/Compare Technical Guidelines -palvelua. 

Tietotuotemäärittelyjen mukaiset INSPIRE-skeemat ovat saatavilla Euroopan komission INSPIRE-sivuilla. Skeemat eli tietomallin määrämuotoiset esitykset on tuotettu tietotuotemäärittelyissä kuvattujen UML-mallien pohjalta. 

INSPIRE-tiedontuottajat ovat INSPIRE-sihteeristön tuella valmistelleet teemakohtaiset kansalliset tietotuotesuunnitelmat tietotuotteiden valmistelua varten.

Tämän sivun alaosasta löytyy INSPIRE-tietomallien ja tietotuotemäärittelyjen laatimisessa noudatettuja menetelmiä ja malleja.

Liite I: Tietotuotemäärittelyt ja kansalliset tietotuotesuunnitelmat

Koordinaattijärjestelmät 

Paikannusruudustot 

Paikannimet 

Hallinnolliset yksiköt 

Osoitteet 

Kiinteistöt 

Liikenneverkot 

Hydrografia 

Suojellut alueet 

Liite II: Tietotuotemäärittelyt ja kansalliset tietotuotesuunnitelmat

Korkeussijainti 

Maanpeite 

Ortokuvat 

Geologia 

Liite III: Tietotuotemäärittelyt ja kansalliset tietotuotesuunnitelmat

Tilastointiyksiköt

Rakennukset

Maannos 

Maankäyttö

Väestön terveys ja turvallisuus 

Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut

Ympäristön tilan seurantalaitteet

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Maatalous- ja vesiviljelylaitokset

Väestöjakauma - demografia

Alueiden hallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt

Luonnonriskialueet

Ilmakehän tila

Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet

Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet

Merialueet

Eliömaantieteelliset alueet

Elinympäristöt ja biotoopit

Lajien levinneisyys

Energiavarat

Mineraalivarat

Ohjeita tietotuotemäärittelyjen laadintaan

Ohjeet komission sivuilla maanpeiteteeman laatimisesta