Hyppää pääsisältöön

Laserkeilausaineisto 0,5 p

Valtakunnallinen laserkeilausaineisto vuodesta 2020 alkaen. Se on harvennettu alkuperäisestä 5 pisteen tiheyden laserkeilausaineistosta 0,5 pisteen tiheyteen.

Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto.

Laserkeilausaineisto 0,5 p on harvennettu alkuperäistä laserkeilausaineisto 5 p:stä tiheydestä 5p/m² tiheyteen 0,5p/m². Aineistoa kerätään kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti vuodesta 2020 alkaen. Tilannetiedot etenemisestä https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus. Toistaiseksi sitä on saatavilla vain osasta Suomea.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot.

Käyttötarkoitus:

Laserkeilausaineistoa käytetään mm. maastomallien muodostamiseen. Maastomalleja käytetään reittien optimointi- ja tiedonkeruusovelluksissa sekä vesien valuntaa ja maanpinnan muotoja tutkivissa sovelluksissa.

Laserkeilausaineisto ja siitä tuotettavat kolmiulotteiset mallit soveltuvat käytettäviksi erilaisessa rakennetun ympäristön kuvauksessa, kuten melumallinnuksessa. Laserkeilausaineistoja hyödynnetään myös kaavoituksessa ja metsävaratiedon keruussa sekä muissa luonnonympäristön muutosta seuraavissa analyyseissä ja seurannoissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Esitystapa
Vektori
Tietosisältö

Laserkeilausaineisto 0,5 p (2020-) lähtötietona on laserkeilausaineisto 5 p, jonka ominaisuudet ovat seuraavat:

Pistepilvi on laatutarkistettu ja käsitelty mahdollisimman hyvin valtakunnallisen korkeusmallin perustaksi ja valtakunnallisen puustotulkinnan tarpeisiin soveltuvaksi. Pistepilven luokittelut on toteutettu automaattisina luokitteluina. Jäljempänä mainitut ilmapisteiden tai virhepisteiden luokittelut on tehty valtaosin automaattisesti, eivätkä ne käytännössä koskaan ole täysin kattavia. Muut datan käyttäjät voivat tehdä aineistolle omiin käyttötarkoituksiinsa soveltuvia suodatuksia ja luokitteluja.

Pistetiheys (pulssitiheys, eli lähteneitä laserpulsseja neliömetriä kohden) on kattavasti vähintään 5 pistettä/m², eli laserpisteiden etäisyys toisistaan maanpinnalla on keskimäärin enintään n. 0.4 m. Pisteiden jakauma (keilauskuvio) ei välttämättä ole täysin tasainen, vaan se riippuu keilaintyypistä ja kunkin keilauslennon asetuksista.

Pisteluokat:

Luokittelematon (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 1, Unclassified). Lähtötilanteessa kaikki laserpisteet ovat tässä luokassa, ja lopputilanteessa ne pisteet, joiden luokka ei luokitusprosessissa ole muuttunut.

Peittoalue (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 12, Overlap). Lentojonojen päällekkäisiltä alueilta vain yhden jonon pisteitä on mukana jatkoluokittelussa, muut pisteet on asetettu tähän luokkaan. Nämä lentojonojen yhteensovittamiseen käytetyt pisteet on datakuorman keventämiseksi poistettu datasta, mutta ne on varastoitu mahdollisia poikkeuksellisia tarpeita varten.

Isolated, luokan arvo 16. Yksittäiset pisteet ilmassa ja maanpinnan alla luokitellaan isolated -luokkaan virhepisteiden vähentämiseksi. Piste luokitellaan ko. luokkaan, jos pisteestä 5 metrin säteellä on muita pisteitä 10 tai vähemmän. Kyseiseen luokkaan menee myös joitakin laserpisteitä oikeista kohteista, kuten pisteitä sähkölinjoista tai harvassa metsässä puiden rungoista.

Matalat virhepisteet (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 7, Low Point). Nämä pisteet ovat automaattisen luokituksen mukaan tilastollisesti liian alhaalla lähiympäristönsä pisteisiin nähden. Ne voivat johtua esimerkiksi keilainhäiriöstä, laserpulssin monitieheijastuksesta tai keilainjärjestelmän virheellisestä paluukaikuerottelusta.

