Dataproduktspecifikationer

Dataproduktspecifikationen är ett dokument som specificerar dataproduktens innehåll för allmänt eller något specifikt användningsändamål. INSPIRE-dataproduktspecifikationerna har utarbetats för att motsvara de europeiska användningsbehoven som identifierats i specifikationsarbetet med beaktande av innehållet i befintliga datamängder. Specifikationer har utarbetats för varje geografiskt informationstema som nämns i bilagorna till INSPIRE-direktivet. 

Dataproduktspecifikationerna för INSPIRE-geodatateman finns sammanställt på denna sida och på kommissionens webbplats. Det centrala (lagstadgade) innehållet i dessa har införts i kommissionens förordningar vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster. För att läsa och jämföra dataproduktspecifikationerna kan du använda tjänsten Read/Compare Technical Guidelines

INSPIRE-scheman enligt dataproduktspecifikationerna finns tillgängliga på Europeiska kommissionensINSPIRE-sidor. Scheman, det vill säga presentationer i bestämt format av datamodellen, har utifrån de UML-modeller som beskrivs i dataproduktspecifikationerna. 

INSPIRE-informationsproducenterna har med stöd av INSPIRE-sekretariatet utarbetat temaspecifika nationella dataproduktplaner för att förbereda dataprodukterna.

I den nedre delen av denna sida återfinns metoder och modeller som följts vid utarbetandet av INSPIRE-datamodeller och dataproduktspecifikationer.

Liite I: Tietotuotuotemäärittelyt ja kansalliset tietotuotesuunnitelmat

Koordinaattijärjestelmät 

Paikannusruudustot 

Paikannimet 

Hallinnolliset yksiköt 

Osoitteet 

Kiinteistöt 

Liikenneverkot 

Hydrografia 

Suojellut alueet 

Liite II: Tietotuotuotemäärittelyt ja kansalliset tietotuotesuunnitelmat

Korkeussijainti 

Maanpeite 

Ortokuvat 

Geologia 

Liite III: Tietotuotuotemäärittelyt ja kansalliset tietotuotesuunnitelmat

Tilastointiyksiköt

Rakennukset

Maannos 

Maankäyttö

Väestön terveys ja turvallisuus 

Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut

Ympäristön tilan seurantalaitteet

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Maatalous- ja vesiviljelylaitokset

Väestöjakauma - demografia

Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt

Luonnonriskialueet

Ilmakehän tila ja ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet 

Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet

Merialueet

Eliömaantieteelliset alueet

Elinympäristöt ja biotoopit

Lajien levinneisyys

Energiavarat

Mineraalivarat

Ohjeita tietotuotemäärittelyjen laadintaan

Ohjeet komission sivuilla maanpeiteteeman laatimisesta