Laserkeilausaineisto 0,5 p

Valtakunnallinen laserkeilausaineisto vuodesta 2020 alkaen. Se on harvennettu alkuperäisestä 5 pisteen tiheyden laserkeilausaineistosta 0,5 pisteen tiheyteen.

Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto.

Laserkeilausaineistoa kerätään mm. korkeusmallien ajantasaistamista, rakennusten 3D-geometrioiden muodostamista, tulvakartoitusta ja metsävaratiedon keruuta varten.

Laserkeilausaineisto 0,5 p on harvennettu alkuperäistä laserkeilausaineisto 5 p:stä tiheydestä 5 p/m² tiheyteen 0,5 p/m². Laserkeilausaineisto 0,5 p on avointa aineistoa ja sitä kerätään kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti vuodesta 2020 alkaen (https://www.maanmittauslaitos.fi/maastotiedonyllapito). Toistaiseksi sitä on saatavilla vain osasta Suomea.

Laserkeilausaineisto 0,5 p on saatavilla automaattisesti luokiteltuna Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta: https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu.

Lisätietoa aineiston hankinnasta https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot.

Käyttötarkoitus:

Laserkeilausaineistoa käytetään mm. maastomallien muodostamiseen. Maastomalleja käytetään reittien optimointi- ja tiedonkeruusovelluksissa sekä vesien valuntaa ja maanpinnan muotoja tutkivissa sovelluksissa.

Laserkeilausaineisto ja siitä tuotettavat kolmiulotteiset mallit soveltuvat käytettäviksi erilaisessa rakennetun ympäristön kuvauksessa, kuten melumallinnuksessa. Laserkeilausaineistoja hyödynnetään myös kaavoituksessa ja metsävaratiedon keruussa sekä muissa luonnonympäristön muutosta seuraavissa analyyseissä ja seurannoissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Esitystapa
Vektori
Tietosisältö

Laserkeilausaineisto 0,5 p lähtötietona on laserkeilausaineisto 5 p, jonka ominaisuudet ovat seuraavat:

Pistepilvi on laatutarkistettu ja käsitelty mahdollisimman hyvin valtakunnallisen korkeusmallin perustaksi ja valtakunnallisen puustotulkinnan tarpeisiin soveltuvaksi. Pistepilven luokittelut on toteutettu automaattisina luokitteluina. Jäljempänä mainitut ilmapisteiden tai virhepisteiden luokittelut on tehty valtaosin automaattisesti, eivätkä ne käytännössä koskaan ole täysin kattavia. Muut datan käyttäjät voivat tehdä aineistolle omiin käyttötarkoituksiinsa soveltuvia suodatuksia ja luokitteluja.

Pistetiheys (pulssitiheys, eli lähteneitä laserpulsseja neliömetriä kohden) on kattavasti vähintään 5 pistettä/m², eli laserpisteiden etäisyys toisistaan maanpinnalla on keskimäärin enintään n. 0.4 m. Pisteiden jakauma (keilauskuvio) ei välttämättä ole täysin tasainen, vaan se riippuu keilaintyypistä ja kunkin keilauslennon asetuksista.

Pisteluokat:

Luokittelematon (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 1, Unclassified). Lähtötilanteessa kaikki laserpisteet ovat tässä luokassa, ja lopputilanteessa ne pisteet, joiden luokka ei luokitusprosessissa ole muuttunut.

Peittoalue (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 12, Overlap). Lentojonojen päällekkäisiltä alueilta vain yhden jonon pisteitä on mukana jatkoluokittelussa, muut pisteet on asetettu tähän luokkaan. Nämä lentojonojen yhteensovittamiseen käytetyt pisteet on datakuorman keventämiseksi poistettu datasta, mutta ne on varastoitu mahdollisia poikkeuksellisia tarpeita varten.

Isolated, luokan arvo 16. Yksittäiset pisteet ilmassa ja maanpinnan alla luokitellaan isolated -luokkaan virhepisteiden vähentämiseksi. Piste luokitellaan ko. luokkaan, jos pisteestä 5 metrin säteellä on muita pisteitä 10 tai vähemmän. Kyseiseen luokkaan menee myös joitakin laserpisteitä oikeista kohteista, kuten pisteitä sähkölinjoista tai harvassa metsässä puiden rungoista.

Matalat virhepisteet (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 7, Low Point). Nämä pisteet ovat automaattisen luokituksen mukaan tilastollisesti liian alhaalla lähiympäristönsä pisteisiin nähden. Ne voivat johtua esimerkiksi keilainhäiriöstä, laserpulssin monitieheijastuksesta tai keilainjärjestelmän virheellisestä paluukaikuerottelusta.

