Hoppa till huvudinnehåll

Delning av en fastighet

En fastighet kan delas genom styckning eller klyvning. Samfällda områden och samägda fastigheter kan också delas.

När en fastighet är samägd delas den antingen genom klyvning eller med ett skiftesavtal. Vid en klyvningsförrättning värderas fastighetens tillgångar och fördelas tillförlitligt med tillämpning av enhetliga principer. Ett skiftesavtal utgår från en överenskommelse mellan ägarna och det verkställs vid en styckningsförrättning.

Klyvning

Vid klyvning delas fastigheten eller fastigheterna enligt delägarna andelar (t.ex. ½ och ½).

En eller flera delägare med lagfart på fastigheten kan ansöka om klyvning. Samtycke till klyvningen behövs inte från alla ägare.

En delägare i ett oskiftat dödsbo kan inte ansöka om klyvning av en fastighet som ingår i dödsboet. Först måste man förrätta arvskifte för att fastställa respektive delägares ägarandel. Efter arvskiftet ska lagfart sökas för äganderätten till kvotdelen.

Vid en klyvning hålls ett eller flera sammanträden och det lönar sig att vara på plats där. Förrättningsingenjören lyssnar på sakägarnas krav och upprättar en skiftesplan som sakägarna kan kommentera med anmärkningar. Efter att anmärkningarna har behandlats fattar förrättningsingenjören beslut om delning av fastigheten. Förrättningsingenjören ansvarar för delningens riktighet.

Vid förrättningens terrängarbeten kartläggs fastighetens gamla gränser, och efter behandlingen av skiftesplanen utmärks de nya fastighetsgränserna i terrängen.

Läs mer om klyvning (pdf).

Skiftesavtal

I skiftesavtalet avtalar delägarna sinsemellan om hur fastigheten ska delas. I avtalet anvisas varje delägare ett eget område av den fastighet som delas. Avtalet ska vara skriftligt och bestyrkas av ett kopvittne.

Lagfart ska sökas för de områden som fastställts i avtalet. När lagfart beviljas inleds styckningen automatiskt. Avtalet verkställs genom att nya fastigheter bildas vid styckningen.

Ansök om klyvning av fastighet

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förutom Lantmäteriverket utför vissa kommuner, bl.a. Helsingfors, Vanda och Esbo, lantmäteriförrättningar i sitt område I sådana fall kan du ansöka om förrättning hos kommunen och då överför vi ansökan från vår e-tjänst till kommunen för behandling. Mer information om förrättningarna finns på kommunens webbplats.

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Fastighetsförrättningsavgiften för klyvning och för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (fastigheter och samfällda områden) som bildas. 

Styckning

Vid styckning bildas en ny fastighet. Styckning har ofta ett samband med fastighetsköp. -byte, gåva eller arv. Om du beviljas lagfart på en förvärvad del (ett outbrutet område) av en fastighet, inleds styckningen automatiskt. 

Ansök om en styckningsförrättning ifall du vill avskilja ett område av din fastighet. Fastighetsägaren eller en delägare kan ansöka om styckning.

Beslut om styckningen fattas vid ett förrättningssammanträde, där man bl.a. ger den nya fastigheten ett namn samt fastställer fastighetsgränserna och rättigheter som gäller användning av fastigheten (t.ex. vägrätt). Om fastighetsgränserna är oklara kan man utföra en rågång i samband med styckningen.

En väsentlig del av styckningen är terrängarbeten där de avtalade gränserna enligt överlåtelsehandlingen märks ut i terrängen med råmärken. Lantmäteriverket ansvarar för terrängarbetet inklusive tillbehören. Oftast utförs terrängarbetet i samband med sammanträdet. Styckning inbegriper detaljfrågor som beslutas på sammanträdet. Det är bra om sakägaren finns på plats men frånvaro förhindrar inte styckning.

Läs mer om styckning (pdf)
Läs mer om rågång (pdf)

Ansök om styckning av fastighet

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format. 
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förutom Lantmäteriverket utför vissa kommuner, bl.a. Helsingfors, Vanda och Esbo, lantmäteriförrättningar i sitt område. I sådana fall kan du ansöka om förrättning hos kommunen och då överför vi ansökan från vår e-tjänst till kommunen för behandling. Mer information om förrättningarna finns på kommunens webbplats.

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Avgiften för styckningar bestäms enligt den tidpunkt då lagfartsansökan inkommer till Lantmäteriverket. Fastighetsförrättningsavgiften för styckning fastställs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet som bildats vid styckningen på basis av styckningsfastighetens areal eller arealerna på de områden som överförts till den mottagande fastigheten. 

Skifte av samfällt mark- eller vattenområde

Det är sällsynt att man för en delägare avskiljer ett område från ett samfällt område. Du kan dock ansöka om skifte av samfällt område, om din fastighet har en andel i ett samfällt mark- eller vattenområde. I första hand fogas det erhållna området till din fastighet.

Skiftet kan också ske så att ett mindre samfällt område bildas av flera delägares avskilda områden. Exempel: tre av åtta delägare i ett samfällt område vill avskilja sina andelar och bilda ett eget samfällt område. Delningsgrunden är fastigheternas andelar i det samfällda området.

