Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Luvanvaraiset tuotteet (sopimus)

Palvelun kautta saat käyttöösi Kiinteistörekisterin luvanvaraiset tuotteet kohteista rekisteriyksikkö, määräala, käyttöoikeusyksikkö (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalue.

Palvelun kautta on käytössä myös kiinteistörekisterin avoimet tuotteet (ml. kiinteistöjaotus), jotka ovat saatavilla myös Avoimet tuotteet-palvelusta.

Palvelun käyttöönotto vaatii sopimusta ja KTJ-lain mukaisen luvan. Katso lisää kohdasta Ota käyttöösi.

Rajapintapalvelu on saatavilla OGC API Features-standardin mukaisena seuraavista osoitteista: 

PalveluKäyttäjätunnistusPalveluosoiteAPI-kuvausTuotteet

Luvanvarainen,

Simple

Käyttäjätunnushttps://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/API

Luvanvaraiset ja avoimet  simple-tuotteet

(ei henkilötietoja)

Luvanvarainen,

kaikki ilman henkilötietoja

Käyttäjätunnushttps://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/API

Kaikki luvanvaraiset ja avoimet tuotteet 

(ei henkilötietoja)

Luvanvarainen,

kaikki henkilötiedoilla

Käyttäjätunnushttps://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/API

Kaikki luvanvaraiset ja avoimet tuotteet  sekä lisäksi luvanvaraiset, henkilötietoja sisältävät tuotteet (Tiekunnan yhteystiedot ja Rantakunnan yhteystiedot-tuotteet)

Vaatii oikeuden henkilötietoihin.

Yleistä

Rajapinnan tietotuotteet ovat muotoa GeoJSON 

Oletuskoordinaatisto on OGC API Features -standardin ja GeoJSON-spesifikaation mukaisesti WGS84 lon-lat (tunniste CRS84) maantieteellinen koordinaatisto. Palvelu tukee myös ETRS-TM35FIN, ETRS-TM34..36 ja ETRS-GK19..31FIN projisoituja koordinaatistoja, WGS84-koordinaatistoa EPSG:4326 tunnisteella, ETRS89 (2D) maantieteellistä koordinaatistoa sekä Web Mercator -koordinaatistoa.

Osa kyselyparametreista ja kohteiden ominaisuustiedoista on mallinnettu koodistoarvoina, joiden selitystekstit on julkaistu erillisen luettelopalvelun kautta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

Esimerkkejä asiakassovelluksista

Luvanvarainen, Simple:

Voit käyttää Simple – muotoisia tuotteita esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat), käyttöoikeusyksiköiden (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalueiden sijaintitietojen esittäminen. 

Luvanvarainen, kaikki ilman henkilötietoja ja Luvanvarainen, kaikki henkilötiedoilla:

Käyttö sovellusintegraatioissa, joissa hyödynnetään myös palvelun monimuotoisia tuotteita (esim. rekisteriyksikön tai palstan laajat sijaintitiedot) tai laajempia ominaisuustietoja (esim. rekisteriyksikön, määräalan  tai käyttöoikeusyksikön perustiedot). 

Loppukäyttäjien lokitus

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) palvelinjärjestelmässä tallennetaan lokeihin tietoa myös asiakassovelluksessa tunnistetusta loppukäyttäjästä, mikäli asiakassovellus välittää rajapintapalvelulle loppukäyttäjää identifioivan tunnisteen kunkin rajapintapyynnön yhteydessä. 

Teknisesti rajapintapalvelun kutsuissa tunniste tulee välittää HTTP-standardin mukaisena Request Header-kenttänä nimeltään "enduserid" ja jonka arvon tulee olla merkkijono (välilyönnit ei sallittuja, pituus max. 60 merkkiä).  Muutoin merkkijonon sisältö voi olla asiakassovelluksen määrittämä, mutta kuitenkin siten, että tarvittaessa tunnisteen perusteella on selvitettävissä loppukäyttäjä asiakassovelluksen ylläpitäjän toimesta.

Yleistä lisätietoa HTTP:n Request Header-kentistä: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Request_header 

Lokitietojen siirron toimivuus on hyvä varmistaa ottamalla yhteyttä Maanmittauslaitokseen osoitteeseen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Lisäksi lokitietoja tulee säilyttää kuuden vuoden ajan, jonka jälkeen ne tulee poistaa.

Lokitusvaatimukset eivät koske kaikkia luvanvaraisen palvelun tuotteita. Palvelukuvauksen alasvetovalikon "Tuotteet" alla on kuvattu taulukossa, mitä tuotteita lokitusvaatimus koskee.

Alasvetovalikosta Aineistot ja tuotteet löytyy lisää tietoa tuotteista. 

 

Aineisto

Palvelusta tarjottavat tiedot tuotetaan ajantasaisesta Kiinteistörekisteristä. Palvelusta tarjottavat tiedot päivitetään vastaamaan Kiinteistörekisterin kulloistakin rekisteritilannetta.

Normaalitilanteessa palvelusta tarjottavat tiedot vastaavat Kiinteistörekisterin rekisteritilannetta. Palvelusta tarjottavien tietojen ajantasaisuutta Kiinteistörekisteriin nähden kuvaa rekisteritilanteen tiedot. 

Rekisteritilanteen tiedot esitetaan .json-formaatissa meta-osiossa: . 

 • rekisteritilanneAjantasalla
  • onko tieto ajantasalla Kiinteistörekisteriin nähden
 • rekisteritilannepvm
  • se virallinen Kiinteistörekisterin rekisteröintipäivämäärä, jonka mukaisia tiedot ovat

Tuotteiden käytöstä yleisesti ja kohteiden määrän kysyminen

On huomioitava, että osaa tuotteista laskutetaan hitti/kohde ja osaa hitti/kysely. Lisäksi henkilötietoja sisältävillä tuotteilla on tuotekohtainen hinta.  kts. hinnoittelusta tarkemmin kohdasta ’Hinnasto’. 

