Hoppa till huvudinnehåll

Insatser för samhällsansvar: Med cykel till arbetet och paus för printern

Lantmäteriverket förbinder sig i sitt samhällsansvarsprogram till att främja 50 insatser för samhällsansvar fram till 2027. Programmet har fyra teman: Information som tjänar samhället, Välmående människor, Hållbar miljö och Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin. I samband med temat Hållbar miljö främjar Lantmäteriverket i år till exempel de insatser för samhällsansvar som presenteras i den här nyheten.

""
Bild:
Riku Nikkilä

Tjänstecykel som ny personalförmån

Ifjol genomförde Lantmäteriverket ett pilotprojekt, där tio medarbetare vid Lantmäteriverket fick pröva på tjänstecyklar.

Tjänstecyklar är cyklar som arbetsgivaren skaffar med leasingavtal och är avsedda för medarbetarens personliga bruk både på resor mellan hem och arbete och på fritiden. Arbetsgivaren drar av kostnaderna för cykeln från medarbetarens lön. Tjänsteförmånen är befriad från inkomstskatt för upp till 1 200 euro per år. Till följd av skatteförmånen sparar medarbetaren 20–30 procent av anskaffningskostnaderna av cykeln.

– De som deltog i pilotförsöket rekommenderade skaffandet av tjänstecyklar. En ny cykel motiverar till att röra på sig och en del av de resor som förut gjordes med bil görs nu med cykel. Cyklandet hade också en inverkan på välmående när mängden motion ökade, berättar ledande expert Jukka Colliander.

I år infördes cykelförmånen som tjänsteförmån. Förmånen gäller alla fast anställda medarbetare och medarbetare i ett tidsbegränsat anställningsförhållande på över sex månader. För närvarande har cirka 200 medarbetare angett att de vill skaffa en tjänstecykel.

– Våra medarbetare har varit nöjda med sina nya cyklar. Andra statliga ämbetsverk har också ställt frågor till oss om ibruktagandet av tjänstecyklarna och vi hoppas därför att modellen i fortsättningen kommer att bli mer utspridd inom statsförvaltningen, säger Jukka Colliander.

Green Office blir hela Lantmäteriverkets gemensamma miljösystem

Ett resultatrikt miljöarbete kräver målinriktad och planenlig verksamhet. Genom miljösystemet vill Lantmäteriverket minska sitt koldioxidavtryck och använda naturresurser på ett sparsamt sätt. Målet är bland annat att minska användningen av el och papper och främja hållbara sätt att resa.

Certifikatet Green Office har hittills beviljats till 12 av Lantmäteriverkets verksamhetsställen. I år har Lantmäteriverket berett en plan för att utvidga miljösystemet till att omfatta hela ämbetsverket och de samtliga 37 verksamhetsställena under 2023–2024.

Lantmäteriverkets Green Office-team ansvarar för att planera och genomföra verksamheten. Teamets arbete omfattar främjande av miljöåtgärder, ökning av medvetenheten om miljöfrågor samt uppföljning och rapportering. Till teamet hör en teamledare och lokala Green Office-kontaktpersoner.

– Minskningen av miljökonsekvenserna kräver även engagemang och beredskap att ändra verksamhetsrutiner. Vårt mål är att verksamhetsrutiner som beaktar miljön ska bli en del av vardagen på våra samtliga verksamhetsställen. Genom miljöprogrammet och den årliga rapporteringen kan vi följa upp vad vi lyckats med och vilka områden som behöver utvecklas, konstaterar Niina Haimakainen, lokalexpert och ledare för Green Office-teamet vid Lantmäteriverket.

Främjande av miljöansvar inom informationsförvaltningen

Lantmäteriverkets informationsförvaltning har till uppgift att ta fram och utveckla högklassiga och säkra it-tjänster och fungera som en dragkraft för digital förändring. Informationsförvaltningen ansvarar för cirka 200 it-tjänster vid Lantmäteriverket.

I år genomförde informationsförvaltningen i samarbete med verksamhetsenheten inom produktion vid Lantmäteriverket en utredning om framtida utskriftsbehov och beaktandet av miljöansvar vid utskrift. Utredningen används i samband med utarbetandet av framtida utskriftslösningar. Coronatiden med sitt arbete på distans minskade antalet utskrifter, men när arbetet på arbetsplatserna blir vanligare har det konstaterats att antalet utskrifter har ökat. Som en del av Green Office-arbetet ägnar Lantmäteriverket kontinuerligt uppmärksamhet åt minskningen av användningen av papper. 

– Framöver kommer vi i samarbete med Valtori, som tillhandahåller ikt-tjänster för statsförvaltningen, att försöka påverka miljöansvaret som hänför sig till printrar, multifunktionsskrivare och skrivare för utskrift av kartor. Vi ser till exempel över apparaternas energiförbrukning och de färgämnen som används.  Vi tar dessutom fram elektroniska verktyg för att minska antalet utskrifter, när det inte är nödvändigt att ta utskrifter mellan olika arbetsmoment, berättar Taina Aaltonen, produktgruppschef för den digitala arbetsmiljön.


Ytterligare uppgifter

Chef för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen, 050 487 1600

Samhällsansvarsexpert Annukka Kokkonen, 050 467 0911

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram

Insatser för samhällsansvar: Information som tjänar samhället

Insatser för samhällsansvar: Välmående människor

Insatser för samhällsansvar: Stöd för hållbar skogsvård och lantbruk

Samhällsansvar

Nyheter och artiklar