Hyppää pääsisältöön

Lainsäädäntö

Tälle sivulle on koottu voimassa oleva, keskeisin paikkatietoinfrastruktuuria koskeva lainsäädäntö. Lisäksi eri hallinnonaloilla voi olla omaa lainsäädäntöä, joka liittyy paikkatietoinfrastruktuuriin.

Laeista ja asetuksista on lyhyet tiivistelmät, jossa on kerrottu kunkin lain tai asetuksen pääkohdat, jotta oikean lain ja asetuksen löytäminen helpottuisi.

Kansallinen lainsäädäntö

Kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri perustuu lakiin ja asetukseen paikkatietoinfrastruktuurista. Ne pohjautuvat eurooppalaiseen INSPIRE-lainsäädäntöön.

Laki paikkatietoinfrastruktuurista

Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) 

 • Lain soveltamisalaan kuuluvat lain 3§ lueteltujen teemojen paikkatietoaineistot.
 • Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla tämän lain soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja ja näitä aineistoja koskevia tietopalveluja kuvaavat tiedot (metatiedot).
 • Paikkatietoaineistoista on laadittava ja pidettävä yllä yhteiskäyttöinen versio, jonka on oltava tietoverkossa katseltavissa ja siirrettävissä.
 • Maanmittauslaitos vastaa kaikille avoimesta ja maksuttomasta hakupalvelusta, johon tiedontuottajien on liitettävä metatietonsa.
 • Maanmittauslaitos tukee ja ohjaa tiedontuottajia INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa.
 • Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja seuraa toimeenpanoa ja toimii yhteystahona Euroopan komissioon.
 • Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii paikkatietoasiain neuvottelukunta, jonka tehtävät, kokoonpano ja toimikausi määritellään asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista.

Muutos lakiin paikkatietoinfrastruktuurista (1502/2015)

Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009)

 • Asetuksessa listatut paikkatietoaineistot kuuluvat paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain soveltamisalaan.
 • Metatiedot on liitettävä hakupalveluun ja aineistojen on oltava saatavilla tietoverkossa.
 • Maanmittauslaitoksen on huolehdittava INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon liittyvistä asiantuntija- ja tukipalveluista.
 • Paikkatietoasiain neuvottelukunnan on huolehdittava asetuksessa määritellyistä tehtävistä. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta ja kokoonpano asetuksen mukainen.
 • Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain yhteenvedon toimeenpanon seurannasta.

Muutos asetukseen paikkatietoinfrastruktuurista (1282/2009)

 • Päivitetty lista lain paikkatietoinfrastruktuurista soveltamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista.

Muutos asetukseen paikkatietoinfrastruktuurista (922/2014)

 • Päivitetty lista Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain soveltamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista.
 • Pieniä muutoksia Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtäviin ja kokoonpanoon.

Eurooppalainen lainsäädäntö

INSPIRE-direktiivi

INSPIRE-direktiivi eli direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta) määrittelee eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen osa-alueet, joista on laadittu tarkentavat asetukset (kuvattu alla). Direktiivin liitteissä I-III on kuvattu teemat, joihin liittyvät paikkatietoaineistot ja -palvelut kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

Metatiedot

Komission asetus 1205/2008 metatiedosta (3.12.2008) määrittelee vaatimukset metatiedoille:

 • Tiedontuottajan on laadittava metatiedot paikkatietoaineistoille, -aineistosarjoille ja -palveluille. Metatiedot on pidettävä ajan tasalla. 
 • Aineisto, aineistosarja ja palvelu kuvataan metatietoelementeillä (asetuksen osa B).
 • Aineistojen (ja aineistosarjojen) ja palveluiden pakolliset ja valinnaiset metatietoelementit poikkeavat jonkin verran toisistaan (asetuksen osa C).
 • Osalle metatiedoista on määritelty ennalta arvoalueet, joista metatietojen laatija valitsee parhaiten soveltuvan (asetuksen osa D).

Asetuksen tekstiin on tehty oikaisu 15.1.2010, jossa korjattiin yksittäinen sana asetuksen 1205/2008 liitteessä D.3: paikkatietopalvelu (services) → paikkatietopalvelu (service). 

Ohjeet metatietojen laatimiseen on kuvattu teknisessä ohjeessa.

Yhteentoimivuus

Komission asetus 1089/2010 yhteentoimivuudesta koostuu neljästä osasta:

 • Alkuperäinen asetus määrittelee vaatimukset INSPIRE-direktiivin liitteen I tietotuotemäärittelyille.
 • Asetuksen muutoksessa 102/2011 on päivitetty liitteen I tietotuotteisiin liittyviä koodilistoja.
 • Asetuksen muutoksessa 1253/2013 määritellään vaatimukset liitteiden II-III tietotuotemäärittelyille ja siinä on päivitetty liitteen I vaatimuksia.
 • Asetuksen muutoksessa 1312/2014 määritellään vaatimukset paikkatietopalveluille.

Tietotuotemäärittelyt kuvaavat paikkatietotuotteen ja sen rakenteen:

 • Määrittelyssä on kuvattava muun muassa tietotuotteessa käytetyt tietotyypit, koodiluettelot, arvojoukot ja skeemamuunnossäännöt.
 • Tietotuotemäärittelyissä on kaikille yhteisiä osia. Lisäksi määrittelyissä on teemakohtaisia osia, jossa vaatimukset riippuvat siitä, mihin INSPIRE-direktiivin liitteissä kuvattuun teemaan tietotuote kuuluu. 
 • Tietotuotemäärittelyihin on liitettävä joukko metatietoelementtejä, jotka edistävät tietotuotteiden yhteentoimivuutta.