Maanpintapisteet (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 2, Ground). Nämä pisteet edustavat alinta pintaa, joka ilmasta käsin on havaittavissa. Tulos riippuu luokittelualgoritmin parametreille valituista arvoista, ja se on aina kompromissi maanpintaan kuulumattomien ja siitä puuttumaan jäävien pisteiden määrän välillä.

Air points, luokan arvo 15. Pilvet, lentävät kohteet tai muut ilmassa olevat kohteet luokitellaan tähän luokkaan.

Fault points, luokan arvo 17. Automaattiluokitusten jälkeen jäljelle jääviä keilainhäiriöistä johtuvia pisteitä luokitellaan tähän luokkaan.

Jäljelle jääneille luokittelemattomille (default-luokka) laserpisteille tehdään korkeustasoluokittelu maanpinnan suhteen kolmessa vaiheessa. Pisteet sisältävät muutakin kuin kasvillisuuden pisteitä, vaikka luokan nimi viittaa kasvillisuuteen

Low vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 3, Low Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 0.0 – 0.5 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 3.

Medium vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 4, Medium Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 0.5 – 2.0 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 4.

High vegatation (LAS 1.2 -formaatin mukainen luokan arvo 5, High Vegatation). Laserpisteet korkeudelta 2.0 – 50.0 metriä maanpinnan yläpuolella luokitellaan luokkaan 5.

Laserkeilausaineisto 0,5 p pistetiheys on harvennettu alkuperäisestä 5 p/m² tiheydestä 0.5 pistettä/m² tiheyteen pl. aluevalvontalain §14 rajoitealueet, joilla harvennettu pistetiheys on 0.3 p/m². Harvennuksen ansiosta pisteiden horisontaalinen jakauma on mahdollisimman tasainen. Pisteiden keskimääräinen vaakaetäisyys toisistaan on n. 1.4 m, rajoitealueilla n.1.8 m.

Pisteluokat ovat muuten samat kuin alkuperäisessä laserkeilausaineisto 5 p:ssa, mutta kaikki häiriöpisteluokat on poistettu ennen harvennusta.

Harvennus on toteutettu TerraSolidin TerraScan ohjelmalla niin, että valitaan mahdollisimman tasaisesti jakautuneet ensimmäisiä paluukaikuja vastaavat pisteet ja niitä vastaaviin lähtöpulsseihin liittyvät muut paluukaiut.

Laserkeilausaineisto 5 p on prosessoitu 1x1 km (UTM 5000 karttalehden yhdeksäsosa) blokkeihin. Lasekeilausaineisto 0,5 p:ssa nämä blokit on yhdistetty 3x3 km UTM 5000 karttalehdittäin, ja pikkublokkien rajat ovat joillakin pistepilven katselutasoilla havaittavissa.

Ylläpitotiedot

Uutta aineistoa syntyy kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti vuosittain alkaen vuodesta 2020 https://www.maanmittauslaitos.fi/maastotiedonyllapito

Historiatiedot

Laserkeilausaineisto 0,5 p on luotu harventamalla Maanmittauslaitoksen tarkimmasta korkeustietoaineistosta (Laserkeilausaineisto 5 p) yksittäisten laserpisteiden laatuominaisuuksia muuttamatta. Laserkeilausaineiston korkeustarkkuuden keskivirhe on enintään 10 senttimetriä ja tasotarkkuuden keskivirhe enintään 45 senttimetriä yksiselitteisillä kohteilla.

Laserkeilausaineisto 0,5 p tuotetaan tuotantokauden jälkeen, jolloin se on pääasiallisesti saatavilla keilausajankohtaa seuraavan vuoden alussa.

Sääntöjenmukaisuus
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40.

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Laserkeilausaineiston voi ladata Avoimien aineistojen tiedostopalvelustapalvelusta https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Laserkeilausaineistoon. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Aineistoa on harvennettu aluevalvontalain 14 § rajoitealueilta alkuperäisestä pistetiheydestä 0.3 p/m² tiheyteen. Alkuperäisen aineiston voi saada käyttöönsä hakemalla lupaa Puolustusvoimilta.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Jakeluformaatti
LAZ
Lisätiedot

Laserkeilausaineistojen yksityiskohtaiset metatiedot toimitetaan pyydettäessä.

Ei ole asetusperusteinen