Hoppa till huvudinnehåll

Dataproduktspecifikationer

Dataproduktspecifikationen är ett dokument som specificerar dataproduktens innehåll för allmänt eller något specifikt användningsändamål. INSPIRE-dataproduktspecifikationerna har utarbetats för att motsvara de europeiska användningsbehoven som identifierats i specifikationsarbetet med beaktande av innehållet i befintliga datamängder. Specifikationer har utarbetats för varje geografiskt informationstema som nämns i bilagorna till INSPIRE-direktivet. 

Dataproduktspecifikationerna för INSPIRE-geodatateman finns sammanställt på denna sida och på kommissionens webbplats. Det centrala (lagstadgade) innehållet i dessa har införts i kommissionens förordningar vad gäller interoperabilitet för geodatamängder och -tjänster. För att läsa och jämföra dataproduktspecifikationerna kan du använda tjänsten Read/Compare Technical Guidelines

INSPIRE-scheman enligt dataproduktspecifikationerna finns tillgängliga på Europeiska kommissionens INSPIRE-sidor (INSPIRE Knowledge Base > Tools > Schemas). Scheman, det vill säga presentationer i bestämt format av datamodellen, har utifrån de UML-modeller som beskrivs i dataproduktspecifikationerna. 

INSPIRE-informationsproducenterna har med stöd av INSPIRE-sekretariatet utarbetat temaspecifika nationella dataproduktplaner för att förbereda dataprodukterna. Vid behöv kan du be INSPIRE-sekretariatet om dessa nationella definitioner.

I den nedre delen av denna sida återfinns metoder och modeller som följts vid utarbetandet av INSPIRE-datamodeller och dataproduktspecifikationer.

Bilaga I: Dataproductspecifikationen och nationella dataproductplanen

Referenskoordinatsystem 

Geografiska rutnätssystem 

Geografiska namn 

Administrava enheter 

Adresser 

Fastighetsområden 

Transportnät 

Hydrografi 

Skyddade områden 

Bilaga II: Dataproductspecifikationen och nationella dataproductplanen

Höjd 

Landtäcke

Ortofoto 

Geologi 

Bilaga III: Dataproductspecifikationen och nationella dataproductplanen

Statistika enheter

Byggnader

Mark

Markanvändning

Människors hälsa och säkerhet 

Allmännyttiga och offentliga tjänsten

Anläggningar för miljöövervakning

Productions- och industrianläggningar

Jordbruks- och vattenbruksanläggningar

Befolkningsfördelning - demografi

Områden med särskild förvaltning/begränsningar/reglering samt enheter för rapportering

Naturliga riskområden

Atmosfäriska förhållanden

Geografiska meteorologiska fårhållanden

Geographiska oceanografiska förhållanden

Havsområden

Biogeografiska regioner

Naturtyper och biotoper

Arters utbredning

Energiresurser

Mineralfyndigheter

Instruktioner

Instruktioner för markanvändningteman på kommissionens webbplats