Asetuksen muutoksessa 1312/2014 määritellään metatietovaatimukset paikkatietopalveluille:

 • Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut (liite V)
 • Yhteentoimivat palvelut (liite VI)
 • Yhdenmukaistetut paikkatietopalvelut (liite VII).

Asetus ei koske verkkopalveluita.

Tietotuotteille on laadittu teemoittaiset tekniset ohjeet, jotka löytyvät komission INSPIRE-sivuilta.

Verkkopalvelut

Komission asetus 976/2009 verkkopalveluista (19.10.2009) koostuu kolmesta osasta:

 • Alkuperäisessä asetuksessa määritellään vaatimukset haku- ja katselupalveluille.
 • Asetuksen muutoksessa 976/2009 määritellään vaatimukset lataus- ja muunnospalveluille.
 • Asetuksen muutoksessa 1311/2014 muutetaan alkuperäisessä asetuksessa olevaa INSPIRE-metatietoelementin määritelmää siten, että se kattaa paikkatietopalvelujen metatietoelementit (asetuksen 1089/2010 yhteentoimivuudesta muutos 1312/2014).

Verkkopalveluille on laadittu palvelutyypeittäin tekniset ohjeet, jotka löytyvät komission INSPIRE-sivuilta.

Vaatimukset eri palveluille on määritelty liitteissä:

Palvelun laatu (liite I):

 • Palvelun laatu suorituskyvyn, kapasiteetin ja saatavuuden osalta on varmistettava.
 • Kriteerejä kuvataan sekä alkuperäisessä asetuksessa että sen muutoksessa 976/2009.

Hakupalvelu (liite II):

 • Hakupalvelun on pyydettäessä palautettava palvelun metatiedot.
 • Hakupalvelun on tuettava liitteessä II määriteltyjen metatietoelementtien käyttöä hakukriteereinä.
 • Hakupalvelusta on pystyttävä hakemaan, julkaisemaan ja linkittämään metatietoja.

Katselupalvelu (liite III):

 • Katselupalvelun on pyydettäessä palautettava palvelun metatiedot.
 • Katselupalvelusta on pystyttävä tuomaan karttakuva sijainti- ja teematietoineen ja linkittämään palvelu toiseen katselupalveluun. 
 • Katselupalvelulle on määriteltävä koordinaattijärjestelmä ja karttakuvan formaatti.

Latauspalvelu (liite IV):

 • Latauspalvelun on pyydettäessä palautettava palvelun metatiedot.
 • Latauspalvelusta on pystyttävä tuomaan paikkatietoaineisto omalle koneelle, antamaan kuvaus paikkatietoaineiston paikkatietokohdetyypeistä ja linkittämään palvelu toiseen latauspalveluun.
 • Suorasaantipalvelusta on pystyttävä paikkatietokohteita omalle koneelle ja antamaan kuvaus pyydetyistä paikkatietokohdetyypeistä.
 • Latauspalvelusta on pystyttävä tekemään hakuja yksilöivien resurssitunnisteiden, ominaisuustietojen, rajaavan suorakaiteen ja aiheen perusteella.

Muunnospalvelu (liite V):

 • Muunnospalvelun on pyydettäessä palautettava muunnospalvelun metatiedot.
 • Muunnospalvelun on pystyttävä suorittamaan muunnos ja linkittämään palvelu toiseen muunnospalveluun.

Yhteiskäyttö

Komission asetus 268/2010 yhteisön toimielinten pääsystä paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin (29.3.2010) määrittelee vaatimukset yhteiskäytölle:

 • Jäsenvaltioiden on mahdollistettava yhteisön toimielimille ja elimille pääsy paikkatietoaineistoihin ja paikkatietopalveluihin yhdenmukaisin edellytyksin.
 • Jos pääsyä rajoitetaan, jäsenvaltion on raportoitava syy komissiolle ja varmistettava, että syy on INSPIRE-direktiivin vaatimusten (artikla 7) mukainen. Jäsenvaltio voi myös määritellä, millä edellytyksillä komissio voi saada pääsyn aineistoon tai palveluun.
 • Edellytykset pääsylle on kuvattava aineiston tai palvelun metatiedoissa asetuksen metatiedoista (1205/2008) mukaisesti.

Seuranta ja raportointi

Raportointi ja seuranta perustuvat komission seurannasta ja raportoinnista antamaan päätökseen (2009/442/EY), johon tehtiin päivitys elokuussa 2019. Kansalliset ohjeet seurantaan on annettu asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009).

Aiemmin toimeenpanosta raportoitiin kolmen vuoden välein, mutta elokuusta 2019 lähtien raportoidaan vuosittain. Raportin nimi muuttui vuonna 2016, se on nyt Country Fiche. Raportin tekee INSPIRE-sihteeristö.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1010 raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla (5.6.2019) muutti useita EU:n direktiivejä ja asetuksia ympäristöraportoinnin yhdenmukaistamiseksi.

INSPIRE-direktiivin osalta muutokset ovat tiivistetysti (koskee artikloja 21 ja 23):

 • Euroopan ympäristökeskus julkaisee jatkossa vuosittain unionin laajuisen yleiskatsauksen. Katsaus perustuu metatietoihin ja jäsenvaltioiden vuosittain maaliskuun lopussa toimittamiin yhteenvetokertomuksiin.
 • Komissio arvioi yleiskatsausten ja muiden olennaisten tietojen avulla INSPIRE-direktiiviä viiden vuoden välein. Ensimmäisen kerran arviointi toteutetaan viimeistään 1.1.2022.