Aiottavaksi tehtävästä kyselystä voi etukäteen selvittää, kuinka monta kohdetta sen rajausehtoihin kaikenkaikkiaan osuu (OGC-NumberMatched) ja kuinka monta kohdetta palvelu ensimmäisen kyselyn osajoukkona palauttaisi (OGC-NumberReturned). 

Kohteiden määrän kysyminen on maksutonta. Kohteiden määrän kysymisen esimerkki löytyy alasvetovalikosta Esimerkkejä.

Kohteiden määrän kysymistä ei tueta tuotteilla  TiekunnanYhteystiedot, RantakunnanYhteystiedot, RekisteriyksikonYhteisalueosuudet ja RekisteriyksikonVoimassaOlevatMuodostuneet. Kyseisiä tuotteita haetaan yksilöivillä tunnisteilla, joten asiakassovelluksen on mahdollista tarvittaessa päätellä itse palautuva kohteiden määrä.

Tuotteet

Palvelun sisältämien kiinteistöjaotuksen avoimien tuotteiden kuvaukset löytyy täältä: Tekninen kuvaus Avoimet tuotteet / Aineistot ja tuotteet 

Palvelu sisältää lisäksi alla olevissa taulukoissa esitellyt luvanvaraiset tuotteet. Taulukoissa tuotteiden tietosisältö on kuvattu UML-kaavioina. UML-kaavioiden tarkoitus on antaa yleiskuva tuotteiden tietosisällöstä. Ne eivät kuvaa tuotteiden teknistä rakennetta, eikä niistä siis voi päätellä .json -vastauksen rakenteellista muotoa. UML-kaavioissa attribuuttien tyyppeinä esiintyy koodistoja esim. Rekisteriyksikkölaji, jotka sisältyvät Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistoihin (.pdf).

Tuotteista löytyy  lisäksi esimerkit .json-formaatissa otsikon Rajapinnan kyselypalvelutuotteet alta. 

 

Luvanvaraiset tuotteet
TuoteKuvausTiedot
Rekisteriyksikön perustiedot

mm. kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, nimi, rekisteriyksikkölaji, suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, pinta-alatiedot sekä rekisteriyksikön kuntatiedot

pinta-alatiedot esitetään neliömetreissä kokonaislukuina

tonteilla, yleisillä alueilla ja yleisen alueen lisäosilla pinta-alatietona esitetään vain kokonaispinta-ala

UML-kaavio
Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot

kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, suhde peruskiinteistöön, 3D-kiinteistöistä projisoitu pinta-ala sekä ylin ja alin korkeus sekä

lisäksi 3D-kiinteistöjen osalta ja peruskiinteistöjen osalta yläpuolisten ja alapuolisten rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset

UML-kaavio
Määräalan perustiedot

mm. määräalatunnus, määräalatunnuksen esitysmuoto, olotila, määräalan tyyppi (määräala vai erillisenä luovutettu yhteisalueosuus), suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, määräalan vaihe (esim. erottamaton, muodostettu osittain rekisteriyksiköksi), määräalan sijaintirekisteriyksikkö sekä määräalan luovuttajarekisteriyksikkö, luovuttajamääräala sekä määräalan sijaintikunnan tiedot

määräalan luovuttajarekisteriyksikkö tulostetaan aina, vaikka määräala olisi luovutettu määräalasta tai vaikka sijaintirekisteriyksikkö olisi sama kuin luovuttajarekisteriyksikkö

Määräalan alkuperäisen saannon mukaiset pinta-alat ovat laillistumattomia, eivätkä ole kiinteistörekisteritietoja, mutta ne esitetään informatiivisina tietoina.

Määräala on yhdestä rekisteriyksiköstä tai yhdestä määräalasta yhdellä saantokirjalla samalle saajalle luovutettu tai pidätetty alue, joka voi muodostua useasta osasta. Rekisteröinnin kannalta määräalaan rinnastetaan myös erillisenä luovutettu tai pidätetty osuus yhteiseen alueeseen tai määräosa tällaisesta osuudesta.

Määräalan osien sijaintitiedot saa tuotteelta "Määräalan osan sijaintitiedot". Erillisenä luovutetulle tai pidätetylle osuudelle ei palauteta määräalan osia.

UML-kaavio
Rekisteriyksiköt hakuehdoinTuotteella esitetään vain kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavat kohteet.UML-kaavio
Määräalat hakuehdoinTuotteella esitetään vain määräalatunnus ja määräalatunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavat kohteet.UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot

käyttöoikeusyksikön osan sijainti, käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen sijainti, käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikön osan numero  ja käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen esitysmuoto sekä käyttöoikeusyksiköstä nimi, laji, päälaji, tiekunnallisuus ja rantakunnallisuus

Käyttöoikeusyksikön osan sijainti voi olla pistegeometria, viivageometria, aluegeometria tai sijainti voi joskus myös puuttua.

Käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen sijainti voi puuttua.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot

käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikön osan numero  ja käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen esitysmuoto sekä käyttöoikeusyksiköstä nimi, laji, päälaji, tiekunnallisuus ja rantakunnallisuus.

Käyttöoikeusyksikön osalla voi olla lisäksi arkistoviite sekä seuraavia rajaustietoja: leveys (metreinä),  alkamispvm, päättymispvm, voimassaoloselitys suomeksi, voimassaoloselitys ruotsiksi, selitys suomeksi ja selitys ruotsiksi.

Lisäksi esitetään käyttöoikeusyksikön osaan liittyvät käyttöoikeuden osapuolet.

Käyttöoikeuden osapuolen osapuolisuhdelaji kuvaa, onko kyseessä rasitettu, oikeutettu vai yleisesti osapuolena oleva (esiintyy esimerkiksi rakennusrasitteissa ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyissä, ei esimerkiksi kiinteistönmuodostamislain mukaisissa rasitteissa. Vanhoissa kunnan tiedoissa tätä on voitu käyttää muissakin tapauksissa.).

