Hoppa till huvudinnehåll

Positionsdata med millimeters noggrannhet – robotbilar och en noggrann bedömning av klimatförändringens konsekvenser möjliggörs  

Lantmäteriverkets geodetiska forskningsstation Metsähovi i Kyrkslätt tar ett tekniksprång med den förnyade mätutrustningen. Den ger Finland en oerhört exakt geografisk information. Förnyelserna är av avgörande betydelse för tillhandahållandet och säkerställandet av tillförlitlig geografisk information och för grundforskningen inom branschen. Exakt geografisk information behövs också för att bedöma klimatförändringens konsekvenser och för att bedriva affärsverksamhet från smart trafik till skogsbruk. 

Metsähovin radioteleskooppi 2022

Alla uppgifter som är kopplade till position utgör geografisk information. Positionsbestämning och geografisk information behövs dygnet runt till exempel inom finanssektorn, elnäten samt i trafiken på land, till havs och i luften. Applikationer för smarttelefoner och bilnavigatorer behöver satellitbaserad positionsbestämning för att fungera.  

I Finland behövs den geodetiska forskningsstation Metsähovi för att producera de mest exakta positionsdata. Den säkerställer att positionsdata från den globala satellitbaserade positionsbestämningen är förenliga med den nationella geografiska informationen. Då fungerar de kritiska funktioner som kräver geografisk information på ett tillförlitligt sätt.  

- För att geografisk information ska vara tillförlitlig måste den vara aktuell. Jordklotet och dess yta är i ständig rörelse och jordens former förändras.  Därför ska det koordinatsystem som ligger till grund för geografisk information övervakas och uppdateras kontinuerligt, säger professor Hannu Koivula, avdelningschef för geodesi och geodynamik vid Lantmäteriverkets Geodatacentral.    

En förutsättning för en fungerande positionsbestämning är en modern mätutrustning 

Mängden och behovet av geografisk information har ökat explosionsartat. För att säkerställa att den mest exakta och tillförlitliga geografiska informationen också i fortsättningen finns tillgänglig i Finland blev det nödvändigt att förnya Metsähovis mätutrustning.  

- Exakt positionsbestämning och mätning av globala förändringar samt forskning kräver de mest exakta geodetiska data som underlag. Satellitlasern och den geodetiska VLBI-mätningsverksamheten, som ligger i centrum för att producera dessa, har båda tagit och fortsätter att ta ett engångshopp både när det gäller precision och behov av datamängd. För att Lantmäteriverket ska kunna tillgodose dessa behov var det nödvändigt att föra in mätutrustningen och mätinfrastrukturen vid Metsähovi till 2020-talet, konstaterar Hannu Koivula.  

Att förnya mätutrustningen vid Metsähovi är ett omfattande projekt, under vilket infrastrukturen uppdateras steg för steg. GNSS-mottagarna och gravimetrarna har uppdaterats till de bästa i världen och är redan i bruk. För närvarande pågår uppdateringen av SLR-satellitlasern och VLBI-radioteleskopet. Förnyelsen av infrastrukturen har genomförts med särskild finansiering från jord- och skogsbruksministeriet. Avslutning av den fas som genomfördes med särskild finansiering firades den 30 augusti vid öppnandet av Metsähovi, där även jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen var närvarande.

Metsähovis förnyade utrustning möjliggör en noggrannare bedömning av klimatförändringens konsekvenser  

Den moderna utrustningen ger mer exakt geografisk information än tidigare, med en noggrannhet på upp till millimeter. Exakta geodetiska mätdata är av avgörande betydelse vid beslutsfattandet när det gäller att förutse konsekvenserna av klimatförändringen. Noggrannheten i satellitmätningarna avgör hur tillförlitligt förändringarna i Arktis kan följas och hur konsekvenserna av förändringarna på till exempel höjningen av havsytan och våra livsmiljöer kan bedömas.  Exakt och tillförlitlig geografisk information är också nödvändig för den affärsverksamhet som stöder sig på den, såsom smart trafik samt jord- och skogsbruk.  
  
Utöver att tillhandahålla den geografiska information som behövs för samhället är en viktig uppgift för den geodetiska forskningsstationen Metsähovi att bedriva grundforskning i geodesi, som all geografisk information i sista hand baserar sig på. Geodesi är en vetenskap som mäter och anger jordens storlek och form samt objektens placering på dess yta.

- Vi erbjuder det bästa möjliga vetenskapliga underlaget för tillämpningar som är till nytta för samhället genom att höja mätnoggrannheten samt datas kvalitet och mängd till en ny nivå. Metsähovi är världens näst nordligaste och EU:s nordligaste och östligaste geodetiska basstation, vilket ökar dess betydelse, säger Hannu Koivula.

Den geografiska information som Lantmäteriverket producerar hjälper också FN   

Observationerna från Metsähovi tillsammans med övriga geodetiska forskningsstationer i världen skapar mätningar och koordinatsystem för positioneringssatelliter och satelliter som undersöker Jorden.  

Med hjälp av Metsähovi sköter Finland sin viktiga del av att underhålla de globala koordinatsystemen, vilket är ett av FN:s mål för hållbar utveckling. Tillsammans med över 50 andra stater lade Finland fram en resolution om detta till FN:s generalförsamling 2015.  

”Metsähovi geodetiska forskningsstation är känd i världen för sin viktiga roll i att underhålla det globala koordinatsystemet. Den förnyade infrastrukturen vid Metsähovi bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling, eftersom den geodetiska infrastrukturen i världen är i behov av en stor uppdatering för att det även framöver ska finnas exakt geografisk information tillgänglig till stöd för beslutsfattandet”, säger Nicholas Brown, ordförande för FN:s kommitté för global geospatial informationshantering UNGGIM.

Tilläggsuppgifter  

Hannu Koivula, prof. avdelningschef för geodesi och geodynamik vid Lantmäteriverkets Geodatacentral.  

029 531 4787, +358 50 430 1639 

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Se videon om Metsähovi geodetiska forskningsstation här

 

 

Forskning
Geodata
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar