Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Testmiljö för producenter av grundläggande geodata

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller en webbplats som innehåller en testmiljö för producenter av grundläggande geodata. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 14.8.2023.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 3.6.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelskaLänkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Alla ikoner är inte försedda med textuella motsvarigheter. WCAG 1.1.1
 • Webbplatsen innehåller fält som skärmläsaren inte nödvändigtvis på ett tillräckligt tydligt sätt kan beskriva för användaren, till exempel ogrupperade alternativknappar och fältnamn som saknas. WCAG 1.3.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • Med undantag för några punkter har man i instruktionerna undvikit en beskrivning som mestadels är sensorisk. WCAG 1.3.3
 • Webbplatsen innehåller fält som är avsedda för insamling av data om användare och vars syfte inte kan tydliggöras automatiskt. WCAG 1.3.5
 • Webbplatsen innehåller en del text som inte tillräckligt bra kan identifieras från bakgrunden. WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.6
 • Det kan vara svårt för användaren att byta textens och bakgrundens färg till en önskad färg i vissa webbläsare. WCAG 1.4.8
 • På vissa ställen är radavståndet i texten för litet. WCAG 1.4.8
 • I mobila webbläsare kan en del av innehållet förbli dold eller överlappande. WCAG 1.4.10
 • De väljaromkopplare som använts i INSPIRE-valideringstjänsten kan inte identifieras tillräckligt bra från bakgrunden. WCAG 1.4.11
 • Det kan vara svårt att hantera instruktionsfönstren för enskilda fält med musen. WCAG 1.4.13

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Användaren kan inte justera tidsgränsen för en session och förvarnas inte om att sessionen löper ut. WCAG 2.2.1
 • I Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten finns en automatiskt uppdaterad rapportförteckning vars uppdateringsfrekvens användaren inte kan justera. WCAG 2.2.2, WCAG 2.2.4
 • Tangentbordsfokus i INSPIRE-valideringstjänsten är delvis ologiskt, till exempel den knapp som startar testkörningen visas i punkten före tangentbordsfokus på webbplatsen. WCAG 2.4.3

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Om användaren fyller i ett formulär och sessionen löper ut, är indata förlorade efter återautentiseringen. WCAG 2.2.5
 • Det är inte enkelt att med tangenter hoppa över övre menyn. WCAG 2.4.1
 • Sidornas titlar beskriver inte innehållet på sidorna. WCAG 2.4.2
 • Det kan vara svårt att hitta vissa sidor, eftersom sidorna enbart kan öppnas via en länk. WCAG 2.4.5
 • Med undantag av några element visas tangentbordsfokus mestadels. WCAG 2.4.7
 • Webbplatsen innehåller länkar vars syfte enbart framgår av sammanhanget. WCAG 2.4.9
 • På webbplatsen finns några punkter som ska aktiveras med mus och som har för liten klickyta. WCAG 2.5.5

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • En språkkod har inte definierats för INSPIRE-valideringstjänsten, vilket gör att skärmläsaren inte nödvändigtvis kan uttala texten rätt. Den engelskspråkiga versionen av webbplatsen innehåller mycket text på finska, trots att den definierade språkkoden är engelska. WCAG 3.1.1
 • Det kan vara svårt att enbart med skärmläsare identifiera fel i INSPIRE-valideringstjänsten. WCAG 3.3.1
 • Webbplatsen innehåller en del element vars etiketter inte är tillgängliga, till exempel bilagorna till stödbegäran och filtrerings- och sidindelningskomponenterna i förteckningarna. Skärmläsaren kan inte nödvändigtvis läsa instruktioner för enskilda fält. WCAG 3.3.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

 • Webbplatsen innehåller en del länkar som öppnas på nya flikar utan att användaren i förväg får ett meddelande om det. WCAG 3.2.2
 • I INSPIRE-valideringstjänsten saknas en övre meny och en undermeny, utan dessa visas på andra ställen på webbplatsen. WCAG 3.2.3
 • Obligatoriska fält och länkar som öppnas på nya flikar har inte benämnts konsekvent. WCAG 3.2.4
 • Om användaren bläddrar i en rapportförteckning i Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten, kan en automatisk uppdatering med en minuts mellanrum avbryta bläddringen. WCAG 3.2.5

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

 • Vissa element på webbplatsen kan inte tydliggöras automatiskt, till exempel knapparna avsedda för att ta bort bilagor och filtreringsval samt de väljaromkopplare som används i INSPIRE-valideringstjänsten. WCAG 4.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • Den HTML-kod som använts på webbplatsen är inte till alla delar valid. De största bristerna är de felaktiga namnen på dataattributen och de felaktiga elementhierarkierna. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovannämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 31.12.2023.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.