Käyttöoikeuden osapuolen osapuolityyppi kuvaa käyttöoikeuden osapuolen kohteen tyypin.

 • Rasitetulla käyttöoikeuden osapuolella osapuolityyppinä voi esiintyä vain rekisteriyksikkö.
 • Oikeutetulla käyttöoikeuden osapuolella osapuolityyppinä voi esiintyä rekisteriyksikkö, määräala,kunta, rakennus, laitos tai kaivos sekä tietyin edellytyksin oikeutettuna voi olla myös henkilo (oikeushenkilö tai harvinaisissa tapauksissa luonnollinen henkilö).
 • Yleisesti osapuolena olevalla käyttöoikeuden osapuolella voi osapuolityyppinä esiintyä  rekisteriyksikkö, kunta tai oikeushenkilö.

Käyttöoikeuden osapuolella voi olla lisäksi arkistoviite sekä käyttöoikeusyksikön osan vastaavista rajauksista poikkeava oma rajaus esim. poikkeava alkamispvm, poikkeava päättymispvm jne.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

Jos yksityistiellä on tiekunta, tiekunta pitää ajantasaista luetteloa yksityistien oikeutetuista rekisteriyksiköistä ja muista oikeutetuista tien käyttäjistä eikä niitä tallenneta oikeutetuksi Kiinteistötietojärjestelmään (KTJ).

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön perustiedot

mm. käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto, olotila, nimi, käyttöoikeusyksikkölaji, käyttöoikeusyksikköpäälaji, tiekunnallisuus, rantakunnallisuus, rekisteröintipvm, voimaantulopvm, päättymispvm (päivämäärä, jonka jälkeen käyttöoikeusyksikkö ei ole enää voimassa), lakkaamispvm (jos lakannut), käyttöoikeusyksikön voimassaolevien osien lukumäärä sekä tiekunnallisten yksityisteiden ja rantakuntien säännöistä olemassaolo, arkistoviite ja rekisteröintipvm

Mikäli yksityistielle on perustettu tiekunta, sen tietoina esitetään nimi, voimaantulopvm sekä tiekunnan kotikunnan tiedot (voi olla myös lakannut kunta, koska kotikuntaa ei ole yleensä muutettu kuntaliitoksissa). Myös rantakunnasta esitetään vastaavat tiedot.

Lisäksi esitetään käyttöoikeusyksikön voimassaolevien sijaintikuntien tiedot.

Lakanneelle ja päättyneelle käyttöoikeusyksikölle ei esitetä sijaintikuntien tietoja.

Tuotteella ei esitetä käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä) mukaisia käyttöoikeusyksiköitä.

 

Kiinteistötietojärjestelmään merkitään käyttöoikeusyksikkönä rekisteriyksikköön kohdistuva rasite, käyttöoikeus tai käyttörajoitus.

Käyttöoikeusyksikkö yksilöidään käyttöoikeusyksikkötunnuksella. Käyttöoikeusyksiköitä ovat esimerkiksi kiinteistönmuodostamislain mukaiset rasitteet, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeudet sekä kiinteistötietojärjestelmän yksityistierekisterin yksityistiet. 

Uudet rasitteet, käyttöoikeudet ja rajoitukset rekisteröidään käyttöoikeusyksikköinä. Vanhoja rasite- ja rajoitusmerkintöjä perusparannetaan käyttöoikeusyksiköiksi. 

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätöksetkäyttöoikeusyksiköstä käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto ja olotila sekä käyttöoikeusyksikköön ja sen tietoihin liittyvistä viranomaispäätöksistä päätöspvm, päätöstunniste ja viranomainenUML-kaavio
Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain käyttöoikeusyksikkötunnus ja käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavat kohteet.

Tuotteella ei esitetä käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä) mukaisia käyttöoikeusyksiköitä.

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain käyttöoikeusyksikkötunnus ja käyttöoikeusyksikön osan numero. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavat kohteet.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

UML-kaavio
Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot

Kunnan rekisterinpitoalueesta esitetään sijainti. 

Sijainti on aluegeometria.

UML-kaavio
Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet

Rekisteriyksikön (osakaskiinteistön) osuudet yhteisiin alueisiin (yhteisalueyksiköihin). Lisäksi esitetään osuudet erityisiin etuuksiin. Erityiset etuudet ovat harvinaisia.

Osakaskiinteistöstä esitetään kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila ja suhde peruskiinteistöön.

Yhteisalueyksiköstä esitetään kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitymuoto, nimi, rekisteriyksikkölaji (esim.  18 ("Yhteinen maa-alue"), 17 ("Yhteinen vesialue")) ja rekisteröintipvm. Yhteisalueyksikön sijaintitiedot saa kysyttyä kiinteistötunnuksella esim. tuotteelta "Palstan sijaintitiedot".

Jos kyseessä on erityinen etuus, yhteisalueyksikkönä on sijainniton rekisteriyksikkö, joka on oikeutettuna käyttöoikeusyksikön osassa tai osissa. Yhteisalueyksikön rekisteriyksikkölajina on tällöin 25 ("Yhteinen erityinen etuus") . Sijainnin voi tällöin hakea kysymällä kiinteistötunnuksella tuotteelta "Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot".

Yhteisalueosuuden tietoina esitetään

 • osuuden suuruus (osakaskiinteistön osuuden suuruus yhteiseen alueeseen tai erityiseen etuuteen esim. 0,003450)
  • voi puuttua
 • osuuksien summa (yhteisen alueen osakaskunnalle tai erityiselle etuudelle tallennettu kaikkien osakasluettelon osuuksien summa esim. 1,000000)
  • voi puuttua
 • vahvistuneisuus, joka kuvaa osakasluettelon vahvistamistilannetta osakaskiinteistön kannalta

Rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteella osuuden suuruus esitetään muodossa:  0,003450 / 1,000000 (vrt. edellä olevan listan esimerkkiin osuuden suuruudesta ja osuuksien summasta)

UML-kaavio
Rekisteriyksikön voimassa olevat muodostuneet

Tuotteella esitetään kaikki annetusta rekisteriyksiköstä muodostuneet, voimassa olevat rekisteriyksiköt sekä niiden voimassa olevat erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet. Lisäksi esitetään annetun rekisteriyksikön voimassa olevat erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet. 