Skiftet kan inte omfatta andelar i strömfall.

Ägaren av en fastighet som är delägare i ett samfällt område (eller flera sådana ägare tillsammans) kan ansöka om förrättning.

Förutsättningar för skifte

 • avskiljandet medför inte nämnvärd olägenhet för någon delägare
 • för ett samfällt vattenområde är en ytterligare förutsättning att det finns en särskild orsak till skiftet. En möjlig särskild orsak kan t.ex. vara att det samfällda området består av två helt separata vattenområden som används och sköts av helt olika delägare.

Ansök om skifte av samfällt mark- och vattenområde

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format. 
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Fastighetsförrättningsavgiften för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (samfällda områden) som bildas. Skifte av samfälld skog debiteras enligt använd arbetstid. 

Klyvning och skifte av samfällt område

Klyvning och skifte av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1030
Klyvning
1 4 640,00 Ingen moms
5 6 810,00 Ingen moms
10 8 990,00 Ingen moms
30 11 130,00 Ingen moms
50 13 770,00 Ingen moms
100 16 650,00 Ingen moms
200 19 540,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha  4 350,00Ingen moms
Tilläggsavgift för respektive registerenhet som bildas  1 020,00Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för klyvning och för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (fastigheter och samfällda områden) som bildas. Om området som ska delas omfattar vattenområde, beaktas endast 10 % av vattenarealen vid bestämmandet av avgiften.

Om fastigheten som ska delas omfattar varken jord- eller vattenområde är fastighetsförrättningsavgiften 1 990 euro.

Skifte av samfälld skog debiteras enligt använd arbetstid.

Exempel:

Vid en klyvning delas en fastighet på 50 ha så att 10 ha lämnas som samfällt för fastigheterna. Delägare A får 20 ha och delägare B 20 ha.

Avgifter:
Avgiftens belopp på basis av arealen är 13 770 euro. Vid klyvningen bildas tre registerenheter. Tilläggsavgiften blir alltså 3 * 1 020 euro = 3 060 euro. Den totala avgiften för klyvningen blir 16 830 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmär­ken ingår i avgiften. I sedvanliga fall fördelas avgifterna mellan alla sakägare i förhållande till ägarandelarna.

Styckning

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1010
Styckning
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 740,00 Ingen moms

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen om förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgiften för styckningar bestäms enligt den tidpunkt då lagfartsansökan inkommer till Lantmäteriverket. Avgiften för en styckning är densamma oavsett om den utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

Fastighetsförrättningsavgiften för styckning fastställs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet som bildats vid styckningen på basis av styckningsfastighetens areal eller arealerna på de områden som överförts till den mottagande fastigheten.

Avgiften för ett allmänt område som avstyckas för kommunen bestäms enligt använd arbetstid. Allmänna områden är exempelvis gatuområden enligt detaljplan.

Exempel 1:

Styckningen gäller tre outbrutna områden från tre olika fastigheter: outbrutna området A 0,5 ha, outbrutna området B 0,3 ha och outbrutna området C 1,2 ha. De outbrutna områdena A och B avstyckas till en fastighet och det outbrutna området C överförs till en fastighet som det outbrutna områdets ägare äger sedan tidigare. Terrängarbetena utförs i samband med sammanträdet, Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. För att utföra styckningen är det nödvändigt att gå upp en rå mot en grannfastighet och bilda vägrätt på två utomstående fastigheters områden.

Avgifter:
Storleken på vardera styckningsavgiften fås direkt från tabellen ovan utgående från arealerna, dvs. outbrutna området A och outbrutna området B sammanlagt 0,8 ha = 1 320 euro samt outbrutna området C 1,2 ha = 1 630 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmärken ingår i avgiften. Fastighetsförrättningsavgiften betalas av styckningsfastighetens ägare, om parterna inte har kommit överens om annat.

Exempel 2:

Styckningen gäller två outbrutna områden av en fastighet: det outbrutna området A 0,5 ha och det outbrutna området B 1,2 ha. De outbrutna områdena avstyckas till separata fastigheter. Dessutom bildas ett enskilt vattenområde på 50 ha som tillhört moderfastigheten som samfällt vattenområde C för styckningsfastigheterna och stomfastigheten.

Avgifter:
Styckningsavgifternas storlek fås från tabellen ovan utgående från arealerna, dvs. det outbrutna området A 0,5 ha = 1 320 euro och det outbrutna området B 1,2 ha = 1 630 euro. Avgiften för bildandet av det samfällda området C är utgående från områdets areal på 50 ha enligt tabellen ovan 2 540 euro.

Exempel 3:

Styckningen gäller ett outbrutet område på 0,4 ha av en fastighet. Dessutom utförs ett ägobyte där stomfastigheten överlåter 0,5 ha och grannfastigheten 0,6 ha.

Avgifter:
Styckningsavgiftens storlek är utgående från tabellen ovan och det outbrutna områdets areal på 0,4 ha 1 320 euro. Storleken på den avgift som tas ut för ägobytet är utgående från den sammanlagda arealen på 1,1 ha på områdena som byts enligt tabellen ovan 1 630 euro.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.