Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp till energibesparingar och klimatrisker med tredimensionella byggnadsmodeller – material över redan en sjättedel av Finland

De tredimensionella modeller av Finlands byggnader som Lantmäteriverket producerat är till nytta såväl för kommuner, företag som medborgare. Med hjälp av en 3D-modell kan man ta reda på fastighetens solenergipotential, översvämningsrisker och andra nyckelfaktorer som stöd för beslutsfattandet.

3D-byggnader i Ikalis
3D-byggnader i Ikalis.
Bild:
Lantmäteriverket

Ta del av de tredimensionella byggnadsmodellerna i Lantmäteriverkets filtjänst för avgiftsfria data. De erbjuder byggnadsägarna användbar information till stöd för energirenoveringen och anpassningen till klimatförändringen. 

 
Med hjälp av tredimensionella modeller kan man bedöma solenergipotentialen på byggnadens tak och ta reda på de bästa platserna för att ta den i bruk.  

För 3D-byggnader finns deras exakta höjd tillgänglig. När uppgiften om byggnadens höjd kombineras med markens höjdmodell, kan verkningarna av vattendragens höjdvariation på översvämningsrisken bedömas byggnad för byggnad. 

När en planerad byggnad kan granskas tredimensionellt som en del av en tidigare byggd miljö, är det möjligt att bedöma hur den kastar skuggor samt påverkas av vindar och buller. 

– Samhällets informationsbehov förändras ständigt, och landsomfattande tredimensionella byggnadsdata möjliggör helt nya användningsändamål. Lantmäteriverket utvecklar datainnehållet i grundläggande geodata tillsammans med myndigheter, företag och andra användare, berättar Jani Kylmäaho, Lantmäteriverkets utvecklings- och digitaliseringsdirektör. 

Byggnads- och klimatdata från olika källor kombinerade med 3D-byggnader 

– Byggnads- och lägenhetsdata samt klimatdata måste ännu i dag i regel inhämtas från olika källor, och de måste sammanställas antingen med hjälp av identifierare eller position. Användningen av data skulle vara lättare om de omfattades av enhetliga kvalitetskriterier, var kompatibla och tillgängliga via en enda kanal, konstaterar Kylmäaho.  

Data har redan sammanställts framgångsrikt i det europeiska projektet GeoE3, där Finland tillsammans med Spanien, Norge, Estland och Nederländerna har skapat en nätplattform där 3D-byggnader och uppgifter om byggnader kan granskas på en karta. 3D-byggnadsmaterial som producerats av Lantmäteriverket har kombinerats med uppgifter om offentliga byggnaders byggnadstidpunkt, material och uppvärmningssystem. Även klimatdata om genomsnittliga soltimmar, temperatur och vindhastighet har lagts till i materialet. Granska materialet på projektwebbplatsen.

Tredimensionella byggnadsmodeller av en sjättedel av Finland 

Lantmäteriverket började ta fram tredimensionella modeller av byggnader 2021. Nu finns det tillgängligt material över en sjättedel av Finland. Hela Finland kommer att bli laserskannat med den noggrannhet som den tredimensionella modelleringen av byggnader förutsätter före utgången av 2026. 

Lantmäteriverket utarbetar 3D-byggnadsmodellerna utifrån laserskanningsmaterialet, som samlas in som en del av det nationella laserskanningsprogrammet. Materialet uppdateras vart sjätte år. Med hjälp av det nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet uppdateras grundläggande geodata, såsom laserskanningsmaterialet, höjdmodellen, terrängdata och grundläggande data för positionering, som används inom till exempel räddningsväsendet, försvaret, jord- och skogsbruket samt byggnads- och miljöområdet. 

Laserskannings-, flygbilds- och 3D-byggnadsmaterialet används av bland annat Finlands skogscentral, Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, Livsmedelsverket, jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet och miljöministeriet. 

Användning av material med hög pixeldensitet kräver tillstånd 

Sedan 2020 har laserskanningsmaterialet varit mer exakt än tidigare. Med tanke på den övergripande säkerheten har försvarsmakten och Lantmäteriverket kommit överens om att det nya materialet med hög pixeldensitet inte ska delas ut som öppna data. Materialet är offentligt, men användningen av det förutsätter godkännande av användningsvillkoren. Tillståndet är avgiftsbelagt och beviljas per gång för ett område på 3 000 kvadratkilometer som i genomsnitt motsvarar ett årligt produktionsområde. 

Nytt material tas fram kontinuerligt även i form av öppet material som är fritt tillgängligt, när det täta materialet konverteras till en version med glesare pixeldensitet på 0,5 punkter. 

Följ på kartan hur 3D-modelleringen av byggnaderna i Finland framskrider

Ladda ner 3D-materialet för byggnader i ditt område i filtjänsten 

Ta del av byggnadernas 3D-modeller direkt i webbläsaren (välj från övre menyn Buildings3D).  
 

Kartor
Geodata
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar