Hoppa till huvudinnehåll

Bli bekant med styckning: en ny fastighets resa till fastighetsregistret

Om du till exempel har varit delaktig i ett fastighetsköp eller fått en fastighet som arv eller gåva, kan styckningen vara något du redan känner till. Styckning innebär att ett område avskiljas från en fastighet. På fastighetsspråket är styckning en lantmäteriförrättning, där en ny fastighet bildas av en del av en fastighet, dvs. av ett outbrutet område. Genom styckning kan man även överföra ett område till en annan fastighet.

Toimitusinsinööri maastossa.
Bild:
Julia Hautojärvi

Styckning inleds med lagfart

Ägaren till ett outbrutet område ska ansöka om registrering av en ändring i ägande, dvs. lagfart, hos Lantmäteriverket inom sex månader från det att köpebrevet eller någon annan åtkomsthandling undertecknades. 

– Registreringen av äganderätten har rättsverkningar, och därför ska man inte dröja med att göra en ansökan. Styckningen tas upp till behandling automatiskt i samband med beviljandet av lagfart. Ägaren kan också själv hos Lantmäteriverket ansöka om styckning av sin fastighet i önskade delar, säger Hannu Rönty, produktionschef vid Lantmäteriverket.

Nya gränser markeras i terrängen med råmärken

Vid styckning fattas besluten vid ett förrättningssammanträde, till vilket alla parter kallas. 

– Vid sammanträdet och terrängarbetena i samband med sammanträdet mäts och markeras gränserna för den nya fastigheten ut i terrängen. Arealen räknas ut, färdvägarna utreds, den nya fastigheten ges ett namn och alla andra ärenden som gäller den nya fastigheten behandlas. Ibland saknas gamla råmärken som behövs för styckningen. Då utreder man i samband med styckningen platserna för de tidigare gränserna och råmärkena till behövliga delar. I vissa fall kan styckningen ske genom ett skriftligt förfarande utan ett sammanträde, säger Rönty.

Utdrag ur förrättningshandlingarna skickas till de fastighetsägare vars fastigheter har varit föremål för förrättningen på elektronisk väg via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per post. Därefter registreras den nya fastigheten i fastighetsregistret.

Ett tydligt fastighetssystem främjar ekonomisk verksamhet och skapar säkerhet

Vad tjänar styckningen till? Registreringen av äganderätten, alltså lagfarten, gör ändringen i ägandet offentlig och tryggar äganderätten. Ett outbrutet område som beviljats lagfart kan användas som pant och säkerhet vid ansökan om lån. 

– När ett outbrutet område har beviljats lagfart och styckats till en fastighet, visas det på kartan och i registren, och dess ägare, gränser, rättigheter och skyldigheter är kända och tydliga. En fördel som man kanske inte ens kommer att tänka på är att fastighetens ägare får bättre information om eventuella infrastrukturprojekt och planer som gäller fastigheten och kan påverka dem redan från början, konstaterar Rönty.

– Tydliga gränser i terrängen och på kartan skapar säkerhet, och det blir inga oklarheter med grannarna om gränserna för fastighetsägandet.

Mer information

Prislista för styckningsförrättning och anvisningar för ansökan om förrättning

Fastigheter
Lantmäteriförrättning

Nyheter och artiklar