Rajoitukset:

Tuotetta voi hakea kerrallaan vain yhdellä kiinteistötunnuksella (esim. 25942700030056), yhdellä kiinteistötunnuksen esitysmuodolla (esim. 259-427-3-56) tai yhdellä id-arvolla (esim. 16414058).

UML-kaavio

 

Luvanvaraiset, henkilötietoja sisältävät tuotteet
TuoteKuvausTiedot
Tiekunnan yhteystiedotyksityistien tiekunnan nimi, tiekunnan kotikunnan tiedot (voi olla myös lakannut kunta) sekä tiekunnan yhteyshenkilön nimi, osoite, osoitetäydenne, postinumero, postitoimipaikka ja valtio merkkijonona (ISO 3166 mukainen valtiokoodi).  Yhteyshenkilön nimi ja osoite esitetään, jos ne on tallennettu ja esittämiskelpoisia. Yhteyshenkilötietoja ei esitetä, jos esimerkiksi henkilötunnus puuttuu. Yhteyshenkilötiedot perustuvat tiekunnan ilmoitukseen. Osoitetietoja ajantasaistetaan väestötietojärjestelmästä. Y-tunnuksellisista yhteyshenkilöistä esitetään vain nimi.UML-kaavio
Rantakunnan yhteystiedotrantakunnan nimi, rantakunnan kotikunnan tiedot (voi olla myös lakannut kunta) sekä rantakunnan yhteyshenkilön nimi, osoite, osoitetäydenne, postinumero, postitoimipaikka ja valtio merkkijonona (ISO 3166 mukainen valtiokoodi).  Yhteyshenkilön nimi ja osoite esitetään, jos ne on tallennettu ja esittämiskelpoisia. Yhteyshenkilötietoja ei esitetä, jos esimerkiksi henkilötunnus puuttuu. Yhteyshenkilötiedot perustuvat rantakunnan ilmoitukseen. Osoitetietoja ajantasaistetaan väestötietojärjestelmästä. Y-tunnuksellisista yhteyshenkilöistä esitetään vain nimi.UML-kaavio

Rajapinnan kyselypalvelutuotteet

OGC API Features-rajapintapalvelun tarjoamat luvanvaraiset kyselypalvelutuotteet esimerkkeineen (GeoJSON). Taulukossa on lisäksi kerrottu, onko tuote Simple-tyyppinen.

Esimerkkilinkit edellyttävät käyttäjätunnistusta.

 

Luvanvaraiset tuotteet
TuoteEsimerkkikohteitaFeatureCollection tunniste (OGC API Features)Simple?
Rekisteriyksikön perustiedot

GeoJSON (tila, 2D-kiinteistö)

GeoJSON (tontti, 2D-kiinteistö)

GeoJSON (tontti, 3D-kiinteistö)

RekisteriyksikonPerustiedot 
Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedotGeoJSON (tontti, 3D-kiinteistö)Rekisteriyksikon3DOminaisuustiedot 
Määräalan perustiedot

GeoJSON (luovutettu rekisteriyksiköstä, sijaintirekisteriyksikkönä sama rekisteriyksikkö)

GeoJSON (lakannut määräala, luovutettu määräalasta) 

MaaraalanPerustiedot 
Rekisteriyksiköt hakuehdoinGeoJSONRekisteriyksikotHakuehdoin 
Määräalat hakuehdoinGeoJSONMaaraalatHakuehdoin 
Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot

GeoJSON (pistegeometria)

GeoJSON (viivageometria)

GeoJSON (aluegeometria)

KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedotX
Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot

GeoJSON (käyttöoikeusyksikön osalla yksi rasitettu rekisteriyksikkö ja yksi oikeutettu laitos)

GeoJSON (käyttöoikeusyksikön osalla useita rasitettuja rekisteriyksiköitä ja useita oikeutettuja laitoksia)

Kummassakin esimerkissä käyttöoikeusyksikön osalla rajaustietoina: alkamispvm ja paattymispvm

 

KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot 
Käyttöoikeusyksikön perustiedot

GeoJSON (voimassa oleva tiekunnallinen yksityistie, jonka tiekunnalla on säännöt)

GeoJSON (lakannut tiekunnallinen yksityistie, sijaintikuntaa ei esitetä)

 

KayttooikeusyksikonPerustiedot 
Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätöksetGeoJSON KayttooikeusyksikonViranomaispaatokset 
Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoinGeoJSONKayttooikeusyksikotHakuehdoin 
Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoinGeoJSON KayttooikeusyksikonOsatHakuehdoin 
Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedotGeoJSON KunnanRekisterinpitoalueenSijaintitiedotX
Rekisteriyksikön yhteisalueosuudetGeoJSON (tontti, jolla on yhteisalueosuuksia)RekisteriyksikonYhteisalueosuudet  
Rekisteriyksikön voimassa olevat muodostuneet

 

GeoJSON (lakannut rekisteriyksikkö, josta muodostunut kaksi voimassaolevaa rekisteriyksikköä, joista toisella voimassaoleva erottamaton määräala)

RekisteriyksikonVoimassaOlevatMuodostuneet 
Luvanvaraiset, henkilötietoja sisältävät tuotteet
TuoteEsimerkkikohteitaFeatureCollection tunniste (OGC API Features)Simple?
Tiekunnan yhteystiedot

Esimerkkikohde saadaan seuraavasti:

Haetaan ensin tuotetta KayttooikeusyksikonPerustiedot halutuin hakuehdoin ja kyseiseltä tuotteelta saadaan tiekunnan id. (haun yhdeksi rajausehdoksi voi laittaa tiekunnallisuus=1, jos haussa haluaa palautuvaksi vain tiekunnalliset)

