Hoppa till huvudinnehåll

INSPIRE gör det smidigt att hitta och använda geografisk information

Kommer du ihåg hur du brukade söka geografiska datamängder för 20 år sedan? Vad hittade du och i vilken form? Vilka användningsvillkor förknippades med datamängderna? I och med INSPIRE-direktivet har det blivit enklare och smidigare att hitta och använda geografisk information.

Text: Hanna Horppila

Gul figur som har formen av Finlands karta. Den visar trafikmängderna. I Södra Finland är linjerna tjockare än i Norra Finland.
Bild:
Topi Tjukanoff

För 20 år sedan skaffade till exempel den som ansvarade för geografisk information i en projekteringsbyrå datamängderna från respektive informationsproducent som filer på DVD-skivor, gjorde de nödvändiga formatändringarna och laddade upp informationen på en gemensam nätverksenhet. Dataplanerarna kopierade dator till en C-station för att programmen skulle orka bearbeta dem. Många redigerade datan och därför uppkom ett flertal olika versioner från olika tidpunkter som man försökte hantera med hjälp av namnen på filerna.

På samma gång bereddes lagstiftningen om en europeisk infrastruktur för geografisk information. INSPIRE-direktivet trädde i kraft 2007 och den nationella lagen om en infrastruktur för geografisk information två år senare. 

15 år med INSPIRE

Jord- och skogsbruksministeriet lät vintern 2020/2021 göra en utredning om verkställandet av INSPIRE i Finland. Rapporten visade att INSPIRE har påskyndat ibruktagandet av standardiserade gränssnittstjänster, ökat mängden öppen geografisk information och tillgången till den. Exempelvis Paikkatietoikkuna, som är ett skyltfönster för finsk geografisk information, omfattar redan över 2 500 kartnivåer som härrör från ca 60 informationsproducenters gränssnittstjänster. Paikkatietoikkuna har vardagar över 3 000 besökare per dag. Besökarna använder tjänsten för mycket olika ändamål i arbetet och på fritiden.

Utan metadata är det svårt att hitta och tolka informationsmängder och tjänster. Metadatakatalogen, en finsk söktjänst förenlig med INSPIRE, innehåller över 1 500 publicerade metadatadokument som underhålls av ca 150 informationsproducenter. Beskrivningen av de geografiska informationsmängderna och tjänsterna i anslutning till dem skulle knappast ha fortskridit lika långt utan INSPIRE. 

INSPIRE byggdes upp i samarbete. Tekniska anvisningar och dataproduktsspecifikationer utarbetades i arbetsgrupper över organisations- och statsgränserna. Kunskapen ökade hos dem som medverkade i arbetet och deras organisationer, och det bildades nationella och internationella nätverk. De viktigaste INSPIRE-verktygen Geoportalen, Validatorn och Katalogtjänsten baserar på program med öppen källkod.

Nätverket Oskari har uppkommit tack vare INSPIRE. Utöver lagstiftningen styrs utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information även av många branschstandarder och -rekommendationer. INSPIRE hör till de största användarna av öppna OGC-standarder. 

Bra åtkomst till nationell geografisk information

EU-kommissionen lät göra en utvärdering av INSPIRE och rapporten från den publicerades i juli 2022. De resultat som gäller hela Europa går i samma riktning som resultaten från Finland. Även om läget beträffande verkställandet varierar bland medlemsländerna har INSPIRE gjort att det går lättare att hitta geografiska informationsmängder och relaterade tjänster. Tillgången till informationen och tjänsterna har förbättrats, deras tillgänglighet har ökat och de har blivit mer kompatibla jämfört med utgångsläget. 

Det som emellertid ofta saknas är det sista skedet i verkställandet: att utarbeta dataprodukter och harmonisera dem till en kommensurabel europeisk form. Däremot har de nationella geografiska informationstjänster och tjänster som omfattar mest datainnehåll ökat i antal och deras beskrivningar, tillgänglighet och användning har ökat, dvs. de centrala målen för INSPIRE har uppnåtts.

Smidighet med hjälp av god praxis

Kartvisualiseringen visar befolkningsmängderna på olika håll i staden.