Maanpintapisteet (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 2, Ground). Nämä pisteet edustavat alinta pintaa, joka ilmasta käsin on havaittavissa. Tulos riippuu luokittelualgoritmin parametreille valituista arvoista, ja se on aina kompromissi maanpintaan kuulumattomien ja siitä puuttumaan jäävien pisteiden määrän välillä.

Air points, luokan arvo 15. Pilvet, lentävät kohteet tai muut ilmassa olevat kohteet luokitellaan tähän luokkaan.

Fault points, luokan arvo 17. Automaattiluokitusten jälkeen jäljelle jääviä keilainhäiriöistä johtuvia pisteitä luokitellaan tähän luokkaan.

Jäljelle jääneille luokittelemattomille (default-luokka) laserpisteille tehdään korkeustasoluokittelu maanpinnan suhteen kolmessa vaiheessa. Pisteet sisältävät muutakin kuin kasvillisuuden pisteitä, vaikka luokan nimi viittaa kasvillisuuteen

Low vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 3, Low Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 0.0 – 0.5 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 3.

Medium vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 4, Medium Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 0.5 – 2.0 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 4.

High vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 5, High Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 2.0 – 50.0 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 5.

Laserkeilausaineisto 0,5 p pistetiheys on harvennettu alkuperäisestä 5 p/m² tiheydestä 0.5 pistettä/m² tiheyteen pl. aluevalvontalain §14 rajoitealueet, joilla harvennettu pistetiheys on 0.3 p/m². Harvennuksen ansiosta pisteiden horisontaalinen jakauma on mahdollisimman tasainen. Pisteiden keskimääräinen vaakaetäisyys toisistaan on n. 1.4 m, rajoitealueilla n.1.8 m.

Pisteluokat ovat muuten samat kuin alkuperäisessä laserkeilausaineisto 5 p:ssa, mutta kaikki häiriöpisteluokat on poistettu ennen harvennusta.

Harvennus on toteutettu TerraSolidin TerraScan ohjelmalla niin, että valitaan mahdollisimman tasaisesti jakautuneet ensimmäisiä paluukaikuja vastaavat pisteet ja niitä vastaaviin lähtöpulsseihin liittyvät muut paluukaiut.

Laserkeilausaineisto 5 p on prosessoitu 1x1 km (UTM 5000 karttalehden yhdeksäsosa) blokkeihin. Lasekeilausaineisto 0,5 p:ssa nämä blokit on yhdistetty 3x3 km UTM 5000 karttalehdittäin, ja pikkublokkien rajat ovat joillakin pistepilven katselutasoilla havaittavissa.

Ylläpitotiedot

Tuote päivittyy vuosittain kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti: https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus

Keilauksen etenemistä ja tuotteiden saatavuutta voi katsoa tilannekartalta: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus

Tuote on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Laserkeilausaineisto 0,5 p on luotu harventamalla Maanmittauslaitoksen tarkimmasta korkeustietoaineistosta (Laserkeilausaineisto 5 p) yksittäisten laserpisteiden laatuominaisuuksia muuttamatta. Laserkeilausaineiston korkeustarkkuuden keskivirhe on enintään 10 senttimetriä ja tasotarkkuuden keskivirhe enintään 45 senttimetriä yksiselitteisillä kohteilla.

Laserkeilausaineisto 0,5 p tuotetaan tuotantokauden jälkeen, jolloin se on pääasiallisesti saatavilla keilausajankohtaa seuraavan vuoden alussa.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
LAZ
Lisätiedot

Laserkeilausaineistojen yksityiskohtaiset metatiedot toimitetaan pyydettäessä.

Laserkeilausaineiston 0,5 p käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010020
Laserkeilausaineisto 0,5 p 1. karttalehti
101,21 125,50
77103010021
Laserkeilausaineisto 0,5 p seuraavat karttalehdet
17,34 21,50
77103010022
Laserkeilausaineisto 0,5 p tuotantoalue
259,92 322,30
77103010023
Laserkeilausaineisto 0,5 p seuraavat tuotantoalueet samassa tilauksessa
101,21 125,50
Ei ole asetusperusteinen