Käyttöoikeusyksiköltä löytyy tiekunta, jos palautuvan käyttöoikeusyksikön tieto tiekunnallisuus=1

tiekunnan id löytyy tällöin KayttooikeusyksikonPerustiedot-tuotteelta kohdasta: KayttooikeusyksikonPerustiedot($.properties.tiekunta[0].id)

TiekunnanYhteystiedot-tuote pyydetään löydetyllä tiekunnan id:lla

TiekunnanYhteystiedot 
Rantakunnan yhteystiedot

Esimerkkikohde saadaan seuraavasti:

Haetaan ensin tuotetta KayttooikeusyksikonPerustiedot halutuin hakuehdoin ja kyseiseltä tuotteelta saadaan rantakunnan id. (haun yhdeksi rajausehdoksi voi laittaa rantakunnallisuus=1, jos haussa haluaa palautuvaksi vain rantakunnalliset)

Käyttöoikeusyksiköltä löytyy rantakunta, jos palautuvan käyttöoikeusyksikön tieto rantakunnallisuus=1

rantakunnan id löytyy tällöin KayttooikeusyksikonPerustiedot-tuotteelta kohdasta: KayttooikeusyksikonPerustiedot($.properties.tiekunta[0].id)

RantakunnanYhteystiedot-tuote pyydetään löydetyllä rantakunnan id:lla

RantakunnanYhteystiedot 

 

Palvelun koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

Koodistoarvojen käännökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

Koodistoja käytetään sekä hakuparametreissa että vastausten kohteiden ominaisuuksissa.

Palvelussa tuetaan sijainnilla kyselyistä bbox-kyselyt (suorakaiderajaus).

Lisäksi on käytössä OGC API - Features - Part 3 luonnoksen mukaiset monipuoliset sijaintihakumahdollisuudet.

Käytössä olevia Part 3 mukaisia sijaintirajauksia:

 • piste (point)
 • piste ja annettu säde (point with radius)
 • viiva (linestring)
 • viiva bufferoituna (line string with buffer (distance from line))
 • vapaa aluerajaus (polygon)
 • vapaa aluerajaus bufferoituna (polygon with buffer (distrance from outer ring of polygon)

Kyselyssä voi käyttää myös rajaamista ominaisuustiedoilla.  Kullekin tuotteelle tarjolla olevat ominaisuushakuehdot kuvauksineen löytyvät API-kuvauksesta. Päivämääria koskevat ominaisuushakuehdot löytyvät queryables-kyselyllä, mikäli niitä tuotteella on.

Kyselyparametreja voi vapaasti yhdistellä.

Tuotteilla RekisteriyksikonYhteisalueosuudet, RekisteriyksikonVoimassaOlevatMuodostuneet, TiekunnanYhteystiedot ja RantakunnanYhteystiedot pelkkä items?-kysely ei palauta kohteita. Jotta kohteita saa palautumaan, on annettava kyselyparametri.

Esimerkkikyselyitä löytyy myöhemmin tästä luvusta otsakkeen "OGC API Features palvelun käyttäminen" alta.

Sijaintikyselyt ovat käytettävissä kaikille muille tuotteille paitsi RekisteriyksikonSijaintikuntatiedot, KayttooikeusyksikonViranomaispaatokset, RekisteriyksikonYhteisalueosuudet, RekisteriyksikonVoimassaOlevatMuodostuneet, TiekunnanYhteystiedot ja RantakunnanYhteystiedot.

Osoitteen https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/  kautta on tarjolla kaikki ne Simple-tuotteet, joita voi kysellä sijainnilla ja joiden vastaus sisältää geometrian. Tätä osoitetta kannattaa käyttää, jos asiakassovelluksessa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen (sisältäen myös määräalat), käyttöoikeusyksiköiden (mm. yksityistiet) ja kunnan rekisterinpitoalueiden sijaintitietojen esittäminen. 

Yhteensopivuus ja tuotteet

Palvelu on yhteensopiva OGC API - Features - standardin kanssa  (https://ogcapi.ogc.org/features/).

Kuvaukset saatavissa Open API mukaisina kuvauksina.

Luvanvarainen, Simple:

Palveluosoite (landing page):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/conformance

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/collections

API-kuvaus (Open API 3.0-spesifikaation mukainen kuvaus)
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/api

quaryables, esimerkkinä tuote KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot. Vastauksena saadaan ne kyselyparametrit, jotka voi antaa kyselyn filter-osiossa:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/queryables

Luvanvarainen, kaikki ilman henkilötietoja ja Luvanvarainen, kaikki henkilötiedoilla:

Palveluosoite (landing page):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/conformance

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections

API-kuvaus (Open API 3.0-spesifikaation mukainen kuvaus)
https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/api

quaryables, esimerkkinä tuote KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot. Vastauksena saadaan ne kyselyparametrit, jotka voi antaa kyselyn filter-osiossa:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/queryables

Koodistot

Koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

OGC API Features palvelun käyttäminen

Avoimet tuotteet-ohjeistuksesta löytyy otsikon "OGC API Features palvelun käyttäminen" alta lyhyt ohje  kuinka käyttää OGC API Features rajapintapalvelua, esimerkkitapauksissa on käytetty tuotteita PalstanSijaintitiedot ja RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot. 

Avoimet tuotteet-ohjeistuksesta löytyy lisäksi avoimien tuotteiden hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna. Korvaa esimerkeissä käytetty palveluosoite edellä kuvatusti.

Luvanvaraisten tuotteiden hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna löytyy alasvetovalikosta Esimerkkejä.

Open API kuvauksessa on kuvattu tarkemmin eri tuotteille mahdolliset palvelupyynnöt ja niiden hakuparametrit.

Yleistä tuotteiden käytöstä ja kohteiden määrän kysyminen

On huomioitava, että osaa tuotteista laskutetaan hitti/kohde ja osaa hitti/kysely. Lisäksi henkilötietoja sisältävillä tuotteilla on tuotekohtainen hinta.  kts. hinnoittelusta tarkemmin kohdasta ’Hinnasto’. 

