Hoppa till huvudinnehåll

Olika tillsammans – mer mångfald i arbetslivet

Mångfald och olika röster behövs i arbetslivet. Mångfald har en positiv inverkan på bland annat innovativitet, kreativitet och personalnöjdhet. Det blir också lättare att möta kundernas och intressenternas behov. Lantmäteriverket har nyligen undertecknat en mångfaldsförbindelse och under hösten kommer en plan för främjande av mångfald och inklusivitet att färdigställas.

""
Bild:
Maanmittauslaitos

Hurdan är en mångfaldig och inklusiv arbetsplats?

En mångfaldig arbetsplats bildas av arbetstagare som är olika sinsemellan. Alla har vi egenskaper och bakgrund som innebär att vi tillhör flera olika grupper, till exempel ålder, kön, språk, etnisk bakgrund, övertygelse, sexuell läggning, funktionshinder, hälsotillstånd, familjeförhållande eller utbildning.

Mångfald i sig leder inte till resultat, utan för att positiva effekter ska kunna uppnås behövs ledarskap. På en inklusiv arbetsplats kan alla påverka, uppleva tillhörighet samt godtas och uppskattas för den de är. Öppenhet för pluralistisk diskussion ger var och en möjlighet att få sin röst hörd. Inklusivitet uppnås genom jämlika verksamhetssätt i vilka olikhet uppskattas och alla tas i beaktande.

Målen för mångfald och inklusivitet förverkligas i vardagliga möten. Målen främjas både i ledningsteam, rekryteringsprocesser, kundservicesituationer, på veckomöten och i diskussioner vid kaffebordet. Alla bär ansvar för att främja mångfald och delaktighet.

Lantmäteriverket undertecknade mångfaldsförbindelse

Mångfaldsförbindelsen är ett verktyg från det nordiska nätverket för företagsansvar, FIBS. Organisationer som undertecknar förbindelsen förbinder sig till att främja mångfald, delaktighet och jämlikhet. Ställföreträdare för generaldirektören, överdirektör Petri Korpinen undertecknade förbindelsen 22.9.2022.

I och med förbindelsen lovar Lantmäteriverket att erbjuda jämlika möjligheter för alla, att identifiera och utnyttja individuell kompetens och individuella behov, att leda personalen och kundförhållanden rättvist samt att även kommunicera om sina mål och utfall.

– Vår mångfaldiga personal med alla dess röster är en rikedom. Synpunkter, kompetens och arbetssätt som härstammar från olika bakgrunder är viktiga både för verksamhetens utveckling samt i vardagens arbete. Vi måste säkerställa att vår verksamhetskultur är rättvis och att varje arbetstagare trivs och känner sig trygg och uppskattad, konstaterar chefen för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen.

Mångfaldsplanen kör igång arbetet

Under hösten får Lantmäteriverket en plan för att främja mångfald och inklusivitet. Arbetets mål är att utreda genom vilka metoder mångfald och inklusivitet kan främjas som en del av ledarskap, chefsarbete, kundtjänst och samtliga anställdas arbete. Samtidigt samlar man in praktiska verktyg för att stöda arbetet. Lantmäteriverket ber också externa intressentgrupper ange sina åsikter.

– Främjandet av en mångfaldig arbetsgemenskap är även en resurs i vardagens arbetsliv. Jag uppmuntrar alla att delta i konkretiseringen av denna gemensamma ansvarsgärning och att modigt ta upp även ämnen som upplevs som svåra, säger MATE ry:s huvudförtroendeman Ulla Mikkanen.

”Olika tillsammans” är ett av Lantmäteriverkets värden.  Undertecknande av mångfaldsförbindelsen samt utarbetandet av planen för att främja mångfald och inklusivitet är en av Lantmäteriverkets insatser för samhällsansvaret för i år . Vi har förbundit oss till att främja 50 insatser för samhällsansvaret före 2027.

Mera information

Chef för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen, 050 487 1600, etunimi.sukunimi@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram Ansvar för Jorden

Samhällsansvar

Nyheter och artiklar