I INSPIRE verkställs de lagstadgade förpliktelserna i enlighet med tekniska anvisningar. Även om man kommit långt i verkställandet, har inget land kommit över målstrecket bland annat på grund av tekniska överspecifikationer och att tekniken har utvecklats sedan direktivet gavs för 15 år sedan. 

I utvärderingsrapporten rekommenderas det att produktdataspecifikationerna ska luckras upp, teknikberoendet minskas och värdet av "as is"-informationsmängder erkännas. Med ”as-is”-informationsmängder avses nationella versioner av informationsmängder som inte har harmoniserats.
 
Styrmekanismen har redan blivit smidigare med hjälp av god praxis. God praxis är bland annat alternativa sätt att genomföra INSPIRE-tjänster parallellt med de tekniska anvisningarna som utvecklas på öppna plattformar (GitHub) och godkänns på MIG-möten (INSPIRE Maintenance and Implementation Group). En redan godkänd praxis är nättjänststandarden OGC API Features, som kan användas för nedladdningstjänster parallellt med nuvarande WFS-tjänster och ATOM-flöden.

Framtidens INSPIRE

Den snabbt växande skaran av nya slags källor producerar data i realtid och utmanar den offentliga sektorns roll som producent, förvaltare och distributör av information. I fjol publicerade EU-kommissionens forskningscentrum JRC en vision om framtiden för INSPIRE. I visionen ses INSPIRE i en viktig roll vid övergången till europeiska datarymder som gör att betrodda aktörer kan sammanslå information från olika sektorer. 

INSPIRE ansluter sig till dataekosystem där den geografiska informationen är interoperabel med annan information och där man utnyttjar nationella ”as is”-informationsmängder och nya tekniker. Interoperabiliteten pilottestas i projektet GeoE3, som finansieras delvis av Fonden för ett sammanlänkat Europa, som är en fond inom Europeiska unionen. 

GeoE3 grundar sig på OGC-standarder och fokuserar på användningsfall som visar hur värdefulla informationsmängder och -tjänster, såsom väder- eller statistiktjänster, kan integreras dynamiskt i den information som finns i nationella geoportaler, såsom byggnadsuppgifter. På det sättet kan man till exempel hitta vilka tak som lämpar sig bäst för produktion av solenergi.

Direktivet om öppna data och värdefulla datamängder

Direktivet om öppna data stöder sig på INSPIRE och trädde i kraft 2019. EU-kommissionens förordning om värdefulla informationsmängder, dvs. information vars vidarenyttjande kan ge betydande fördelar för samhället eller ekonomin, torde träda i kraft före utgången av 2022. 

I och med de värdefulla informationsmängderna räknar man med att de tekniska specifikationerna i INSPIRE kommer att luckras upp. Å andra sidan kommer användningsvillkoren för kända licenser, såsom Creative Commons (CC), att förtydligas. Dessa väntas ytterligare främja tillgången till och användningen av geografisk information i beslutsfattandet och i samhället överlag.


Vad är INSPIRE-direktivet?

  • Syftet med INSPIRE är att det ska vara enkelt att hitta och använda geografisk information.
  • Geografiska informationsmängder som producerats av olika organisationer har beskrivits och är enklare att få via geografiska informationstjänster. 
  • INSPIRE förutsätter inte avgiftsfria eller öppna tjänster, så även avgiftsbelagda informationsmängder med begränsad åtkomst bör beskrivas och införas i gränssnittstjänsterna.
  • Med hjälp av de geografiska informationstjänsterna kan användarna läsa, ladda ned och konvertera data.
  • Genom att förena geografisk information från olika organisationer kan användaren skapa helt nya geografiska informationsmängder med iakttagande av användningsvillkoren.
  • I Finland stöder Lantmäteriverket verkställandet av INSPIRE.
  • EU-kommissionen har en utsedd kontaktperson i varje medlemsland. Finlands kontaktperson är Mari Laakso vid jord- och skogsbruksministeriet.
Geodata
Kartor
Interoperabilitet

Nyheter och artiklar