Aiottavaksi tehtävästä kyselystä voi etukäteen selvittää, kuinka monta kohdetta sen rajausehtoihin kaikenkaikkiaan osuu (OGC-NumberMatched) ja kuinka monta kohdetta palvelu ensimmäisen kyselyn osajoukkona palauttaisi (OGC-NumberReturned). 

Kohteiden määrän kysyminen on maksutonta. Kohteiden määrän kysymisen esimerkki löytyy alasvetovalikosta Esimerkkejä.

Kohteiden määrän kysymistä ei tueta tuotteilla  TiekunnanYhteystiedot, RantakunnanYhteystiedot, RekisteriyksikonYhteisalueosuudet ja ja RekisteriyksikonVoimassaOlevatMuodostuneet.Kyseisiä tuotteita haetaan yksilöivillä tunnisteilla, joten asiakassovelluksen on mahdollista tarvittaessa päätellä itse palautuva kohteiden määrä.

Tuotantojulkaisu 28.11.2023

 • Koordinaatiston EPSG:4326 axis order EPSG-standardin mukaiseksi. Jos asiakassovelluksessa pyydetään crs-parametria käyttäen tulostusta EPSG:4326-koordinaatistoon, niin koordinaatit tulostuvat vastaukseen jatkossa järjestyksessä NE. Mikäli tekee sijaintikyselyitä koordinaatistossa EPSG:4326  käyttäen parametria bbox-crs tai filter-crs, niin koordinaatit annetaan kyselyyn jatkossa järjestyksessä NE.
  • Muiden koordinaatistojen osalta ei tapahdu muutoksia. Myös oletuskoordinaatiston CRS84 osalta ei tapahdu mitään muutosta.
 • Tullut uutena mahdollisuus kysyä niitä käyttöoikeusyksiköitä, joissa määräala on oikeutettuna. Tuotteille KayttooikeusyksikonPerustiedot ja KayttooikeusyksikotHakuehdoin tullut tätä varten uudet kyselyparametrit maaraalatunnus ja maaraalatunnuksenEsitysmuoto
 • Tullut uutena mahdollisuus kysyä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joissa määräala on oikeutettuna. Tuotteille KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot, KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot ja KayttooikeusyksikonOsatHakuehdoin tullut tätä varten uudet kyselyparametrit maaraalatunnus ja maaraalatunnuksenEsitysmuoto

Tuotantojulkaisu 11.10.2023 Julkaistu uusi tuote Rekisteriyksikön voimassa olevat muodostuneet

Bugikorjaus 22.11.2022 PalstanLaajatSijaintitiedot-tuotteella ja RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot-tuotteella alikohteiden geometriat   (kiinteistörajojen ja rajamerkkien geometriat) eivät tulleet pyydettyyn koordinaatistoon (oletuskoordinaatistoon tai annettuun koordinaatistoon), vaan ne tulostettiin virheellisesti aina koordinaatistoon EPSG:3067.

Tuotantojulkaisu 26.10.2022. Lisätty mahdollisuus välittää loppukäyttäjiä identifioiva tunniste lokitusta varten.

Bugikorjaus 24.8.2022. PalstanLaajatSijaintitiedot-tuotteen vastauksesta oli palstalta saattanut jäädä puuttumaan kiinteistörajoja (laajatSijaintitiedotKiinteistoraja-elementtejä) tietoineen.

Tuotantojulkaisu 6/2022

Luvanvaraisten tuotteiden hakuesimerkkejä. 

Avoimet tuotteet-ohjeistuksen puolelta löytyy lisäksi palvelun sisältämien avoimien tuotteiden ml. kiinteistöjaotus  hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna. Korvaa ko. esimerkeissä käytetty palveluosoite tämän palvelun palveluosoitteella.

1) Kohteiden määrän kyseleminen

Kohteiden määrän kysymiseen käytetään HEAD-operaatiota. Palautuvissa tiedoissa on mukana OGC-headerit.

Annetusta kyselystä voi etukäteen selvittää, kuinka monta kohdetta sen rajausehtoihin kaikenkaikkiaan osuu (OGC-NumberMatched) ja kuinka monta kohdetta palvelu ensimmäisen kyselyn osajoukkona palauttaisi (OGC-NumberReturned). 

esimerkki on tuotteelta RekisteriyksikonPerustiedot

Rekisteriyksikön perustiedot rekisteriyksikön nimellä (käytössä wild) ja olotilalla (voimassaolevat rekisteriyksiköt) koko Suomesta. Selvitetään ensin, kuinka monta kohdetta rajausehtoihin osuu. Tehdään HEAD-kysely:

curl -u USERNAME:PASSWD -I "https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?nimi=Henrikas*&olotila=1"

Rajausehtoihin kaikenkaikkiaan osuvien kohteiden määrä saadaan kyselystä palautuvasta OGC-NumberMatched arvosta

Palautuva OGC-NumberReturned kertoo, kuinka monta kohdetta palvelu ensimmäisen kyselyn osajoukkona palauttaisi. Osajoukon kokoa voi säädellä limit-parametrilla.

Kysely on maksuton.

2) Perustietojen kyselyesimerkkejä

Tässä luvussa kuvataan Perustiedot-tuotteiden yleisimpiä käyttötapauksia. Lisää kyselyesimerkkejä löytyy luvusta 3) 

Perustiedot-tuotteet sisältävät vastauksissaan vain ominaisuustietoja. 

 

Tuote RekisteriyksikonPerustiedot

RekisteriyksikonPerustiedot-tuotetta laskutetaan hitti/kohde. 

Samat hakuehdot on käytössä myös tuotteella: RekisteriyksikotHakuehdoin, joka sisältää vastauksessaan pelkät kiinteistötunnukset ja jota laskutetaan hitti/kysely. 

