Hoppa till huvudinnehåll

Inlösen för byggandet av en ny kraftledning från Vaala till Jorois börjar

En ny kraftledning kommer att byggas från Vaala till Jorois för att överföra mer el. Stamnätsbolaget Fingrid löser in markanvändningsrättigheter för en 300 kilometer lång sträcka i enlighet med inlösningsförfarandet. Inlösningskommissionen, som leds av Lantmäteriverket, fastställer enligt principen för full ersättning de belopp som inlösaren Fingrid betalar ut till markägarna i området.

ritning med kraftledning i mitten, tomt på båda sidorna av ledningen och träd längre bort på båda sidorna av ledningen
Det är inte tillåtet att bygga i området runt kraftledningen. Träd får växa på kantzonen.

I de inlösningsförrättningar som nu inleds registreras de nyttjanderätter som Fingrid har fått i inlösningstillståndet, och man fastställer ersättningar för ekonomiska förluster för markägare till följd av projektet. Lantmäteriverket är en opartisk part i inlösningen för att allas rättigheter ska uppfyllas enligt lagen. Inlösen inom byggprojektet som kallas för Järvilinja har av praktiska skäl delats in i nio inlösningsförrättningar.

I förrättningen fattas besluten av en inlösningskommission, där en förrättningsingenjör vid Lantmäteriverket är ordförande. Juho Häyhä är förrättningsingenjör för den södra ändan av kraftledningen och Vesa Hallikainen är förrättningsingenjör för den norra ändan av kraftledningen.

I december beviljade statsrådet inlösningstillstånd till Fingrid Oyj (på finska), med vilket bolaget kan lösa in en ständig nyttjanderätt för en kraftledning på 400+110 kilovolt (kV). Fingrid låter bygga en ny kraftledning delvis vid de befintliga ledningarna eller i stället för dem. Till följd av att ledningen byggs kommer kapaciteten för elöverföring att öka.

Marken byter inte ägare längs sträckan för kraftledningen

I inlösningsförrättningen löser man inte in mark utan nyttjanderätter, det vill säga rätten att bygga en ny kraftledning. Ledningen begränsar bland annat odling av skog och byggande på området för ledningen. Projektet omfattar städerna och kommunerna Vaala, Kajana, Sonkajärvi, Vieremä, Idensalmi, Lapinlax, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki och Jorois.

Med undantag av kraftledningens norra del kommer den nya ledningen att byggas bredvid den befintliga ledningen. I vissa delar tas den gamla stolpen bort och en större ersättande stolpe byggs för att den ska lämpa sig för överföring av högre spänningsnivåer. I andra delar lämnas den gamla stolpen som sådan på sin plats och en ny högre kraftledning byggs bredvid den.

Inlösningsförrättningarna börjar i februari

De första mötena för inlösningsförrättningarna hålls enligt följande:
•    5.2 kl. 9 Idensalmi, Sonkajärvi och Vieremä, Luma-centret i Idensalmi
•    6.2 kl. 9 Vaala, Vuolijoki bankhus
•    6.2 kl. 12 Kajana, Vuolijoki bankhus
•    7.2 kl. 9 Lapinlax, Lapinlax kommunhus
•    7.2 kl. 14 Siilinjärvi, spahotellet Kunnonpaikka
•    8.2 kl. 9 Kuopio, spahotellet Kunnonpaikka
•    8.2 kl. 14 Suonenjoki och Leppävirta, företagsparken Futuria
•    9.2 kl. 9 Pieksämäki och Jorois, ämbetshuset Kanttila

Personer som äger en fastighet i området och andra sakägare har personligen blivit inbjudna. Dessutom har kungörelser publicerats om mötena. 

I mötet fattas beslut om bland annat besittningstagandet, varefter inlösaren får inleda byggarbetet.

Frågor kring ersättningar avgörs i regel efter att byggandet färdigställts, när de slutliga förlusterna är kända. Detta kommer att uppskattningsvis ske 2027–2028. Markägaren har dock rätt att kräva en förskottsersättning för den egendom som löses in. Förskottsersättning kan betalas till ett belopp på högst 75 procent av den uppskattade ersättningen för inlösen. Om ingen förskottsersättning krävs, behandlas ersättningarna när ledningen blivit klar, och då ska inlösaren betala en årlig ränta på 6 procent på ersättningarna räknat från dagen för besittningstagandet.

Full ersättning betalas för egendom som löses in

Detaljerade bestämmelser om grunderna för inlösningsersättningen finns i lagen. Enligt inlösningslagen ska markägaren få full ersättning för alla ekonomiska förluster. Ersättningarna bestäms i regel även utan krav. Eftersom inlösningskommissionen inte alltid känner till alla förluster kan sakägarna också lägga fram sina egna ersättningskrav.

– I den här inlösningen, såsom i alla motsvarande situationer, betalar inlösaren en ersättning till markägaren för att lösa in nyttjanderätter, som baserar sig på gängse prisnivå, säger Mauri Asmundela, direktör med ansvar för inlösningar vid Lantmäteriverket.

– Vi bedömer marknadspriset utifrån olika källor. Vi följer noggrant med fastighetsmarknaden och förändringar i marknadspriserna, samt jorddomstolens och högsta domstolens lösningar gällande inlösningsersättningar, säger Asmundela.

Syftet med inlösen är att möjliggöra tillgodoseendet av samhällets behov, även om markägaren inte skulle vara villig att tillåta placeringen av ledningar på sin mark.

Läs mer

Mer information

Allmänt om inlösningar:
Mauri Asmundela, direktör, tfn 040 576 8944

Om inlösningsförrättningar på sträckan Vaala-Idensalmi:
Vesa Hallikainen, förrättningsingenjör, ordförande för inlösningskommissionen, tfn 0400 719 025 (anträffbar fr.o.m. 26.1.)

Om inlösningsförrättningar på sträckan Lapinlax-Jorois:
Juho Häyhä, förrättningsingenjör, ordförande för inlösningskommissionen, tfn 040 190 9857

Inlösningsförrättning
Information till medierna
Fastigheter

Nyheter och artiklar