Perustiedot yhdestä tai useammasta rekisteriyksiköstä kiinteistötunnuksella (esimerkissä kysytty kolmella kiinteistötunnuksella):

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010,04901000653001,91741400070034

Perustiedot yhdestä tai useammasta rekisteriyksiköstä kiinteistötunnuksen esitysmuodolla:

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=495-407-1-10,49-10-65-3001,917-414-7-34

 

Perustiedot rekisteriyksiköstä annetussa pisteessä (ETRS-TM35FIN koordinaatilla kysyttynä)

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,POINT(565448.001%206992568.973))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text

Annetun palstan naapurirekisteriyksiköiden perustiedot (kun palstan id on 42966902):

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?naapuripalstat=42966902

 

Tuote MaaraalanPerustiedot

MaaraalanPerustiedot-tuotetta laskutetaan hitti/kohde. 

Samat hakuehdot on käytössä myös tuotteella: MaaraalatHakuehdoin, joka sisältää vastauksessaan pelkät määräalatunnukset ja jota laskutetaan hitti/kysely. 

Perustiedot yhdestä tai useammasta määräalasta määräalatunnuksella (esimerkissä kysytty kahdellä määräalatunnuksella):

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/MaaraalanPerustiedot/items?maaraalatunnus=07541300050139M0605,04440500110054M0002

Perustiedot yhdestä tai useammasta määräalasta määräalatunnuksen esitysmuodolla:

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/MaaraalanPerustiedot/items?maaraalatunnuksenEsitysmuoto=75-413-5-139-M605,44-405-11-54-M2

Rekisteriyksikön 29701300020011 voimassaolevien määräalojen perustiedot (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksella)

(Jos ei rajata olotila-parametrilla, niin palauttaa myös lakanneet määräalat.)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/MaaraalanPerustiedot/items?kiinteistotunnus=29701300020011&olotila=1

Rekisteriyksikön 297-13-2-11 voimassaolevien määräalojen perustiedot (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksen esitysmuodolla)

(Jos ei rajata olotila-parametrilla, niin palauttaa myös lakanneet määräalat.)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/MaaraalanPerustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=297-13-2-11&olotila=1

 

Tuote KayttooikeusyksikonPerustiedot

KayttooikeusyksikonPerustiedot-tuotetta laskutetaan hitti/kohde. 

Samat hakuehdot on käytössä myös tuotteella: KayttooikeusyksikotHakuehdoin, joka sisältää vastauksessaan pelkät käyttöoikeusyksikkötunnukset ja jota laskutetaan hitti/kysely. 

Perustiedot yhdestä tai useammasta käyttöoikeusyksiköstä käyttöoikeusyksikkötunnuksella (esimerkissä kysytty kahdella käyttöoikeusyksikkötunnuksella):

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnus=Y2004-16576,167-2017-K002000

Perustiedot yhdestä tai useammasta käyttöoikeusyksiköstä käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla:

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnuksenEsitysmuoto=Y2004-16576,167-2017-K2000

Rekisteriyksikön 16742200140001 voimassaolevien käyttöoikeusyksiköiden perustiedot kiinteistötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksella)

Jos annettu rekisteriyksikkö on lakannut, niin sille ei palauteta käyttöoikeusyksiköitä. Palautetaan vain voimassaolevien rekisteriyksiköiden voimassaolevat käyttöoikeusyksiköt.

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?kiinteistotunnus=16742200140001

Rekisteriyksikön 167-422-14-1 voimassaolevien käyttöoikeusyksiköiden perustiedot kiinteistötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksen esitysmuodolla)

Jos annettu rekisteriyksikkö on lakannut, niin sille ei palauteta käyttöoikeusyksiköitä. Palautetaan vain voimassaolevien rekisteriyksiköiden voimassaolevat käyttöoikeusyksiköt.

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=167-422-14-1

Kunnan yksityisteiden perustiedot annetulla kuntatunnuksella (766) 

käytetään tiekunnallisuus-parametria yksityisteiden rajaamiseen kyselyssä

sijaintikunta-parametrilla rajatessa haetaan vain voimassaolevat käyttöoikeusyksiköt (tässä tapauksessa yksityistiet)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?sijaintikunta=766&tiekunnallisuus=1

Yksityisteiden perustiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

käytetään tiekunnallisuus-parametria yksityisteiden rajaamiseen kyselyssä

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?bbox=535867,7025577,536000,7027852&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&tiekunnallisuus=1

 

Tuote KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot

KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot-tuotetta laskutetaan hitti/kohde. 

Samat hakuehdot on käytössä myös tuotteella: KayttooikeusyksikonOsatHakuehdoin, joka sisältää vastauksessaan pelkät löydettyjen käyttöoikeusyksikön osien numerot ja käyttöoikeusyksikkötunnukset ja jota laskutetaan hitti/kysely. 

Käyttöoikeusyksikön 000-2005-K003256 osien ominaisuustiedot käyttöoikeusyksikkötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla käyttöoikeusyksikkötunnuksella) 

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnus=000-2005-K003256

Käyttöoikeusyksikön 000-2005-K3256 osien ominaisuustiedot käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnuksenEsitysmuoto=000-2005-K3256

Rekisteriyksikön 32253400010020 käyttöoikeusyksiköiden osien ominaisuustiedot kiinteistötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksella)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot/items?kiinteistotunnus=32253400010020

Rekisteriyksikön 322-534-1-20 käyttöoikeusyksiköiden osien ominaisuustiedot kiinteistötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksen esitysmuodolla)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=322-534-1-20

3) Sijaintitietojen kyselyesimerkkejä

Tässä luvussa kuvataan Sijaintitiedot-tuotteiden yleisimpiä käyttötapauksia luvanvaraisista sijaintituotteista KayttooikeuyksikonOsanSijaintitiedot ja KunnanRekisterinpitoalueenSijaintitiedot. 

Sijaintitiedot-tuotteet sisältävät vastauksissaan sijaintitietojen lisäksi ominaisuustietoja ko. kohteisiin liittyen.

Löydetyt kohteet voi näyttää kartalla.

Sijaintiedot-tuotteita laskutetaan hitti/kysely. 

Avoimet tuotteet-ohjeistuksen puolelta löytyy lisäksi kiinteistöjaotuksen tuotteiden (sisältäen määräalan sijaintitiedot) hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna. Korvaa ko. esimerkeissä käytetty palveluosoite tämän palvelun palveluosoitteella.

Tuote KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot

KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot-tuotteen id-tiedolla voi halutessaan siirtyä tarkastelemaan käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustietoja tuotteelta KayttooikeusyksikonOsanOminaisuustiedot.

Käyttöoikeusyksiköiden osien sijaintitiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?bbox=374886.477,6678015.735,374888.589,6678018.091&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Käyttöoikeusyksikön 000-2005-K003256 osien sijaintitiedot käyttöoikeusyksikkötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla käyttöoikeusyksikkötunnuksella)  (ETRS-TM35FIN koordinaatistoon )

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnus=000-2005-K003256&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Käyttöoikeusyksikön 000-2005-K3256 osien sijaintitiedot käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuodolla) (ETRS-TM35FIN koordinaatistoon )

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?kayttooikeusyksikkotunnuksenEsitysmuoto=000-2005-K3256&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Rekisteriyksikön 63842700010014 käyttöoikeusyksiköiden osien sijaintitiedot kiinteistötunnuksella (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksella) (ETRS-TM35FIN koordinaatistoon )

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=63842700010014&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Rekisteriyksikön 638-427-1-14 käyttöoikeusyksiköiden osien sijaintitiedot kiinteistötunnuksen esitysmuodolla (voi kysyä yhdellä tai useammalla kiinteistötunnuksen esitysmuodolla) (ETRS-TM35FIN koordinaatistoon )

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=638-427-1-14&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Yksityisteiden sijaintitiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

käytetään tiekunnallisuus-parametria yksityisteiden rajaamiseen kyselyssä

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?bbox=535867,7025577,536000,7027852&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&tiekunnallisuus=1&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Tuote KunnanRekisterinpitoalueenSijaintitiedot

Kunnan rekisterinpitoalueiden sijaintitiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KunnanRekisterinpitoalueenSijaintitiedot/items?crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&bbox=375923.683,6737209.082,376477.362,6737649.382&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

4) Lisää kyselyesimerkkejä tuotteittain

Tässä luvussa kuvataan lisää eri tuotteiden hakumahdollisuuksia. Kaikki hakuparametrit tuotteittain löytyvät palvelun API-kuvauksista ja queryables-kyselyillä.

Avoimet tuotteet-ohjeistuksen puolelta löytyy avoimien tuotteiden  hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna. Korvaa ko. esimerkeissä käytetty palveluosoite tämän palvelun palveluosoitteella.

Tuote RekisteriyksikonPerustiedot 

RekisteriyksikonPerustiedot-tuotetta laskutetaan hitti/kohde. 

Samat hakuehdot ovat käytössä myös tuotteella RekisteriyksikotHakuehdoin, joka sisältää vastauksessaan pelkät kiinteistötunnukset ja jota laskutetaan hitti/kysely. 

Rekisteriyksikön perustiedot nimellä (käytössä wild) ja olotilalla (voimassaolevat rekisteriyksiköt) koko Suomesta

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?nimi=Henrikas*&olotila=1

Rekisteriyksikön perustiedot nimellä (käytössä wild) ja olotilalla (voimassaolevat rekisteriyksiköt) Porvoosta

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?nimi=Henrikas*&olotila=1&kuntatunnus=638

Rekisteriyksikön perustiedot halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&bbox=369687.931,6670501.319,369710.291,6670511.719&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Rekisteriyksikön perustiedot rekisteriyksiköistä, jotka leikkaavat tai koskettavat annettua vapaata aluerajausta. 

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,POLYGON((369695.926%206670487.369,369725.462%206670512.709,369736.901%206670522.523,369668.601%206670519.218,369692.611%206670482.976,369695.926%206670487.369)))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Rekisteriyksikön perustiedot rekisteriyksiköistä, jotka leikkaavat tai koskettavat aluetta, joka on 100 m etäisyydellä annetusta pisteestä. 

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/RekisteriyksikonPerustiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,BUFFER(POINT(219583.636%206801080.378),100))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text

Tuote MaaraalanPerustiedot

MaaraalanPerustiedot-tuotetta laskutetaan hitti/kohde. 

Samat hakuehdot on käytössä myös tuotteella MaaraalatHakuehdoin, joka sisältää vastauksessaan pelkät määräalatunnukset ja jota laskutetaan hitti/kysely. 

Määräalan perustiedot määräaloista, jotka leikkaavat tai koskettavat aluetta, joka on 5000 m etäisyydellä annetusta pisteestä. 

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/MaaraalanPerustiedot/items?filter=S_INTERSECTS(geometry,BUFFER(POINT(219583.636%206801080.378),5000))&filter-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&filter-lang=cql2-text

Tuote KayttooikeusyksikonPerustiedot 

KäyttooikeusyksikonPerustiedot-tuotetta laskutetaan hitti/kohde. 

Samat hakuehdot ovat käytössä myös tuotteella KayttooikeusyksikotHakuehdoin, joka sisältää vastauksessaaan pelkät käyttöoikeusyksikkötunnukset ja jota laskutetaan hitti/kysely. 

Niiden käyttöoikeusyksiköiden perustiedot, jotka on rekisteröity 1.1.2020-31.1.2020  ja joiden käyttöoikeusyksikköpäälaji on 18 (Lain kestävän metsätalouden rahoituksesta mukainen sopimus)

GeoJSON: https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v3/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?&filter=rekisterointipvm>=DATE('2020-01-01') AND rekisterointipvm<=DATE('2020-01-31')&kayttooikeusyksikkopaalaji=18